W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/68/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
na podstawie Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

 Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała reguluje formy współpracy w 2024 r. organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
2) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
3) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571);
4) programie - należy przez to rozumieć Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok;
5) gminie – należy przez to rozumieć gminę Osielsko;
6) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko;
7) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko.

 Rozdział II
Cele Programu
§ 3.1. Głównym celem Programu jest kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych.
2. Celami szczegółowymi podjętej współpracy jest w szczególności:
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i ich pełniejsze zaspokajanie;
2) aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zwiększanie jej udziału w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
3) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych oraz zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;
5) wspieranie nowych inicjatyw organizacji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom, dążeniom społecznym.

Rozdział III
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca z organizacjami w 2024 roku prowadzona będzie przy poszanowaniu zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Rozdział IV
Formy współpracy
§ 5. Współpraca z organizacjami w 2024 r. prowadzona będzie w szczególności w formach:
1. o charakterze finansowym:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, w formie wsparcia bądź powierzenia, na zasadach określonych w ustawie;
2) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert, w trybie uproszczonym (bezkonkursowym), tzw. „mała dotacja”, w formie wsparcia bądź powierzenia, na zasadach określonych w ustawie;
3) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605, ze zm.);
4) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).
2. o charakterze pozafinansowym:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
4) tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym 
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
6) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.) i porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.).

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy i publiczne zadania priorytetowe
§ 6.1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. W przedmiocie zlecania realizacji zadań publicznych planuje się w szczególności, jako zadania priorytetowe, prowadzenie współpracy z organizacjami w następujących sferach zadań publicznych:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
5) promocja i organizacja wolontariatu;
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Powierzenie organizacjom wykonywania zadań publicznych w innych niż określone w ust. 2 obszarach działalności pożytku publicznego, a o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie na zasadach przewidzianych w ustawie będzie mogło następować w przypadku zabezpieczenia środków w budżecie gminy oraz na podstawie wniosku organizacji. Nawiązanie współpracy w nowych obszarach działalności pożytku publicznego, pod warunkiem uznania realizacji nowego zadania za zasadne, winno być poprzedzone umieszczeniem informacji na temat propozycji rozszerzenia wykazu zadań priorytetowych, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku i na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;
3) na stronie internetowej gminy
w celu umożliwienia organizacjom zgłaszania w tym terminie swoich uwag. Brak uwag ze strony organizacji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  informacji w sposób, o którym mowa w pkt 1–3 uznaje się za wyrażenie przez nie opinii pozytywnej dla wprowadzenia nowego obszaru działalności.

Rozdział VI
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§ 7. Zlecanie przez gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu, których wysokość określono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022-2039 i na rok 2024 wynosi 720 000 zł.


