W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/17/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Inicjatywy Ochrony Praw i Wyrównywania Szans, Stowarzyszenia STUKOT, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus”, Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant” Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2469

  
Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok, zwany dalej Programem. 
§ 2. Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572);
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572);
3) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich(Dz. U. z 2021 r., poz. 36).


Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom, miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu  5 lipca 2011 r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom oraz Aneksu  Nr 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
2. Bezdomne zwierzęta, o których mowa w ust. 1, po ich odłowieniu umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.
3.W przypadku potrzeby zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi innych gatunków niż psy i zwierzęta gospodarskie, Gmina Osielsko rozpatrzy w zależności od sytuacji indywidualnie, zlecając opiekę nad nimi innym podmiotom i poszukując dla nich miejsca stosowanie do potrzeb danego gatunku.


Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez: 
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące oraz karmicieli tych zwierząt;
2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez zakup i wydawanie karmy karmicielom kotów. Wydawanie karmy odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Osielsko po uprzednim uzgodnieniu terminu z karmicielem kotów;
3) zabiegi sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów będą przeprowadzane przez Klinikę Weterynaryjną Kora s. c. ul. Moniuszki 5, 85-092 Bydgoszcz na podstawie Umowy Nr 272.226.2022 zawartej w dniu 2 stycznia 2023 r. oraz Przychodnię Weterynaryjną CHIRON Janusz Zamyślewski i Paweł Zamyślewski s. c. ul. Gajowa 34, 85-087 Bydgoszcz, miejsce wykonywania zabiegów: Przychodnia Weterynaryjna CHIRON w Osielsku, ul. Jana Pawła II 34 na podstawie Umowy Nr 272.225.2022 zawartej w dniu 2 stycznia 2023 r. Skierowania na zabiegi wydawane będą w Urzędzie Gminy Osielsko. Wolno żyjące koty będą dostarczane i odbierane przez opiekunów;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym przez „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2. Transport kotów wymagających leczenia do gabinetu weterynaryjnego oraz wypuszczenie zdrowych kotów w miejscu pochwycenia realizowane będzie przez lekarzy weterynarii ww. gabinetu.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt


§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne.
2. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota na podstawie Umowy Nr 272.222.2022 zawartej w dniu 28 grudnia 2022 r.
3. Po odłowieniu bezdomne zwierzęta umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.

Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
§ 7. Realizację zadania sterylizacji albo kastracji psów w schronisku dla zwierząt powierzono podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt


§ 8. 1. Realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko dla zwierząt, o którym mowa w ust.1, podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie informacji zapisanych w bazie danych, identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez wywieszanie plakatów oraz umieszczanie materiałów informacyjno-edukacyjnych na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Osielsko.


Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów 
 § 9. 1. Realizację zadania usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, oraz odbiór tych zwierząt z terenu Gminy Osielsko zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.


Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 § 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne, w którym będzie zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich: Gospodarstwo „Zielona Polana” Halina Zielińska, Podlaski 3, 89-200 Szubin.


Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
§ 11. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
2. Rannym w wyniku zdarzeń drogowych wolno żyjącym (dzikim) zwierzętom, opiekę weterynaryjną zapewnia Ośrodek „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Centralnej 108 w Białych Błotach na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.


Rozdział 10
Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków 
 § 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 183 000,00 zł określono w Uchwale Nr X/77/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2023 rok.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w następujący sposób:
1) 48 000,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom oraz Aneksu nr 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom - zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów  w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów, usypianie ślepych miotów (dział 900 rozdział 90013 § 2310);
2) 25 000,00 zł – zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (dział 900 rozdział 90095 § 4210 – 10 000,00 zł) oraz sterylizacja albo kastracja zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 15 000,00 zł); 
3) 110 000,00 zł – w tym: 64 000,00 zł na zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, leczenie chorych wolno żyjących kotów oraz interwencje, 25 000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt, 1 000,00 zł na usypianie ślepych miotów, 10 000,00 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 10 000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4300 ).
3. W przypadku zmiany uchwały budżetowej polegającej na zwiększeniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w ust. 1 i 2 nie ma konieczności zmiany niniejszej uchwały. 


Rozdział 11
Postanowienia końcowe
 § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.UZASADNIENIE

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
 Zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
 Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 Zgodnie z art. 11a ust. 2 przedmiotowej ustawy Program, o którym mowa powyżej, obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy projekt Programu wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Inicjatywy Ochrony Praw i Wyrównywania Szans, Stowarzyszenia STUKOT, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus”, Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant”. Opublikowano na stronie www.bip.osielsko.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Osielsko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok wraz z treścią projektu uchwały.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w piśmie z dnia 25 stycznia 2023 r., znak:  PIWet 4270/4/2023 uznał projekt uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt.
Inicjatywa Ochrony Praw i Wyrównywania Szans wydała opinię negatywną z dnia  29 stycznia 2023 r.  Stowarzyszenie stwierdziło, iż środki przeznaczone na realizację programu są niewystarczające a program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt winien obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, o którym mowa w art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu są wystarczające na wykonanie zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko w 2023 r. Zostały zaplanowane na podstawie doświadczenia z realizacji obowiązków w powyższym zakresie w 2022 r.
Natomiast zadanie znakowania zwierząt jest zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zadaniem fakultatywnym, którego Rada Gminy Osielsko na dzień uchwalenia Programu nie podejmuje.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Stowarzyszenie STUKOT, Koło Łowieckie Nr 11 „Hubertus”, Koło Łowieckie Nr 13 „Słonka”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 295 „Wrzos”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 „Wiarus” i Koło Łowieckie „Partyzant”, nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok.


 

Powiadom znajomego