W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/86/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2000) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu skarg na działania Wójta Gminy Osielsko, przekazanych do Rady Gminy Osielsko przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego  w Bydgoszczy pismem z dnia  17 listopada (data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 21 listopada 2022r.),:
1) w zakresie skargi z dnia z 29 sierpnia 2022 r. - uznaje skargę za  zasadną, 
2) w zakresie skargi z dnia 10 października 2022 r  - uznaje skargę za bezzasadną.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko, zobowiązując go do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
W dniu 21 listopada 2022 roku  do Rady Gminy Osielsko wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przekazane na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2000)  wraz ze  skargami na działania Wójta Gminy Osielsko, w przedmiocie  braku odpowiedzi na skargi kierowane do Wójta Gminy Osielsko 
1) skargi z  dnia 29 sierpnia 2022 r.   
2) skargi z dnia  10 października 2022 r.
niesione przez  Pana (..)
Przedmiotem Skarg jest, zdaniem wnoszącego, brak  odpowiedzi na skargi kierowane do Wójta Gminy Osielsko.
 Rada Gminy Osielsko jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 559ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg odbyło się w systemie online 8 grudnia 2022 roku. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaprosiła na posiedzenie wnoszącego skargę, który nie wyraził  jednak zgody na uczestnictwo w posiedzeniu komisji z uwagi na transmisję obrad. Następnie opuścił salę obrad komisji. 
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, pani Beata Szeszuła  poinformowała Komisję, że  jeżeli chodzi o skargę z 29 sierpnia 2022 r. skarżący nie otrzymał na nią odpowiedzi ponieważ już raz kolejny zwracał się z takimi samymi zapytaniami. Pytania w każdym z tych piśmie się powtarzały. Jest to kolejna powtórka.  W dniu 19 lipca br. wskutek zapytania z dnia 5 lipca 2022 r. skarżący otrzymał po raz kolejny odpowiedź na te same pytania. 
  Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną, w głosowaniu jawnym ( za skargą zasadną – 4, przy 2 wstrzymujących się głosach). 

Następnie Komisja zapoznała się z biegiem zdarzeń dot. skargi z dnia 10 października 2022 r.. Komisja stwierdziła, że odpowiedź została udzielona w terminie  w dniu 8 listopada 2022 r. Jest potwierdzenie odbioru. 
Przewodniczący komisji, stwierdził, że w świetle przedstawianych przez Urząd Gminy dokumentów skarga jest bezzasadna. 
W tym przypadku Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną, w głosowaniu jawnym ( za skargą bezzasadną – 4, przy 2 wstrzymujących się głosach). 

 Zgodnie z art.  227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.” W przedmiotowej sprawie Rada Gminy Osielsko po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami i przepisami prawa nie dopatrzyła się wystąpienia okoliczności, które legitymowałyby uznanie skargi za uzasadnioną i nie mogą także stanowić podstawy uznania skargi za uzasadnioną subiektywne odczucia i przekonania wnoszących skargę. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 239, §  1Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”

Powiadom znajomego