Rozdział VII
Sposób realizacji Programu
§ 8.1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
1) Rada Gminy Osielsko – uchwalająca Program, jako organ stanowiący Gminy Osielsko;
2) wójt – realizujący Program, jako organ wykonawczy Gminy Osielsko;
3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.
2. Wójt realizuje Program przy pomocy:
1) komórek organizacyjnych i stanowisk urzędu;
2) gminnych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojej działalności mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi.
3. Stanowiska, komórki oraz jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, w szczególności w formach wskazanych w §5.
§ 9.1. W celu planowania optymalnej realizacji zadań publicznych należących do sfery działalności pożytku publicznego mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów gminy. Tworzenie zespołów odbywa się wg właściwości merytorycznej ich działalności.
2. Z inicjatywą powołania zespołu mogą wystąpić organy gminy oraz organizacje. 
3. Przedstawicieli organów gminy wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, desygnują:
1) Wójt Gminy – pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy;
2) przewodniczący komisji Rady Gminy wg właściwości merytorycznych – radnych.
4. Przedstawicieli organizacji desygnuje organizacja według zasad przez nie ustalonych.
5. W skład zespołu mogą wchodzić sołtysi, bądź upoważnieni przez nich członkowie rad sołeckich na zasadach ustalonych w statucie sołectwa.
6. Liczba przedstawicieli organizacji, organów gminy i sołectwa powinna być w zespole proporcjonalna.
7. Pracom zespołu przewodniczy osoba upoważniona przez Wójta. Z obrad zespołu sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zespołu. Protokół wraz 
z wniesionymi do niego uwagami i innymi załącznikami stanowią akta, z którymi postępuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rozdział VIII
Sposób oceny realizacji Programu
§ 10.1. Wójt dokonuje oceny realizacji Programu.
2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) liczby organizacji uczestniczących w konkursach ofert poprzez złożenie ofert;
3) liczby organizacji, które otrzymały dotacje w ramach konkursów ofert;
4) liczby wniosków złożonych przez organizacje z pominięciem trybu otwartych konkursów ofert;
5) liczby zadań dofinansowanych z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert oraz w trybie konkursowym (liczba umów);
6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;
7) wysokości środków finansowych przyznanych i wykorzystanych przez organizacje na realizację tych zadań;
8) liczby skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowiska i komórki organów gminy.
4. Informację o realizacji współpracy z organizacjami w przedmiocie udzielanych organizacjom dotacji zamieszcza się w „informacji z wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2024 roku” oraz w „informacji z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2024 rok”.
5. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami gminy lub bezpośrednio do właściwych pracowników.
6. Uzyskane w trakcie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą w miarę możliwości  wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy gminy z organizacjami w zakresie realizacji projektów oraz wniosków wynikających ze współpracy zostanie przedłożone Radzie Gminy Osielsko oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko w terminie do 31 maja 2025 roku. 

Rozdział IX
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
§ 11.1. Procedura współpracy organów gminy z organizacjami w przedmiocie tworzenia Programu na kolejny rok winna uwzględniać możliwość czynnego udziału organizacji w procesie przygotowania projektu.
2. Przedstawiciele organizacji uprawnienie do jej reprezentacji mogą składać propozycje dotyczące projektu Programu na kolejny rok do 15 września 2024 roku.
3. Na podstawie propozycji organizacji, a także uwag i wniosków, o których mowa w § 10 ust. 5, Wójt przygotowuje projekt uchwały w sprawie Programu na kolejny rok 
w terminie do 15 października 2024 r. i następnie przedstawia go organizacjom, umożliwiając szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, na zasadach określonych w uchwale Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
4. Skonsultowany projekt uchwały zostaje przez Wójta przekazany Radzie Gminy Osielsko.
5. Przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Osielsko na zasadach określonych w Statucie Gminy Osielsko.

Rozdział X
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
§ 12.1. W celu  opiniowania składanych w konkursach ofert na wykonanie zdań publicznych dla właściwej ich sfery, Wójt powołuje komisję konkursową, zwaną dalej komisją.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru na członków do komisji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu w szczególności określa się:
1) przedmiot konkursu, dla którego powołuje się komisję;
2) termin zgłaszania kandydatów do komisji nie krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
3. Obsługę administracyjno- biurową komisji zapewnia Wójt.
4. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego kierującego pracami komisji oraz sekretarza.
5. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
6. Komisja rozwiązuje się z chwilą przekazania Wójtowi wyników prac komisji.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 13. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.UZASADNIENIE
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571). Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z zadań gminy. Uznaje się ją za kluczowy element rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi podstawę budowy dialogu obywatelskiego oraz wyraża chęć wspierania i umacniania działań lokalnych, tworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur, funkcjonujących na rzecz mieszkańców.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. Gminy Osielsko jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa m.in. cele, zasady, przedmiot i formy współpracy z podmiotami III sektora, wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, a jego zawartość określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy gminy Osielsko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest obowiązkowym dokumentem corocznie uchwalanym przez Radę Gminy Osielsko.  Obowiązek ten wynika z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
Projekt Rocznego programu współpracy został skonsultowany z tymi podmiotami zgodnie z uchwałą Nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego. 
W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


Powiadom znajomego