W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/48/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6826

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia  05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 138.134.015,93 zł zwiększa się o 243.990,32 zł, po zmianie  138.378.006,25 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 117.491.328,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 156.601.554,51 zł, zwiększa się o 243.990,32 zł, po zmianie 156.845.544,83 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.070.258,48 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; 
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
6)  określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowych Funduszy: 
1) Rozwoju Dróg – na budowę odcinków chodnika i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Krakowskiej w Niwach w kwocie  – o kwotę 237.072 zł – dział 600, rozdział 60016;
2) Polski Ład – na budowę ul. Matejki w Niemczu o kwotę 218,32 zł – dział 758, rozdział 75814.
2. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie: 
1) ustala się wydatki w kwocie 125.000 zł na dopłatę do ceny wody – dział 400, rozdział 40002;
2) zwiększa się wydatki o 310.000 zł na bieżące na utrzymanie dróg w gminie – dział 600, rozdział 60016;
3) zwiększa się wydatki o 50.500 zł na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie,  dział 900, rozdział 90002; roczny koszt funkcjonowania PSZOK zgodnie z danymi GZK wynosi 202.480,54 zł. 
3. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
1) wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym o kwotę 25.700 zł – dział 756 rozdział 75618, środki te przeznacza się na wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154;
2) dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na finansowanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 32.000 zł – dział 010, rozdział 01043.
4. Zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 200.218,32 zł, 
z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane w związku z prowadzonymi postępowaniami o wypłatę; 
2) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o 344.678 zł;
3) w dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł 
z przeznaczeniem na wykonywanie usług weterynaryjnych.
5. Na wniosek Kierownika GOPS:
1) zmniejsza się wydatki w dziale 852 o kwotę 30.950 zł i w dziale 855 o kwotę 180.000 zł oraz dokonuje się  przesunięć  w planie wydatków,
2) zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 rozdział 85501 w związku z przypisami należności z tytułu świadczeń i odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych z lat ubiegłych.
6. Na wniosek Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego zmniejsza się w roku 2023 wydatki w dziale 921 rozdział 92120 przeznaczone na opiekę nad zabytkami o kwotę 220.000 zł. 
7. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych i Dyrektora GZK w Żołędowie dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
1) Dział 010, rozdział 01044 -  dodaje się zadanie: „Wykonanie instalacji systemu napowietrzania na istniejącym kolektorze tłocznym z miejscowości Maksymilianowo ul. Kościelna do miejscowości Żołędowo ul. Słoneczna, Klonowa”; planowane nakłady – 250.000 zł.
2)  Dział 700 rozdział 70007 -  ustala się wydatki w kwocie 14.200 zł  (zadanie ujmuje się w uchwale o WPF) na realizację zadania: "Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c. w. u. w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie"; 
z przeznaczeniem na dokończenie dokumentacji projektowej. Ww. zadanie było zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2022, jednak ze względu na odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej przez PSG Sp. z o. o. nie zostało zrealizowane. Na początku września br. został ponownie złożony wniosek o wydanie warunków do PSG Sp. z o. o.  i został on pozytywnie rozpatrzony. Biorąc niniejsze pod uwagę zasadnym jest dokończenie dokumentacji projektowej, która w przyszłości pozwoli na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31.
8.  W budżecie, w załączniku Nr 3 dodaje się zadanie   pn. „ Budowa ul. Kwiatowej w  Osielsku – odcinek  Storczykowa / Magnoliowa – Cholewskiego wraz z odwodnieniem”  - przewidywane  nakłady w roku 2023 na wykonanie dokumentacji projektowej i jej aktualizację - 45.000 zł, zadanie ujęte w WPF.  Finansowanie zadania  w ramach  działu 600 rozdział 60016 poprzez  przesuniecie własnych środków  w kwocie 45.000 zł z zadania pn. „ Budowa ul. Polnej w Żołędowie – Program Rządowy Nowy Ład” po zmianach  w roku 2023  na zadanie pozostaje  7.555.000 zł – zadanie ujęte w WPF. 
9. Dostosowuje się plan wydatków i dochodów  bieżących  i majątkowych do  zapisów umowy projektu unijnego, pn. „ Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”  – planowana  kwota dofinansowania  z  UE  wynosi  453.500 zł, środki krajowe z budżetu gminy  przeznaczone na realizację zadania 276.500 zł. Ogółem środki planowane 730.000 zł, z tego  po zmianach  dział 926, rozdział  92695 – 722.740 zł,  działania  promocyjne -  2.000 zł (dział  750, rozdział 75075),  koszty obsługi projektu 5.260 zł  (dział 750, rozdział 75023). Zadanie ujęte w WPF .
10. W związku z końcowym rozliczeniem projektu UE pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” –  przenosi się środki bieżące stanowiące wkład własny gminy w kwocie 590,03 zł z działu 600, rozdziału 60016  do  działu 750 rozdział 75023 i 75075. 
11. Zmiany wydatków w ramach działów.
12. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. 

Załączniki

Powiadom znajomego