W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/11/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.2519 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1176

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości  i  zagospodarowania  tych odpadów jako usługi polegające na:
1) odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
2) odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  w  ilości  większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK w ilości większej niż określona w odrębnej uchwale;
§ 2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w § 1, wynosi: 
1) za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale:
a) 25,00 zł brutto,
b) w 2023 r. – 10,00 zł brutto;
2) 5,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l) z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) 5,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon przyjętą przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
4) 30,00 zł brutto za każdą przyjętą 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych (0,03 zł brutto za każdy przyjęty 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych) przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
§ 3. 1.Określa się sposób świadczenia dodatkowych usług, o których mowa w § 1:
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę,w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
3) usługa przyjmowania zużytych opon świadczona jest wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę w dniach, w których jest czynny PSZOK;
4) usługa przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych świadczona jest po złożeniu wypełnionego formularza udostępnionego na PSZOK przez właściciela nieruchomości,  zawierającego dane właściciela oraz ilość i rodzaj przekazanych odpadów;
2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.07.2017 r., poz. 2759), zmieniona uchwałą Nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10. 2018 r., poz. 5260)
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, za wyjątkiem § 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie   
           Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) rada gminy określi,w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Rada Gminy Osielsko określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale, przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ilości większej, niż określona w odrębnej uchwale.
  Wysokość ceny za wyżej wymienione usługi wynosi:
1) 25,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
2) 5,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l) z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) 5,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon przyjętą przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
4) 30,00 zł brutto za każdą przyjętą 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych (0,03 zł brutto za każdy przyjęty 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych) przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale.
           Na terenie gminy Osielsko został określony sposób świadczenia w/w usług następująco: 
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników  świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach  zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę, 
w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
3) usługa przyjęcia zużytych opon świadczona jest wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę w dniach, w których jest czynny PSZOK;
4) usługa przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych świadczona jest po złożeniu wypełnionego formularza udostępnionego na PSZOK przez właściciela nieruchomości, zawierającego dane właściciela oraz ilość i rodzaj przekazanych odpadów.
Harmonogramy, o których mowa powyżej, zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń. Usługi dodatkowe stanowią ofertę fakultatywnych usług, powiązanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie są zaliczone do usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez właścicieli nieruchomości.
           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Powiadom znajomego