W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr II/9/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1174

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, w następującej treści:
§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące: 
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 
a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
5) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach;
9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 


Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzywa sztucznego,
d) szkła,
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
f) bioodpadów,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów tekstyliów i odzieży,
o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych.
2. Selektywnie zebrane odpady muszą być odbierane przez uprawnionych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach odbierania odpadów komunalnych lub umowach zawartych z powyższymi przedsiębiorcami, w sposób zgodny z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku,  gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
§ 4.1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady muszą być zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do danego rodzaju odpadu.
2. Pojemniki lub kontenery, o których mowa w ust. 1, powinny być rozmieszczone na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz posiadać tabliczki z nazwami poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie.
§ 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą zagospodarować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w postaci pojemników na bioodpady  lub  w formie pryzmy, zgodnie  z przepisami prawa budowlanego.
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku zwolnieni są w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub  worka na bioodpady.


Rozdział 4
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych  na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Odpady komunalne zbiera się w szczelnych i zamykanych pojemnikach 
o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 (60 - 10 000 l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów oraz zgodnych z Polską Normą.
2. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wynosi 0,060 m3 (60 l).
3. Wykorzystywane do selektywnego zbierania odpadów pojemniki (dotyczy nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi i nieruchomości niezamieszkałych) o pojemności określonej w ust. 1 lub worki (dotyczy nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi oraz nieruchomości niezamieszkałych), powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą przedsiębiorcy odpowiadającego za ich odbieranie.
4. Rodzaj i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników, powinny zapewniać zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami odpadów. 
5. Właściciele nieruchomości, zachowując wymagania określone w ust. 4, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych określone w ust. 1 oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym. 
§ 8. 1. Przy drogach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odpady gromadzi się w koszach ulicznych.   
2. Minimalna pojemność koszy ulicznych wynosi 0,030 m3 (30 l). 
§ 9. Kosze uliczne na odpady powinny być rozmieszczane w rejonach intensywnego ruchu pieszego i utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Rozdział 5
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 10.1. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez usuwanie z otoczenia pojemników lub worków odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone.
3. W razie zaistnienia konieczności właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc gromadzenia odpadów.


