W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/84/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gminnej, zabudowanej stacją transformatorową oraz ustanowienia służebności
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Enea Operator p. z o.o. części nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Osielsko, gmina Osielsko, która powstanie z podziału działki 989/1, o pow. ok. 0,0088 ha - zabudowana stacją transformatorową. 

§ 2.  Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Osielsko na podstawie księgi wieczystej Nr BY1B/00064490/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg wieczystych. 

§ 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę powstałą po wydzieleniu  działki zajmowanej pod stacją transformatorową. 

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości gminnej służebności przesyłu polegającej na: 
1) prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia; 
2) prawie swobodnego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu do urządzeń elektroenergetycznych celem ich konserwacji, napraw wymiany na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów, prowadzenia inwestycji związanych z modernizacja i przebudową linii, przyłączaniem nowych odbiorców; 
3) obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od takiego zagospodarowania nieruchomości w tym sadzenia drzew, które uniemożliwiłoby swobodny dostęp do urządzeń oraz do prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji. 
2. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zostanie ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w Uchwale Rady Gminy Osielsko Nr II/20/2015 z dnia 26 marca 2015r. 
  
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie:
Nieruchomość gminna oznaczona numerem ewidencyjnym 989/1 położona w obrębie ewidencyjnym Osielsko, na której zlokalizowana jest stacja użytkowana jest przez operatora energetycznego na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01 marca 1993r. Przedmiotowy teren został wydzierżawiony na 30 lat na podstawie zgody Rady Gminy w Osielsku udzielonej Uchwałą Nr I/3/93 z dnia 01 marca 1993r., w której to uchwale Rada wyraziła zgodę 
na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu na czas nieokreślony. Operator Energetyczny przed upływem terminu wygaśnięcia przedmiotowej dzierżawy, zwrócił się do tutejszego organu o wykup terenu zajmowanego pod trafostacją oraz o ustanowienie niezbędnych dla funkcjonowania przedmiotowego obiektu służebności. 
Teren działki ozn. nr 989/1 nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko przyjętym Uchwałą Rady Gminy Osielsko  Nr X/99/2015 z dnia 17 listopada 2015r. teren przedmiotowej nieruchomości znajduje się w jednostce polityki przestrzennej ozn. literą M, której teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniową z towarzyszącymi i nieuciążliwymi usługami oraz nieuciążliwymi działalnościami gospodarczymi. 
Teren przedmiotowej nieruchomości tj. działki nr 989/1 oraz teren przyległy tj. działka Nr 989/2 jest urządzony jako teren zieleni publicznej. Na działce nr 989/2 zlokalizowany jest niewielki staw, na pozostałej części nieruchomości znajdują się urządzenia sportowo/rekreacyjne. 
Sprzedaż części działki powstałej z podziału dz. Nr 989/1 nie wpłynie na zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania pozostałej części gruntu jak również, nie ograniczy dotychczasowego sposobu użytkowania pozostałej części terenu. Ponadto ustanowienie opisanych w treści uchwały służebności nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania działki. 

Powiadom znajomego