W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/38/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko, położonej w Bożenkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 148 o pow. 0,0520 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/XXX/X, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 147/3 i 147/4, zapisanych w księdze wieczystej BY1B/XXX/X.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie

Działka gminna oznaczona Nr ewidencyjnym 148 położona w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków działka 148 stanowi użytek drogowy, jednakże nie łączy się ona z żadnym z układów dróg gminnych. Działka ta przylega do bezpośrednio do gruntów wnioskodawcy tj. właściciela działek Nr 147/3 i 147/4 oraz do rzeki Kotomierzycy tj. działek Nr 147/1 i 169 stanowiących własność Skarbu Państwa. Gmina Osielsko jako właściciel działki Nr 148 nie posiada do niej dostępu. Ponadto z uwagi 
na małą powierzchnię oraz kształt nieruchomość nie może zostać samodzielnie zagospodarowana, a jednocześnie może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość 
lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.


Powiadom znajomego