W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 3/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osielsko.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Osielsko (określonym Zarządzeniem 
Nr 55/04 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18a. otrzymuje brzmienie:
„§ 18a. 1. Do zadań Zastępcy Wójta Gminy Osielsko należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie określonym w udzielonych przez Wójta upoważnieniach i pełnomocnictwach;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy Osielsko, za wyjątkiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, w tym:
a)monitorowanie realizacji zadań przez jednostki,
b) cykliczne odbywanie narad z dyrektorami/kierownikami w celu omawiania stopnia realizacji zadań,
c) nadzór nad przygotowywaniem przez jednostki projektów aktów prawnych (uchwał i zarządzeń);
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Gminy w przedmiocie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;
4) opracowywanie projektów kierowniczych aktów prawnych dotyczących podmiotów określonych w punkcie 2 oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych przez pracownika Urzędu w zakresie określonym w punkcie 3i współdziałanie w tym zakresie z Sekretarzem Gminy;
5) wykonywanie czynności należących do Sekretarza Gminy w przypadku jego nieobecności w zakresie powierzonym dodatkowo przez Wójta.
2. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Zastępcy Wójta może zostać określony odrębnym dokumentem.
3. Zastępca Wójta przejmuje zadania Wójta w przypadkach określonych w ustawie.

2) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.1. Do zadań Sekretarza Gminy Osielsko należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie określonym w udzielonych przez Wójta upoważnieniach i pełnomocnictwach;
2) wykonywanie zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym:
a) realizowanie – we współdziałaniu z Wójtem – polityki kadrowej i płacowej 
w Urzędzie,
b) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie w tym nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i obsługą Obywateli, 
c) dokonywanie analiz potrzeb zmian kadrowych w związku z intensywnym rozwojem Gminy,
d) opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu Organizacyjnego,
e) bezpośredni nadzór pracy Kierownika Referatu Organizacyjnego w tym 
w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej,
f) bezpośredni nadzór pracy samodzielnego stanowiska ds. obsługi organów gminy, spraw kultury i BIP oraz współdziałanie w tym zakresie 
z Przewodniczącym Rady Gminy, który na podstawie art. 21a ustawy 
o samorządzie gminnym wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników wykonujących zadania związane 
z funkcjonowaniem Rady Gminy,
g) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w sprawach organizacyjnych wobec pracowników Urzędu wskazanych w załączniku Nr 1 do Regulaminu,
h) wykonywanie zadań określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta dotyczących naboru pracowników, odbywania przez pracowników służby przygotowawczej oraz ich oceniania,
i) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz poleceń Wójta 
w przedmiocie spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta przez innych pracowników Urzędu za wyjątkiem zarządzeń dotyczących spraw finansowych nad którymi sprawuje nadzór Skarbnik,
j) monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz zapewnienie obsługi prawnej urzędu.
2. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy w sprawach należących do jego kompetencji.
3. Sekretarz wykonuje czynności za pracodawcę z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności zastrzeżonych  w ustawie o pracownikach samorządowych dla Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. 
4. Do zadań Sekretarza należy dodatkowo:
a) koordynacja kontroli zarządczej na podstawie odrębnego zarządzenia Wójta,
b) odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów do sprawozdań Wójta składanych na sesjach Rady Gminy z działalności między sesjami,
c) odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów do sporządzenia raportu 
o stanie Gminy w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Urząd oraz koordynacja przygotowania materiałów przez gminne jednostki 
i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Wójta,
d) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
5. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Sekretarzowi może zostać określony odrębnym dokumentem.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia”. Na podstawie art. 33 ust. 4 powołanej ustawy: „Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy”.
W niniejszym Zarządzeniu dokonano nowelizacji kompetencji Zastępcy Wójta oraz Sekretarza uwzględniając przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz akty wewnętrzne.

Powiadom znajomego