W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/87/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 2000) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi   na działania Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy Osielsko uznaje skargę za bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącej. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie
W dniu 7 grudnia 2022 roku  do Rady Gminy wpłynęło pismo Wójta Gminy  Osielsko przekazujące według właściwości skargę  na  działania Wójta Gminy Osielsko, 
w przedmiocie   naruszenia interesu skarżącego, wniesiona przez  Panią (…).
 Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego.  
   Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi odbyło się 8 grudnia 2022 roku. 
Skarżąca podnosi, że „Wójt Gminy Osielsko do chwili obecnej nie podejmował działań, określonych przez niego w bezpośredniej rozmowie, która miała miejsce w 2000 roku. W trakcie tej rozmowy wskazał, że firma Bumat działa tymczasowo i że niedługo zostanie zamknięta”. Dalej skarżąca podnosi, że ta firma nadal działa, pomimo tego, że zgodnie 
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą  Rady Gminy Osielsko w dniu 11 sierpnia 2000 r. działki objęte tym planem przeznaczone  są na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska i ludzi,  
a firma Bumat nie spełnia kryteriów nieuciążliwości.”
 Zdaniem Skarżącej, Wójt Gminy  do dnia dzisiejszego nie wywiązał się ze swoich wypowiedzi. Ponadto skarżąca  powołuje się na pismo Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2022 r. kierowanego do Urzędu Gminy Osielsko w którym także wskazuje  że „ prowadzona  działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i nie powinna podlegać postępowaniu legalizacyjnemu”
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa udzielenia w 2000 roku informacji o firmie Bumat była przedmiotem skargi skierowanej do niego  29 sierpnia 2022 roku. W skardze nie wskazano żadnych okoliczności dotyczących bliższego terminu udzielania rzekomej informacji, czy też opisu pracownika żeby było można cokolwiek ustalić i wyjaśnić. W związku z tym uznał skargę za  bezzasadną. W skardze zarzucano, że to Wójt Gminy Osielsko rzekomo prowadził legalizację firmy produkcyjnej Bumat.
Wójt w swoim wyjaśnieniu wskazał co następuje: „Trudno mi określić i  nie pamiętam przyjęcia w 2000 roku osoby wnoszącej skargę. Możliwość przyjęcia jest bardzo wątpliwa z uwagi na moją długotrwałą absencję w 2000 roku. 
 Z dostępnych w urzędzie dokumentów wynika, że wnosząca skargę nie była nabywcą nieruchomości przy ulicy Długiej i nabywcą nie był także współmałżonek, lecz inna osoba z nią spokrewniona. Od 19 listopada 1999 roku obowiązywała ustawa  prawo działalności gospodarczej.  Ustawa ta określa kompetencje organów.   Nie mam kompetencji do prowadzenia żadnej   „legalizacji” tego podmiotu i tego rodzaju postępowanie nie jest prowadzone. Prowadzę natomiast postępowanie w trybie artykułu 59 ustawy 3 w związku z artykułem 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 Według mojej wiedzy obecnie przed powiatowym inspektorem Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie, którego przedmiotem jest ewentualna legalizacja istniejących obiektów.” 
W świetle powyższych wyjaśnień Wójta Gminy Osielsko i ustaleń dokonanych przez Komisję Skarg i Wniosków Rada Gminy Osielsko uznała że jest podstawa do uznania skargi za bezzasadną.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną jest zatem uzasadnione.  
 
 
Zgodnie z art.  227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.” W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa nie dopatrzyła się wystąpienia okoliczności, które legitymowałyby uznanie skargi za uzasadnioną i nie mogą także stanowić podstawy uznania skargi za uzasadnioną subiektywne odczucia i przekonania wnoszących skargę. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 239, §  1Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Powiadom znajomego