W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/53/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1852) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6829

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych    w sposób selektywny, w wysokości 114,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/97/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2021 poz. 5186).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.  

Uzasadnienie
       Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1852) rada gminy ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 6k ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, brała pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  w art. 6r ust. 2-2b i 2d, tj. koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
c) obsługi administracyjnej tego systemu; 
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2024-2025

17 213 212,78 zł (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w latach 2024 –2025) : 18 550 mieszkańców (prognoza) : 24 miesiące = 38,66 zł/mieszkańca/miesiąc
Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1852)  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
w 2022 r., przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2 249,79 zł.
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.

2 249,79 zł x 2% = 45,00 zł

Po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 38,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
          Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b (od 66 zł do 132 zł)

38,00 zł x 3 = 114,00 zł

Rada Gminy Osielsko określiła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnychw sposób selektywny w wysokości trzykrotności wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli 114,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
Określenie stawki opłaty podwyższonej konieczne było ze względu na wprowadzony obligatoryjny obowiązek prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 1852). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy, gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.


Powiadom znajomego