W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 60/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030”
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 i art. 31 w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 oraz z 2021 r., poz. 4609) w związku z przepisami: ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz przepisami uchwały Nr VIII/83/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4610 oraz z 2022 r., poz. 3324) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzanie konsultacji w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022 – 2030.

2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 5 sierpnia do dnia 9 września 2022 r. 

3.  Proces konsultacji obejmuje:

1) zbieranie uwag i propozycji zmian w formie ankiet (wzór ankiety stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia) oraz ustnie do protokołu - w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

2) przyjmowanie opinii od podmiotów, o których mowa w art. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.).

4. W celu umożliwienia zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030” zostaje on udostępniony na stronach: www.bip.osielsko.pl oraz www.osielsko.pl, a także do wglądu w formie wydruku w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko w godzinach pracy Urzędu.

 
§ 2. 1. Ustala się terminy dyżurów przyjmowania ankiet w sołectwach: 

1)   w Bożenkowie  – 6 września 2022 r., w godz. 16.00-18.00 -  w świetlicy w  Bożenkowie,

2)   w Jarużynie  – 5 września 2022 r., w godz. 16.00-18.00 - w świetlicy w Jarużynie,

3)   w Maksymilianowie – 23 sierpnia 2022 r., w godz. 16.00-18.00 – w świetlicy w Maksymilianowie,

4)   w Niemczu –  18 sierpnia 2022 r., w godz. 16.00-18.00 - w świetlicy w  Niemczu,

5)   w s. Niwy-Wilcze – 3 września 2022 r., w godz. 16.00-18.00 - w świetlicy w  Wilczu,

6)   w Osielsku  –  30 sierpnia 2022 r., w godz. 16.00-18.00  – w GOK-u w Osielsku, 

7)   w Żołędowie  - 31 sierpnia 2022 r., w godz. 16.00-18.00 - w świetlicy w  Żołędowie.

2. Formularze uwag i wniosków można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko w godzinach urzędowania, albo doręczyć do Urzędu Gminy Osielsko: 

1)  drogą korespondencyjną poprzez dowolnego operatora pocztowego, albo 
2)  drogą elektroniczną https://forms.gle/3hgpzB8PqVGqUhuAA  - link do ankiety będzie aktywny w dniach od 5 sierpnia do dnia 9 września 2022 r. (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

3. Ustnie do protokołu można składać uwagi i wnioski w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko w godzinach pracy Urzędu.

§ 3. 1. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osielsko.

2. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem, które zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.osielsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.osielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko. 

3. Uwagi lub wnioski złożone w innym terminie, niż wskazanym w niniejszym zarządzeniu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jako zawiadomienie 
o konsultacjach podlega:

1) publikacji na stronach:  www.bip.osielsko.pl oraz www.osielsko.pl,

2) ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i w sołectwach.

2. Ogłoszenie informacji o konsultacjach zostanie także przed rozpoczęciem konsultacji zamieszczone w prasie o zasięgu regionalnym. 

 
Uzasadnienie

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 14 września 2021 r. uchwałę Nr VIII/83/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji oraz dokonała jej zmiany uchwałą Nr IV/43/2022 dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4610 oraz z 2022 r., poz. 3324). Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z uwzględnieniem dostępnych danych za 2021 rok określono w uchwale do dnia 15 lipca br., a  ogłoszenie o Konsultacjach - do 14 dni od przygotowania projektu Strategii.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 1 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 oraz z 2021 r., poz. 4609) Wójt Gminy Osielsko zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poprzez ankiety. Zgodnie z § 6 ust. 9 powołanej uchwały o przeprowadzaniu konsultacji w formie ankiet zawiadamia się mieszkańców w terminie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia konsultacji. 

Konsultacje prowadzi się w związku z przepisami powołanych ustaw. W związku z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu m.in. podaje do publicznej wiadomości informację o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Zgodnie z art. 40 powołanej ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mogą w terminie 35 dni wyrazić opinię do projektu, a nieprzedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Załączniki

Powiadom znajomego