W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/71/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8648

 § 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r., Nr VIII/64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,  Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r.,  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r. Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. i  Nr 97/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., Nr 101/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. i Nr 102/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., Nr 107/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. . wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 139.224.789,25 zł zwiększa się o 110.816,79 zł, po zmianie  139.335.606,04 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  118.448.927,85 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 157.692.327,83 zł, zwiększa się o 110.816,79 zł, po zmianie 157.803.144,62 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.020.858,27 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 46.782.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8a.
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 
z załącznikiem nr 11 do uchwały.
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 72.000 zł; dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy i 60016 Drogi publiczne gminne, dział 900 rozdział 90015 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i  z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 28.000 zł; dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe.
2. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 11 grudnia 2023 r. rozstrzygniecie konkursu program „Asystent rodziny w 2023”. Gmina Osielsko –(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) otrzymała środki w kwocie 10.816,79 zł. Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia i dodatku specjalnego w roku 2023 dla asystenta rodziny; dochody i wydatki dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny.
3. Po rozliczeniu projektu „ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustala się wydatki w kwocie 5.141,85 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków  zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 umowy nr 4480/2/2022  – dział 720, rozdział 72095 Pozostała działalność.
4. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 210.000 zł, w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 400.000 zł, w dziale 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 324.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki na remonty - paragraf 4270, w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 6.000 zł, po zmianach 46.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji c.w.u. i p.poż. w części komunalnej budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, w związku z zaistniałą awarią tych instalacji.  Zmiana  w  ramach środków w dziale. 
6. Zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, na zakup usług rehabilitacji dla mieszkańców gminy Osielsko, po zmianie 357.000 zł.
7. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz pomiędzy rozdziałami i pomiędzy paragrafami w rozdziałach w dziale 801 Oświata i wychowanie. 
8. Dokonuje się zmian w zakresie planu  wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  pomiędzy paragrafami w dziale 010, rozdziale 01095 oraz w dziale 855, rozdział 85503.
9. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w załączniku nr 3 do budżetu :
1) Zmniejsza się w roku 2023 planowane wydatki w dziale 600 rozdział 60013 o kwotę 201.215 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Jastrzębia w Żołędowie;
2) W ramach zaplanowanych środków w dziale 600, rozdziale 60016  dokonuje się  zmian kwot wydatków na zadania inwestycyjne, w tym; zmniejsza się wydatki na budowę ul. Polnej w Żołędowie o kwotę 58.600 zł, po zmianie pozostaje 7.469.400,00 zł ( Nr 6.2)  oraz zwiększa się wydatki  o kwotę 31.100 zł  na zadanie nr 6.3, pn.” Budowa Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie - I etap Gościnnej o długości około 230m” po zmianie 880.000,00 zł i o kwotę 27.500  zł na zadanie nr 6.5, pn.”Budowa ul. Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji” po zmianie 3.180.000 zł. 
3) Zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdział 70005 przeznaczone na wykupy nieruchomości o kwotę 151.785 zł;
4) Zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne o kwotę 200.000 zł;
5) Zwiększa się wydatki w roku 2023 w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 1. 550.000 zł 
z przeznaczeniem na termomodernizację i przebudowę budynku GOK – u w Osielsku.
10. Zmiany wydatków w ramach działów.

Załączniki

Powiadom znajomego