W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/20/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2022 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 126.743.541,40 zł zwiększa się o 1.209.729,27 zł, po zmianie 127.953.270,67 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 108.435.142,48 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 19.518.128,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 158.410.179,98 zł, zwiększa się o 1.209.729,27 zł, po zmianie 159.619.909,25 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –108.349.373,25 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 51.270.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
5) Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
7)  określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie 
z załącznikiem nr 14 do uchwały;
8) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 o kwotę 1.060.851 zł, w tym:  rozdział 80103 par. 2030 o kwotę 234.673 zł, rozdział 80104 par. 2030 o kwotę 802.068 zł, rozdział 80149 par. 2030 o kwotę 24.110 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
2. WFOŚIGW w Toruniu poinformował, że Zarząd Funduszu Uchwałą Nr 345/23 z dnia 29 marca 2023 r. udzielił gminie dofinansowania na realizacje przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko” w kwocie 5.000 zł; zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90004 o taką kwotę.
3. Minister Finansów przekazał środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 37.557 zł – dochody: dział 758, rozdział 75814, par. 2100, wydatki dział 750, rozdział 75085 – 3.000 zł, dział 801 rozdział 80101 – 21.043,89 zł, rozdział 80104 – 13.513,11 zł.
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 20 kwietnia 2023 r. Nr WFB.IV.1612.18.2023  poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 1.911,06 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę refundacji podatku vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dział 853, rozdział 85395 par. 2180.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2023  zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 69.210,21 zł, z przeznaczeniem  na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie  jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatności 2023 r – dział 010, rozdział 01095 par. 2010.
6. W związku z wydaniem decyzji o nienależnie pobranym dodatku z tytułu innych źródeł ciepła ustala się dochody z tego tytułu w kwocie 2.200 zł, i wydatki na zwrot świadczeń w takiej samej kwocie; dział 853, rozdział 85395.
7. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek za zwłokę o kwotę 10.000 zł - w dziale 756 rozdział 75616.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki o 42.000 zł w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i czyszczenie terenów na nieruchomościach stanowiących własność gminy. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo CORIMP z Bydgoszczy. O kwotę 6.300 zł zwiększa się wydatki w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na  realizację usługi polegającej na wdrożeniu Uchwały Nr II/24/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko poprzez system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych przez firmę ECOSanity z Bydgoszczy.
Zmniejsza się o kwotę 43.300 zł wydatki w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w gminie, po zmianie planowane wydatki w rozdziale 90004 wynoszą 1.046.700 zł.
9. Na wniosek kierownika GOSIR w Osielsku zwiększa się planowane dochody pobierane przez jednostkę o 23.000 zł i zwiększa się wydatki jednostki o taka kwotę w dziale dział 926 w rozdziale 92601. W rozdziale 92695 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami.  
10. W związku z planowaną budową szkoły na ul. Matejki w Niemczu, w celu poprawy bezpieczeństwa dojścia do szkoły przez ulicę Lagunową w Osielsku dodaje się zadanie inwestycyjne: "Projekt oświetlenia ul. Lagunowej w Osielsku" o wartości 10.000 zł – dział 900, rozdział 90015.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.
12. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. Zgodnie z planem finansowym przedłożonym przez jednostkę planowane przychody bez dotacji wynoszą 17.238.890 zł. Kwota dotacji z budżetu wynosi 7.542.000 zł, w tym dotacje przedmiotowe – 187.000 zł, dotacje celowe na inwestycje – 7.355.000 zł. Razem planowane przychody GZK w roku 2023 wynoszą – 24.780.890 zł. Planowane koszty ogółem stanowią kwotę 24.542.657zł, w tym nakłady na inwestycje finansowane dotacją 7.355.000 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego