W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/10/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1175

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 


Rozdział 2
Szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  
§ 2.1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Osielsko świadczyć będzie następujące usługi:
1) odbierania z nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) odbierania z nieruchomości odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i szkła umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 4 lit. a), b), c) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków; 
3) odbierania z nieruchomości bioodpadów umieszczonych w workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 4 lit. d) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków w ramach ilości przekazanych okresowo do wyposażenia danej nieruchomości; 
4) wyposażenia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi (wyłącznie w przypadku nieustawienia pojemników, o których mowa w pkt 5, za wyjątkiem bioodpadów) w worki koloru: 
a) niebieskiego, oznaczonych napisem: Papier, umożliwiających gromadzenie odpadów z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; 
b) żółtego, oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne, umożliwiających gromadzenie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów  metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali; 
c) zielonego, oznaczonych  napisem: Szkło, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła w ilości: 
-  5 worków na każdą ww. frakcję odpadów o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nowego mieszkańca  w ramach pakietu startowego,
- według zapotrzebowania każdorazowo podczas odbierania odpadów z nieruchomości w takiej ilości jaka zostanie wystawiona do odebrania, 
- według zapotrzebowania do pobrania w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne; 
d) brązowego, oznaczonych napisem: Bio, umożliwiających gromadzenie bioodpadów w ilości 12 worków o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca/6 miesięcy, z uwzględnieniem zapisów ust. 3;
5) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej:
a) w pojemniki typu „dzwon” bądź innego typu do selektywnego zbierania odpadów:
- papieru,  
- tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
- szkła;
w niezbędnej ilości,
b) w 2023 r. w pojemniki typu „dzwon” do selektywnego zbierania odpadów: 
- papieru,  
- tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
- szkła; 
w niezbędnej ilości;
6) odbierania z nieruchomości jeden raz na pół roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
7) odbierania z nieruchomości choinek powstających w okresie poświątecznym 
z częstotliwością jeden  raz w roku; 
8) przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK, z zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi: 
a) papier w każdej ilości,
b) tworzywa sztuczne w każdej ilości,
c) metale w każdej ilości,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe w każdej ilości,
e) bioodpady w każdej ilości,
f) szkło w każdej ilości,
g) odpady niebezpieczne w każdej ilości,
h) przeterminowane leki i chemikalia w każdej ilości,
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, w każdej ilości,
j) zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,
l) odpady tekstyliów i odzieży w każdej ilości,
ł) meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości,
m) zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 5 sz./mieszkańca/rok,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - 0,5 tony/mieszkańca/rok.
2. Worki koloru niebieskiego, żółtego, zielonego i brązowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 będą jednorazowo dostarczane nowym mieszkańcom nieruchomości w pakiecie startowym w łącznej ilości 27 worków na jednego mieszkańca, w tym: 5 worków koloru niebieskiego, 
5 worków koloru żółtego, 5 worków koloru zielonego i 12 worków koloru brązowego, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3.Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów nie otrzymują 12 sztuk worków koloru brązowego.
4.Worki koloru brązowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) będą dostarczane mieszkańcom nieruchomości z częstotliwością jeden raz na pół roku, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
5. Zapotrzebowanie na większą ilość worków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) właściciel nieruchomości może zrealizować za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale.
6. W przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości: 
a) w przypadku zwiększenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona  w dodatkowe worki, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
b) w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona w odpowiednio mniejszą ilość worków, o których mowa w ust. 4 w kolejnym okresie. 
7. Zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości większej niż określona w ust. 1 pkt 8 będą przyjmowane w PSZOK za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale.

Rozdział 3
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
§ 3.1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości:
1) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 1 raz na 2 tygodnie,
b) budynki wielolokalowe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 2 tygodnie.
2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) 1 raz na 2 tygodnie,
b) w 2023 r. – od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
3) bioodpady ( z wyłączeniem choinek):
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 1 raz na 2 tygodnie,
b) budynki wielolokalowe -  w okresie od 1 kwietnia do 31 października- 1 raz na tydzień, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca- 1 raz na 2 tygodnie,
c) w 2023 r. budynki mieszkalne jednorodzinne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz   na 2 tygodnie,  w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
4) szkło:
a) co 28 dni,
b) w 2023 r. – 1 raz w miesiącu;
5) choinki - 1 raz w roku;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na pół roku.
2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, określi przedsiębiorca odbierający odpady. 
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.  
   
Rozdział 4
  Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

§ 4. 1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. 2. Utrzymaniem PSZOK zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy 
ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. 
3. PSZOK przyjmuje odpady dwa razy w tygodniu – w środy w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
4. PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 8, dostarczone przez właścicieli nieruchomości.   
5. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK zostaną uregulowane na podstawie wewnętrznego regulaminu korzystania z PSZOK.
Rozdział 5
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w pierwszej kolejności do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, 
a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. 2. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie
z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl.   


Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 6. Traci moc uchwała Nr X/85/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego  z 2020 r., poz. 6711z dnia 28.12.2020 r.).   
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.   
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 lit a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


Uzasadnienie
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z art. 6r ust. 3a powyższej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsza uchwała została dostosowana do zapisów art. 6r ust. 3b ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Powyższe zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r.
Na podstawie art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt ww. uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach). 
Na terenie gminy Osielsko Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) został utworzony przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem ww. punktu zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021, Żołędowo. PSZOK przyjmuje odpady dwa razy w tygodniu – w środy w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy w pierwszej kolejności kierować do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług,a  w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl.
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.01.2023 r. znak sprawy: NHŚ.9011.4.2.2023 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym  w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

Powiadom znajomego