W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/76/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

 § 1. 1. Gmina Osielsko udzieli Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2024 r. w formie dotacji celowej w wysokości 103.104,00 zł (słownie zł: sto trzy tysiące sto cztery złote). 
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, w tym zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy organami wykonawczymi Gminy i Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
     Na podstawie art. 10 ust. 2 przywołanej ustawy o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.” Art. 216 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych: 
„1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 
2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.”
   Utrzymanie ośrodków zamiejscowych powoduje dla Starostwa zwiększenie kosztów realizacji zadania rejestracji pojazdów, a jest w interesie społeczności lokalnej, aby sprawy 
z tego zakresu mogły być nadal załatwiane na terenie Gminy. Starosta Bydgoski przedłożył kalkulację utrzymania punktu rejestracji pojazdów w gminie Osielsko na 2024 rok:  
- koszty osobowe (płac, pochodnych, ZFŚS oraz in.) 2 stanowisk to kwota 188.117,06 zł, 
- koszty opłat za łącza teleinformatyczne - 754,00 zł miesięcznie, czyli rocznie 9.048,00 zł. Przy udzieleniu pomocy na koszty osobowe w wysokości 50%, wg projektu aneksu do umowy, wysokość pomocy na koszty osobowe w 2024 r. ma stanowić kwotę 94.056,00 zł. 
W związku z powyższym, kwota pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2024 r. wyniesie łącznie 103.104,00 zł. 

Powiadom znajomego