Rozdział 6

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11.1. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości. 
2. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 1 raz na 2 tygodnie,
b) budynki wielolokalowe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 2 tygodnie;
2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) 1 raz na 2 tygodnie,
b) w 2023 r. od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
3) bioodpady ( z wyłączeniem choinek):
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 1 raz na 2 tygodnie, 
b) budynki wielolokalowe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października- 1 raz na tydzień, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca- 1 raz na 2 tygodnie,
c) w 2023 r. budynki mieszkalne jednorodzinne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
4) szkło:
a) co 28 dni,
b) w 2023 r. – 1 raz w miesiącu;
5) choinki - 1 raz w roku;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na pół roku.
3. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;
2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż co 28 dni,
b) w 2023 r. –  w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
3) bioodpady (z wyłączeniem choinek):
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż co 28 dni;
b) w 2023 r. –  w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
4) szkło:
a) nie rzadziej niż co 28 dni,
b) w 2023 r. nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
5) choinki - z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno -porządkowych.
4. Pozbywanie się odpadów komunalnych:
1) papieru;
2) metalu;
3) tworzywa sztucznego;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów;
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon pochodzących od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
14) odpadów tekstyliów i odzieży;
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,
dowożonych przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością dwa razy w tygodniu.
5. Określa się sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - należy zbierać w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów;
2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 7 ust. 3 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) bioodpady, które nie zostały poddane kompostowaniu na terenie nieruchomości przez ich właścicieli  należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 7 ust. 3 i w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
c) choinki przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach zbiórek z terenu nieruchomości zamieszkałych organizowanych jeden raz w roku w terminach podanych mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń;
4) przeterminowane leki należy: 
a) umieszczać w specjalnych pojemnikach na przeterminowane leki w wyznaczonych aptekach na terenie gminy Osielsko lub 
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
5) przeterminowane chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
6) zużyte baterie należy:
a) umieszczać w pojemnikach na baterie w wyznaczonych placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
7) zużyte akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy: 
a) zostawiać w placówkach komercyjnych lub
b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy: 
a) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
b) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach zbiórek z terenu nieruchomości zamieszkałych organizowanych jeden raz na pół roku w terminach podanych mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz odpady niebezpieczne należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych oraz odpady niebezpieczne należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem rodzajów odpadów, których sposób zagospodarowania został uregulowany w odrębnych przepisach.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zobowiązani są w dniu odbioru odpadów komunalnych, zgodnym 
z harmonogramem, wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi i worki z odpadami zbieranymi selektywnie przed nieruchomość w taki sposób, aby umożliwić sprawny odbiór odpadów przez przedsiębiorcę i nie powodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
7. W zakresie wystawiania pojemników i worków, o których mowa w ust. 6, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące, od których pojemniki 
i worki będą odbierane z terenu nieruchomości po okazaniu w Urzędzie Gminy Osielsko oświadczenia o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności.
8. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy wystawiać w dniu odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem, w miejsce widoczne i dostępne poza altanki, boksy i wiaty śmietnikowe, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
w ust. 7.
9. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy ustawiać w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
10. Dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z altan, boksów i wiat śmietnikowych przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.
11. Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien zapewnić przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych możliwość przekazywania odpadów zebranych  w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, w terminach wskazanych  w harmonogramach odbierania odpadów komunalnych.  
12. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien zapewnić przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych możliwość przekazywania odpadów zebranych w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, w terminach wskazanych w umowie zawartej z  tym przedsiębiorcą.
13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania  następujących  rodzajów odpadów:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w ramach usług podstawowych, zrealizowanych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w workach koloru: 
a) niebieskiego, oznaczonych napisem: Papier,  umożliwiających gromadzenie odpadów 
z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
b) żółtego, oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne, umożliwiających gromadzenie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów  metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,
c) zielonego, oznaczonych  napisem: Szkło, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
d) brązowego, oznaczonych napisem: Bio, umożliwiających gromadzenie bioodpadów;
2) z terenu nieruchomości  zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi 
w ramach usług podstawowych, realizowanych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady, o których  mowa w pkt 1 lit. a), b) i c):
a) w kolorowych workach lub pojemnikach typu „dzwon” bądź innego typu do selektywnego zbierania odpadów: 
- papieru, 
- tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych  wielomateriałowych, 
- szkła 
oraz w pkt 1 lit. d) – w workach koloru brązowego do selektywnego zbierania bioodpadów,
b) w 2023 r. w kolorowych workach lub pojemnikach typu „dzwon” do selektywnego zbierania odpadów: 
- papieru, 
- tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych  wielomateriałowych, 
- szkła 
oraz w pkt 1 lit. d) – w workach koloru brązowego do selektywnego zbierania bioodpadów,
3) z terenu nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  i wielolokalowymi w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale, w workach koloru brązowego – bioodpady;
4)  z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1 - w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy  lub instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych  z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
2. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w:
1) zbiornikach bezodpływowych powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Rozdział 7
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych podejmują działania w kierunku zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poprzez przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych oraz bioodpadów na poziomie określonym w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku;
2) usuwania z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku stałych odchodów zwierzęcych, które można wrzucać do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.


Rozdział 9
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.
2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej
i na terenie ogrodów działkowych.


Rozdział 10
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji obejmuje następujące terminy i obszary na terenie gminy Osielsko:
1) co najmniej raz na pół roku profilaktycznie w terminach do 31 marca w I półroczu i do 30 września w II półroczu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni 
-nieruchomości, na których znajdują się obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność;
2) co najmniej raz w roku w terminie do 30 marca profilaktycznie oraz każdorazowo 
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni - nieruchomości, na których znajdują się budynki jednorodzinne, wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.
2. Dopuszcza się przeprowadzanie deratyzacji na terenie nieruchomości, na których znajdują się budynki jednorodzinne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, tylko w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.


Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 17. Traci moc uchwała Nr X/84/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r., poz. 6707 z dnia 28.12.2020 r.).
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 19.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wyjątkiem § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt. 4 lit. a); ust. 3 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. a) oraz ust.13 pkt 2 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osielsko ma na celu dostosowanie zasad do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz do obowiązujących zapisów ww. ustawy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 powyższej ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 
1) wymagań w zakresie: 
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b)  selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieży oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich   utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych   do wspólnego użytku; 
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Niniejsza uchwała została dostosowana do zapisów art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym określona została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
W nawiązaniu do art. 4 ust 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w przedstawionej uchwale zwiększono częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów komunalnych. Powyższa zmiana będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2024 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.01.2023 r., znak sprawy: NHŚ.9011.4.1.2023 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego