W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/58/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6832

§ 1.1. Znosi się formę ochrony przyrody - część użytku ekologicznego, o powierzchni 0,0223 ha, w tym: E-RV (użytki ekologiczne) 0,0193 ha, E-PsV (użytki ekologiczne) 0,0030 ha na części działki o nr ewid. 22086/4 w miejscowości Bożenkowo, obręb Bożenkowo, gmina Osielsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Żołędowie. 

2. Opis granic części użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1 w formie współrzędnych punktów załamania granic stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Część użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1 wchodzi w skład działki rekreacyjnej  o numerze porządkowym 27, należącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”  w miejscowości Bożenkowo.

4.  Użytek ekologiczny, o którym mowa w ust. 1 został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia  Nr 64/97 Wojewody Bydgoskiego z 30.10.1997 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego, a następnie rozporządzeniem Nr 1/2004  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.

5. Zniesienie części formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego, o którym mowa w ust. 1 następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.

6. Powierzchnię, na której znosi się użytek ekologiczny przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody. Stosownie do art. 44 ust. 3 powyższej ustawy zniesienie użytku ekologicznego następuje     w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekt niniejszej uchwały wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy.

 Postępowanie w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego miało swój początek w roku 2008, w związku ze wznowieniem granic działki o nr ewid. 86/4LP w miejscowości Bożenkowo, graniczącej z działką o nr ewid. 414 w miejscowości Bożenkowo. Wówczas stwierdzono naruszenie stanu posiadania wznawianej nieruchomości. Teren nieruchomości o nr ewid. 414 w miejscowości Bożenkowo jest w użytkowaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”. Pismem z dnia 29.01.2008 r., znak: GGZPi R 72111-27/07 Urząd Gminy Osielsko wystąpił do Nadleśnictwa Żołędowo z informacją, iż w sprawie związanej ze wznowieniem granic działki o nr ewid. 86/4LP należy bezpośrednio wystąpić do ówczesnego Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”.

 W nawiązaniu do powyższego Nadleśnictwo Żołędowo pismem z dnia 05.02.2008 r., znak: ZG-2-2127-10/07/08 wystąpiło do Prezesa ROD „Zacisze” z prośbą o zajęcie stanowiska   w przedmiotowej sprawie. W trakcie przeprowadzania wznowienia granic działki o nr ewid. 86/4LP       w miejscowości Bożenkowo (KW 80487), graniczącej z działką 414 w miejscowości Bożenkowo, stanowiącą własność Gminy Osielsko (KW 103261) stwierdzono naruszenie stanu posiadania  na działce o nr ewid. 86/4LP. Mianowicie płot ogródków działkowych znajdujących się na terenie nieruchomości o nr ewid. 414, stanowiącej ROD „Zacisze”  został zbudowany częściowo na działce o nr ewid. 86/4LP, tym samym niezgodnie z przebiegiem istniejącej granicy. Reasumując zajęto bezprawnie powierzchnię wynoszącą 332 m².

 Nadleśnictwo Żołędowo  w nawiązaniu do pisma z dnia 05.02.2008 r. dotyczącego przekazanej do Prezesa ROD „Zacisze” informacji o naruszeniu stanu posiadania gruntów Skarbu Państwa  w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo, na działce o nr ewid. 86/4LP w miejscowości Bożenkowo wezwało pismem z dnia 20.08.2008 r. Prezesa ROD „Zacisze” do uprzątnięcia z terenu ww. działki wszelkiej zabudowy i przekazania bezprawnie użytkowanego gruntu w terminie do 31.03.2009 r.

 W odpowiedzi na wezwanie Nadleśnictwa Żołędowo, Zarząd ROD „Zacisze” zwołał zebranie w dniu 24.09.2008 r. i podjął uchwałę o przekazaniu wszystkich dostępnych dokumentów dostarczonych do Zarządu w sprawie naruszenia stanu posiadania gruntów Skarbu Państwa użytkownikom tejże działki ROD „Zacisze”. Pismem z dnia 30.09.2008 r. przekazał powyższą informację fizycznym użytkownikom działki nr 28 z prośbą o analizę dokumentów i załatwienie sprawy osobiście z Nadleśnictwem Żołędowo.

 Pismem  z dnia 25.10.2008 r. użytkownicy działki nr 28 wystosowali wniosek do Zarządu  ROD „Zacisze” w miejscowości Bożenkowo ze swoimi wątpliwościami oraz zastrzeżeniami stwierdzając, że nie są stroną w tej sprawie.

 Wnioskiem z dnia 20.06.2019 r. użytkownicy działek ROD „Zacisze”, o numerach porządkowych 27 oraz 28 wystąpili do Zarządu ROD „ Zacisze” w miejscowości Bożenkowo o podjęcie przez Zarząd Ogrodu działań na rzecz prawnego uregulowania przedstawionej powyżej sytuacji.

 W odpowiedzi na prośbę użytkowników działki ROD „Zacisze” o nr altanek: 27 i 28 Prezes   ROD „Zacisze” wystosował pismo z dnia 02.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 02.09.2019 r.) z prośbą o definitywne rozstrzygnięcie kwestii naruszenia gruntów Skarbu Państwa,              na działce o nr ewid. 86/4LP w miejscowości Bożenkowo, uzasadniając ją krótką historią, którą należy przedstawić, aby mieć prawidłowy rys przebiegu sprawy. Płot ogrodu działek o nr 27 i 28 został nieświadomie niewłaściwie pobudowany, co w efekcie przyczyniło się do zajęcia bezprawnie 332  m², należących do lasów państwowych. Ogród „Zacisze” założono w 1977 r. i jego granice nie budziły wątpliwości przez wiele lat. Problem zaistniał w 2008 r., w momencie zmiany właściciela działek - użytkowników działek o nr porządkowych 27 i 28. Zakup działek pod względem prawnym był prawidłowy. W roku 2015 pojawiły się słupki geodezyjne. Mapy geodezyjne sporządzone systemem satelitarnym WebEWID, w oparciu, o które wymierzono obszar i granice działek ROD „Zacisze” wykazały, że istnieje część gruntu o powierzchni 0, 023 ha, która wg Zarządu powinna należeć do Ogrodu, a leży poza ogrodzeniem, na terenie lasów państwowych (stanowi użytek ekologiczny). Wobec powyższych faktów Zarząd ROD „Zacisze” w miejscowości Bożenkowo zaproponował zamianę obu tych areałów, aby uniknąć konieczności przestawiania ogrodzenia działkowców i oddanie 0,0244 ha swojego terenu (ROD „Zacisze”) na rzecz lasów państwowych.

 W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2019 r. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w miejscowości Bożenkowo, Urząd Gminy Osielsko wystosował pismo z dnia      23.09.2019 r., znak: GGiR.6822.23.2019 do Nadleśnictwa Żołędowo z prośbą o podjęcie dalszych działań w przedmiotowej sprawie.

 Pismem z dnia 14.07.2020 r., znak: GGiR.6822.23.2019 Urząd Gminy Osielsko wystosował do Nadleśnictwa Żołędowo przypomnienie w powyższej sprawie, w celu ustalenia wspólnych działań.

 Wnioskiem z dnia 28.07.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 30.07.2020 r.) Nadleśnictwo Żołędowo zwróciło się z prośbą o zlikwidowanie użytku ekologicznego na części działki o nr ewid. 22086/4 w miejscowości Bożenkowo, na której nastąpiła utrata walorów przyrodniczych obiektu. Nadleśnictwo Żołędowo w przedmiotowym piśmie poinformowało,                     iż „sprawy jakiejkolwiek zamiany gruntów mogą być przeprowadzone po zniesieniu formy ochrony przyrody na tym gruncie, tj. użytku ekologicznego. Na części działki 22086/4, która miałaby być przedmiotem zamiany nie występuje roślinność, która jest przedmiotem ochrony w ramach użytku ekologicznego”.

