W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/27/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi  Pana (..) z dnia  27 marca  2024 r (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 28 marca 2024r., na działania Wójta Gminy Osielsko dot. mieszkania w Maksymilianowie, Rada Gminy Osielsko  uznaje skargę za bezzasadną. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
 W dniu  28 marca 2024r., wpłynęła skarga  na działania Wójta Gminy Osielsko, który nie informuje pracowników o wolnym lokalu mieszkalnym w Maksymilianowie oraz o udzielnie informacji na temat procedur składania wniosków o przydział mieszkania. 

Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się  18 marca 2024 roku.   
Skarżący  twierdzi, że brak jest informacji ze strony Wójta Gminy Osielsko o wolnym lokalu mieszkalnym do wynajęcia w Maksymilianowie. Ponadto podnosi kwestie o udzielenie informacji na temat procedur składania wniosków oraz określenie terminów, w którym możliwe będzie zobaczenia tego lokalu.
Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze stanowiskiem Wójta Gminy:
 „Odnosząc się bezpośrednio do zagadnień podniesionych przez wnoszącego skargę informuję, że w ostatnim czasie jeden lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego  Gminy został zwolniony przez dotychczasowego najemcę, którym była emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie. Lokal ten został jej przydzielony dnia 1.10.1983 r. na podstawie art.59 ust.1 prawa lokalowego (tj. z 1983 r. Dz. Urz. Nr 11, poz.55), & zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 04.12.1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wymaga przydzielenia mieszkania funkcyjnego ( Dz. Urz. Min. Ośw. I Wych. Z dnia 1975 r. Nr 1, poz. 1 )oraz wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania stanowiących załącznik do zarządzenia z dnia 03.01.1983 r. w sprawie dysponowania i administrowania zasobami mieszkaniowymi w resorcie oświaty ( Dz. Urz. Min. Ośw. I Wych. Nr 1, poz.3). 
 Mieszkanie to od lat 80-tych nie było poddawane większym remontom, poza bieżącą eksploatacją. Po zwolnieniu lokalu przez dotychczasowego najemcę, mając na uwadze przepisy prawne przywołane na wstępie mojego stanowiska oraz jego stan, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu kapitalnego remontu tego lokalu przed ponownym oddaniem go do najmu. Wspomniany lokal mieszkalny wymaga wymiany przestarzałych instalacji elektrycznej i sanitarnej, na których wymianę została już podpisana umowa z Wykonawcą. Pozostałe prace remontowe, w tym wymianę podłóg i stolarki drzwiowej, planuję przeprowadzić siłami własnymi tj. poprzez wykonanie tych prac przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, celem zminimalizowania kosztów remontu. Dopiero po przeprowadzeniu prac remontowych lokal mieszkalny zostanie oddany w najem.
 Reasumując nie mogę zgodzić się z zarzutem o rzekomym ukrywaniu faktu posiadania lokalu mieszkalnego do wynajęcia, bowiem w chwili obecnej fizycznie nie jest on przeznaczony do najmu.
  O fakcie dostępności lokalu zostaną powiadomieni w pierwszej kolejności pracownicy Urzędu Gminy Osielsko i jednostek organizacyjnych Gminy, bowiem zgodnie z Uchwałą 
Nr VI/57/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Osielsko lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. Z dnia 30.06.2021 poz. 3301) przedmiotowy lokal został wydzielony jako przeznaczony do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy najemcy w Urzędzie Gminy Osielsko lub jednostce organizacyjnej gminy. Informacja zostanie przekazana przez wysłanie jej drogą elektroniczną do pracowników Urzędu oraz do dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, celem rozpropagowania jej wśród podległych im pracowników. W informacji o lokalu będzie podany termin w jakim należy złożyć wniosek o jego najem.”

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie zajęła stanowiska. (Wynik głosowania był  następujący za-2, przeciw- 2, wstrzymało się – 2).

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących.
"W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa  uznała skargę za bezzasadną." 
 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 239, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Powiadom znajomego