W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/28/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

 § 1. Po rozpatrzeniu skargi  Pana (..) z dnia  14 marca  2024 r (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 14 marca 2024r., na działania Wójta Gminy Osielsko , który zablokował dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom ulic Żurawiej i Bażanciej, Rada Gminy Osielsko  uznaje skargę za bezzasadną. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
 W dniu  14 marca 2024r.,  wpłynęła skarga na działania Wójta Gminy Osielsko  w zakresie  decyzji zablokowania dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom ulic Żurawiej i Bażanciej.

Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się  18 marca 2024 roku.   
Skarżący wnosi, że firma Nexera w rejonie ulic Żurawiej i Bażanciej wykonuje instalację Internetu światłowodowego z wykorzystaniem słupów energetycznych.  Właściciele nieruchomości na których posadowione są słupy energetyczne wyrazili zgodę. Natomiast na  
lokalizację projektowanej linii telekomunikacyjnej  na  działce nr 365 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osielsko nie ma zgody. 
Firma Nexera Sp. z o.o. w dniu 30 września 2020 r  po raz pierwszy wystąpiła 
do Wójta Gminy Osielsko o uzgodnienie  umieszczenia instalacji w działce gminnej  Nr 365  światłowodu wg przebiegu wskazanym w załączonym do wniosku projekcie. Uzyskała informację, że jest akceptowane rozwiązanie pod warunkiem przesunięcia słupa na skraj działki. 
Wymaganie przestawienia słupa wynika z faktu, że po zawieszeniu na nim światłowodu sprawa przyszłego przestawienia słupa, podczas budowy drogi znacząco się komplikuje i zwiększy koszt inwestycji.   
  Ponownie, Nexera składała wnioski z niezmienionym projektem uzgodnień w dniach: 24.09.2021r . 7.06.2022r. oraz  30.06.2022r.  Uzyskała odpowiedzi, że   Gmina Osielsko nie wyraża zgody na umieszczenie instalacji wg przebiegu wskazanym w załączonym do wniosku projekcie.  Nexera Sp. z o. o  już  była informacja we wcześniejszej korespondencji,  że uzyskanie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwe pod warunkiem przesunięcia przez inwestora  na jego koszt słupa energetycznego z działki Nr 365 do granicy przedmiotowej nieruchomości. 
Wobec powyższego zarzuty podniesione w skardze są nie mają zastosowania wobec Wójta Gminy.  
 Komisja  Skarg Wniosków i Petycji  uznała skargę za bezzasadną.
 Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących.
"W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa  uznała skargę za bezzasadną." 
 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 239, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

   
  

 

Powiadom znajomego