W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/2/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  19 grudnia  2023 r (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 27 grudnia 2023r., przekazana pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) na działania Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za  bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie
27 grudnia 2023 roku wpłynęła do Rady Gminy Osielsko, przekazana, na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775), przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego skarga dotycząca bezprawnego działania Wójta Gminy Osielsko, wniesiona przez Panią (…). Przedmiotem Skargi jest, zdaniem wnoszącej skargę, złośliwe działanie Wójta, który nie udzielił odpowiedzi  na kierowane pytania, zablokował konta skarżącej chociaż skarżąca nie podpisywała żadnej umowy, a Wójt nie przedstawiał Jej żadnych ofert oraz  nie poinformował o prowadzonych egzekucjach. 
 
Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
 Zgodnie z art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z dn. 2023 r. poz. 70 ze zm.) podatek od nieruchomości od osób fizycznych  ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W decyzji podatkowej były zawarte kwoty oraz terminy płatności  zobowiązania podatkowego. Decyzja podatkowa zawiera pouczenie, że w przypadku niezapłacenia podatku w wyznaczonym terminie zobowiązanie podlega wyegzekwowaniu w drodze postępowania egzekucyjnego z doliczeniem odsetek za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, w tym przypadku nieuregulowania zobowiązania podatkowego, przesyła pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

W dniu 16 lutego 2023 r. Wójt Gminy Osielsko działając jako organ podatkowy, wydał  decyzję podatkową na 2023 r. Decyzja została skutecznie doręczona zgodnie z art. 150 § 4 Ordynacji podatkowej.  Pismo zostało skierowane na właściwy adres i nie zostało odebrane pomimo upływu 14-dniowego terminu i dwukrotnego awizowania. Wobec tego  pozostawia się je w aktach sprawy i uznaje za skutecznie doręczone. 

W decyzji podatkowej były zawarte kwoty oraz terminy płatności zobowiązania podatkowego.  Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych, w następujących terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Decyzja podatkowa zawiera pouczenie, że w przypadku niezapłacenia podatku w wyznaczonym terminie zobowiązanie podlega wyegzekwowaniu w drodze postępowania egzekucyjnego z doliczeniem odsetek za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po upływie terminu nieuregulowania zobowiązania podatkowego, przesyłane zostało pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Po upływie terminu I raty tj. 15 marca 2023 r. w dniu 13 kwietnia 2023 r. zostało wysłane upomnienie, które zostało skutecznie doręczone dnia  4 maja 2023 r. w drodze podwójnego awizo. Następnie po upływie terminu płatności II raty tj. 15 maja 2023 r. w dniu 30 maja 2023 r. wystawiono upomnienie, które również zostało skutecznie doręczone w dniu 20 czerwca 2023 r. poprzez podwójne awizo. W związku z nieuregulowaniem należności  podatkowych w dniu 11 września 2023 r. został wystawiony tytuł wykonawczy do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy za I i II ratę podatku za 2023 r.

W dniu 15 września 2023 r. upłynął termin płatności III raty podatku, która też nie została zapłacona przez skarżącą więc w dniu 27  września 2023 r.  zostało sporządzone upomnienie. Upomnienie zostało skutecznie odebrane przez skarżącą w dniu 29 września 2023 r. Zwrotne potwierdzenie opatrzone podpisem odbiorcy, zostało dostarczone przez Urząd Pocztowy.
Upomnienie nieotwarte,  zapakowane w kopertę skarżąca przesłała do  Urzędu Gminy 
w Osielsku. Na tą zaległość został wystawiony i przekazany do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dniu 12 października 2023 r. tytuł wykonawczy.

Z terminem płatności ostatniej raty tj. 15 listopada 2023 r. sytuacja się powieliła jak przy pierwszych trzech ratach. Skarżąca nie uregulowała zobowiązania podatkowego za IV kwartał, W związku z tym, w dniu 21 listopada 2023 r.  zostało przesłane upomnienie, które w dniu 05 grudnia 2023 r. zostało skutecznie doręczone (zwrotka wróciła przez Urząd Pocztowy, natomiast upomnienie wróciło do Urzędu zapakowane w kopercie, nieotwarte z adnotacją strony adresat nieznany). W dniu 14 grudnia 2023 r. został sporządzony za ratę IV tytuł wykonawczy do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Po sporządzeniu i przekazaniu do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytułu wykonawczego,  
rola wójta gminy jako organu podatkowego się kończy. Dalsze czynności egzekucyjne jak blokowanie rachunku bankowego podejmowane są już przez  organ egzekucyjny.  
Zatem zarzuty skarżącej o zablokowaniu konta przez Wójta Gminy Osielsko nie mają zastosowania i są bezpodstawne.
 
Skarżąca  w trakcie roku przesyłała do Wójta Gminy Osielsko pisma z których wynika, że nie zgadza się na opłacanie podatku za swoją nieruchomość twierdząc, że już swoje podatki opłacała w materiałach budowlanych, budując swój dom. Na pismo z dnia 14 grudnia 2023 r. skarżącej udzielono odpowiedzi 18 grudnia 2023 r, a na pismo z dnia 18 grudnia 2023 r. udzielona została odpowiedź 22 grudnia 2023 r.  Zatem zarzuty skarżącej o nie udzieleniu odpowiedzi na pytania są bezpodstawne. Ponadto twierdzi, że nie podpisywała żadnej umowy handlowej z  Wojciechem Sypniewskim na opłacanie podatków, i podatki są ściągane z Jej konta bezprawnie. 
 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się   9 stycznia 2024 roku.   Przy udziale pracownika  Referatu Podatków i Opłat, pani Anny Parol. Skarżąca nie uczestniczyła w posiedzeniu komisji, pomimo poinformowania jej pisemnie o terminie i miejscu posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji. (Pismo z dnia 2 stycznia 2024 r).  

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  oraz złożonymi przez  Wójta Gminy Osielsko wyjaśnieniami, Rada Gminy  Osielsko postanowiła uznać skargę jako bezzasadną, gdyż  działania Wójta Gminy Osielsko były zgodne   przepisami obowiązującego prawa.   

 Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących.” W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa nie dopatrzyła się wystąpienia okoliczności, które legitymowałyby uznanie skargi za uzasadnioną i nie mogą także stanowić podstawy uznania skargi za uzasadnioną subiektywne odczucia i przekonania wnoszących skargę.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 239, § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Powiadom znajomego