 Urząd Gminy Osielsko pismem z dnia 04.09.2020 r., znak: OŚ.6121.2.2020 wystosował do Nadleśnictwa Żołędowo prośbę o wskazanie powierzchni podlegającej zlikwidowaniu w ha z podziałem na użytki oraz przedłożenie mapy wskazującej dokładną część użytku wymagającą zniesienia. Prośba motywowana była tym, że obszar naruszenia działki o nr ewid. 22086/4, obręb Bożenkowo, gmina Osielsko, przez działki rekreacyjne nr 27 i 28 na terenie ROD „Zacisze” w miejscowości Bożenkowo, usytuowane na działce o nr ewid. 414, nie jest tożsamy z powierzchnią użytku ekologicznego podlegającego zlikwidowaniu, bowiem część użytku ekologicznego  „nachodzi” wyłącznie na działkę rekreacyjną nr 27 ROD „Zacisze”.

 Dnia 18.09.2020 r. do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęło pismo z dnia 16.09.2020 r.,znak: ZG.7212.10.2020 z Nadleśnictwa Żołędowo zawierające dokładną mapkę oraz informację, iż łączna powierzchnia użytku ekologicznego do zniesienia wynosi 0,022 ha, w tym: E-RV (użytki ekologiczne) wynosi 0,018 ha i E-PsV (użytki ekologiczne) wynosi 0,004 ha.

 Pismem z dnia 19.05.2022 r. znak: OŚ.6121.2.2020 Wójt Gminy Osielsko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu uchwały
w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego na części działki o nr ewid. 22086/4, obręb Bożenkowo, gmina Osielsko.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie z dnia 14.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 15.06.2022 r.) znak: WOP.625.11.2022.MWK nie uzgodnić projektu uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego położonego w miejscowości Bożenkowo, gminie Osielsko,    na gruntach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Żołędowo ze względu na brak dokładnego opisu granic wnioskowanego terenu, przedstawionego w formie współrzędnych punktów załamania granic.

 Pismem z dnia 21.06.2022 r. Urząd Gminy Osielsko wystosował prośbę do Nadleśnictwa Żołędowo o dostarczenie dokładnego opisu granic części użytku ekologicznego zaplanowanego do zniesienia.

 Nadleśnictwo Żołędowo pismem z dnia 01.08.2022 r (data wpływu do Urzędu Gminy  04.08.2022 r.) znak: ZG.7212.5.2022 poinformowało o zleceniu wykonania pomiarów geodezyjnych omawianego obiektu.

 Pismem z dnia 08.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 08.05.2023 r.) znak: ZG.7212.5.2022 Nadleśnictwo Żołędowo przekazało dokładny opis granic użytku ekologicznego oraz współrzędne naruszenia – terenu planowanego wyłączenia z obszaru użytku ekologicznego.

 Przedmiotowy użytek ekologiczny został ustanowiony rozporządzeniem nr 64/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30.10.1997 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody  na terenie województwa bydgoskiego. Po wejściu w życie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ochronie przyrody               (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079), obszary funkcjonujące do tej pory jako użytki ekologiczne przestały być obiektami chronionymi w myśl obowiązującej ustawy. W związku z powyższym w celu dostosowania do obowiązującego prawa użytku ekologicznego jako formy ochrony przyrody, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie nr 1/2004 z dnia 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.

 Wobec powyższego, z powodu utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych zasadnym jest podjęcie uchwały, której efektem finalnym będzie wyłączenie części użytku ekologicznego z działki rekreacyjnej nr 27, umożliwiając zamianę gruntów i zaniechanie konieczności przestawiania ogrodzenia działki użytkowników ROD „Zacisze”.

Załączniki

Powiadom znajomego