W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/80/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Osielsko.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) w powiązaniu z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023, poz. 881) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8651

 § 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Osielsko, który stanowi załącznik do uchwały. 
§ 2. Traci moc Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 05 lutego 2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko.
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
 § 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku. 
 


 Uzasadnienie 
Niniejsza uchwała jest niezbędna w celu zabezpieczenia potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców Osielska.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, które określone jest w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. To kryterium od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią odpowiednio kwoty 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 1296).
Natomiast Rada Ministrów uchwałą Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881) przewidziała udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Aby Gmina Osielsko mogła korzystać ze środków rządowych w ramach ww. programu musi przyjąć i skierować do wdrożenia program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Pomoc w zakresie dożywiania mogą otrzymać: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
Uchwała wywołuje skutki finansowe. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2024 w wysokości 95.000 zł. 
Przystąpienie do programu pozwoli na pozyskanie środków rządowych w wysokości 100.400 zł. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie podejmował stosowne działania w celu pozyskania środków z budżetu Gminy Osielsko i środków rządowych w porównywalnej wysokości na realizację tego zadania w kolejnych latach. Wobec powyższego zasadne jest uchwalenie przez Radę Gminy w Osielsku nowej uchwały z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2024r., co jest zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 62 poz. 718 ) ponieważ, pomimo działania wstecz aktu normatywnego po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa. 


Załącznik 
do uchwały Nr  IX/80/2023 
 Rady Gminy Osielsko 
 z dnia 19 grudnia 2023 r. 


Program osłonowy w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Osielsko

1. Podstawa prawna programu: art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 oraz ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.). Program utworzono w związku z realizacją przez gminę  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjętego uchwałą przez  Rady Ministrów  (MP. z 2023 r., poz. 881). Program będzie realizowany od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

2. Cel programu: 
Głównym celem programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych. 
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Osielsko w zakresie:
1. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3. Diagnoza: 
W 2023 r. z bezpłatnych obiadów w szkole skorzystało łącznie 39 osób, w tym: 26 dzieci oraz  13 osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy. Dotąd w gminie nie było przypadku przyznania bezpłatnego posiłku dziecku lub uczniowi na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli bez decyzji administracyjnej i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jednakże zawsze istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia takiego przypadku. Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na natychmiastowe objęcie dziecka lub ucznia pomocą w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku. 


4. Podmioty realizujące program: 
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( szkoły, przedszkola, żłobki) oraz podmiotami  

prowadzącymi szkoły, przedszkola lub żłobki publiczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Osielsko.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu: 
W ramach programu udziela się wsparcia:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom  do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej ,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.
Dzieciom i uczniom w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola można przyznać bezpłatny posiłek bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej, jednakże liczba tych dzieci nie może przekroczyć 20% łącznie dożywianych nieodpłatnie dzieci i młodzieży w szkołach 
i przedszkolach.

6. Finansowanie programu: 
Program jest finansowany ze środków budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 

7. Monitoring programu. 
Z realizacji programu sporządza się roczną informację, będącą elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjętego przez uchwałą Rady Ministrów ( M.P. z 2023 r., poz. 881).


Powiadom znajomego