W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/26/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi  Pana (..) z dnia  3 marca  2024 r (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 4 marca 2024r., na działania Wójta Gminy Osielsko w zakresie prowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Niwy. Rada Gminy Osielsko  uznaje skargę za bezzasadną. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
 W dniu  4 marca 2024r., wpłynęła skarga  na działania Wójta Gminy Osielsko w zakresie prowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obejmującego obszar  miejscowości Niwy.
Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się  18 marca 2024 roku.   
Skarżący wnosi, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu przewiduje znaczne poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 239. Teren ten został  oznaczony w  planie KD-GP1. Dodatkowo przewidziano w planie drogę serwisową o symbolu KD-L1 o szerokości 12 m. Została ustalona linia zabudowy w odległości 10 m. Założenia planu w tym zakresie pokrywają połowę skarżącego nieruchomości  działek nr 221/10 i 221/11 
i uniemożliwiają realizację planowanych inwestycji, dla których Wójt Gminy wydał decyzję 
o warunkach zabudowy. Szerokość drogi nie została uzgodniona z obecnym zarządcą drogi – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, co nie jest zgodne a art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego. 
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/37/2019 w dniu 13 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy.  Dnia 16 stycznia 2023 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania. Została przeprowadzona dyskusja publiczna. 
Skarżący wniósł uwagi i zastrzeżenia do planu, które będą rozpatrywane  przez Wójta Gminy Osielsko. W przypadku odrzucenia uwag zostanie wydane stosowne zarządzenie Wójta Gminy Osielsko. W odniesieniu do odrzuconych uwag Rada Gminy Osielsko podejmie uchwałę.
W toku procedury planistycznej został wysłany projekt miejscowego planu zagospodarowania do uzgodnienia lub zaopiniowania do 36 instytucji, w tym  do Zarząd Dróg Wojewódzkich, na co zostało przedstawione pismo i zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie, jeżeli organ opiniujący lub uzgadniający nie zajął stanowiska w ciągu 21 dni od daty otrzymania planu uznaje się za odpowiednio za uzgodnienie lub zaopiniowaniu planu.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odpowiedział na wysłane pismo, co zostało uznane za uzgodnienie projektu planu. 
Zatem zarzuty przedstawione w skardze  są rozpatrywane w ramach procedury sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania jako uwagi wnoszone do  wyłożonego projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023, poz. 977).
  Komisja  Skarg Wniosków i Petycji  uznała skargę za bezzasadną.
 Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących.
"W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa  uznała skargę za bezzasadną." 
 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 239, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.” ę

Powiadom znajomego