W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/52/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie opłaty targowej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70, poz. 1313), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651. poz. 2707; z 2023 r. poz. 180, poz. 326, poz. 511, poz. 556, poz. 614, poz. 1059, poz. 1193, poz. 1234, poz. 1450, poz. 1598, poz. 1705, poz. 1785) i obwieszczenia Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 774) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6828

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Osielsko:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz termin płatności dla inkasenta.
§ 2. Na terenie Gminy Osielsko wprowadza się opłatę targową.
§ 3.1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Osielsko w wysokości:
1) 35 zł za zajęcie powierzchni do 11 m2
2) 70 zł za zajęcie powierzchni powyżej 11 m2 do 22 m2.
3) za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 22 m2 stawka wynosi 3,50 zł.
2. Zajęcie powierzchni mniejszej niż 1 m2  jest traktowane jako zajęcie 1 m2.

§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej od jednej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, obliczona zgodnie z § 3 nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej, określanej przez właściwego Ministra, realizującego dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
      2. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Osielsko.

§ 7.1. Pobraną opłatę targową inkasent zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia dokonania poboru opłaty. 
      2. Wpłaty opłaty targowej można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/58/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Uzasadnienie
Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 14 lipca 2023 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0, czyli nastąpił wzrost cen o 15,0% (M.P. z 2023 r. poz. 711).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat (w tym opłaty targowej), określonych w ustawie z tym, że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (M. P. poz. 774) górna granica stawki opłaty targowej wynosi 1.096,39 zł dziennie. 
 Proponowana w niniejszej uchwale dzienna stawka opłaty targowej na rok 2024 wynosi 35 zł za zajęcie powierzchni na stanowisku do 11 m2 oraz 70 zł za zajęcie powierzchni na stanowisku powyżej 11 m2 do 22 m2. Stawka za każdy kolejny 1 m2 powierzchni ponad 22 m2 wynosi 3,50 zł, przy czym naliczona w ten sposób opłata targowa nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej, określanej przez Ministra Finansów tj. w roku 2024 kwoty 1.096,39 zł dziennie.

Powiadom znajomego