W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/44/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 535 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5685

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
§ 2. Zespół realizuje na terenie Gminy Osielsko zadania na rzecz przeciwdziałania  przemocy domowej.
§ 3. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu: 
    1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
    2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt;
    3) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
    a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,
    b) Przewodniczącego Zespołu,
    c) członka Zespołu. 
4)Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach określonych dla powołania członka Zespołu.
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5.  Traci moc Uchwała Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 05 listopada 2010 r. ( Dz. Urz.  Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r., poz. 2591 Nr 192 ); Uchwała Nr X/87/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r., poz. 3012 );  Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Gminy Osielsko  z dnia 17 grudnia 2019 r., ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 10 )  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


Uzasadnienie
Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiana ta weszła w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. Rada Gminy zobowiązana jest w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej do powołania zespołów interdyscyplinarnych. Z treści art. 16 ustawy nowelizującej wynika, iż z dniem powołania zespołów interdyscyplinarnych znosi się dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne.
Nadto zmianie uległa treść art. 9a ust. 15, zgodnie z którą od 22 czerwca 2023 r. rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Co istotne, rada gminy nie określa już w przedmiotowej uchwale szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
Zmianie ulega również sama nazwa ustawy, która otrzymała brzmienie „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”
Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i zasadne.

Powiadom znajomego