W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/81/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030
na podstawie Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§  1. Przyjmuje się  Strategię Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 stanowiącą załącznik Strategia Rozwoju Gminy Osielskodo niniejszej Uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.): „Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały”. 

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 odbyło się zgodnie z przepisami art. 10e i 10f ustawy o samorządzie gminnym oraz właściwymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r., poz. 1057 ze zm.). Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 14 września 2021 r. uchwałę Nr VIII/83/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji oraz dokonała jej zmiany uchwałą Nr IV/43/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4610 oraz z 2022 r., poz. 3324). Opracowanie Strategii zlecono BIA Consultor Rybka-Ciurzyńska, Ciurzyński Spółce jawnej z siedzibą w Rzeczenicy, wpisanej do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, pod nr 0000479422. 

Realizacja harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Na każdym etapie tworzenia projektu Strategii zapewniono jawność działania umożliwiającą partycypację uprawnionych i zainteresowanych osób oraz podmiotów. Wszystkie dokumenty związane z projektem Strategii udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osielsko.pl/artykul/612/9071/strategia-rozwoju-gminy-oraz-jej-monitoring a także  poprzez link na stronie internetowej www.gmina.osielsko.pl O prowadzeniu konsultacji informowano także poprzez tablice ogłoszeń, komunikator SIMS, aplikację BLISKO, Facebook, Gmina Osielsko YouTube. W przypadku konsultacji na temat projektu Strategii, informacja na ten temat została również zamieszczona w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Wyborcza, ogłoszenia i reklamy). 
Zgodnie art. 10 e ust. 3. Ustawy o samorządzie gminnym, strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), przygotowanej na potrzeby tej strategii, w związku z czym sama diagnoza nie jest integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia strategii. Dokument „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Osielsko”. przygotowanej na potrzeby projektu „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030” został dnia 29 lipca 2022 r. opublikowany na stronie www.bip.osielsko.pl  zarządzeniem Wójta Nr 59/2022 jako udostępnienie informacji publicznej.
W konsultacjach zapewniono możliwość składania ankiet drogą elektroniczną. Wszystkie uwagi zgłaszane przez osoby i instytucje uczestniczące w procesie opracowywania strategii, a także przez organy uprawnione do konsultacji przeanalizowano pod kątem ich zasadności i wpływu na projektowane kierunki strategicznych interwencji, a następnie podjęto decyzje o stosownej korekcie projektu strategii. 
Stanowiska organów, do których zwrócono się o opinie w sprawie projektu Strategii:
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pismo z dnia 29 sierpnia, znak sprawy: GD.RPP.610.329.2022) - w opinii tego organu, obszary szczególnego zagrożenia powodzią należy wyznaczyć w załączniku graficznym oraz należy wprowadzić informacje o obowiązujących ograniczeniach w zagospodarowaniu tych obszarów, wynikających z obowiązującej ustawy Prawo wodne. Uwaga została uwzględniona. W Modelu Funkcjonalno-Przestrzennym zaznaczono obszary zagrożone powodzią, a w opisie modelu opisano ograniczenia wynikające z obowiązującej ustawy Prawo wodne.
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r., znak sprawy: WOO.410.330.2022.AT) – uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii.
• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo z dnia 16.09.2022 r. znak sprawy: NNZ.9022.1.404.2022) – organ poinformował, że w związku z treścią projektu dokumentu, w świetle obowiązujących przepisów, nie wymaga on opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• W ramach konsultacji z sąsiednimi gminami opinię przekazał Prezydent Bydgoszczy (pismo z dnia 7 września br., znak: WZR-II.0724.1.2022). 
• Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał opinię pozytywną, z uwagami, dnia 23.11.br. Uchwałą Nr 46/1851/22 – informacja przekazana pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia  23 listopada 2022 r. sygnatura: PN-1-P.071.1.18.2022). Projekt Strategii został uzupełniony o zagadnienia wskazane w uwagach.
 Skany wszystkich ww. dokumentów zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Zgodnie z projektem Strategii, „Misją gminy Osielsko jest stworzenie dobrych warunków do zamieszkania poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz tworzenie dogodnych warunków do lokalnego budowania potencjału gospodarczego i społecznego”. Cel główny Strategii Rozwoju Gminy Osielsko został zdefiniowany następująco:
„Gmina Osielsko miejscem dobrym do zamieszkania i inwestowania, otwartym na innowacje, dbającym o lokalne zasoby naturalne i rozwijającym się w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.”
Określono 5 obszarów strategicznych interwencji: „Przyjazna przestrzeń”, „Rozwój gospodarczy”, „Usługi publiczne”, „Komunikacja” i „Społeczność”. Każdy obszar zawiera wyznaczone cele strategiczne oraz przypisane im cele operacyjne. Każdy z celów operacyjnych zwiera kierunki działań oraz oczekiwane rezultaty, które powinny zostać osiągnięte dzięki realizacji poszczególnych celów operacyjnych.
 Strategia będzie poddawana monitoringowi i ocenie stopnia jej realizacji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zmieniających się czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, może zachodzić konieczność jej aktualizacji. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, art. 10f ust. 5: „Strategia rozwoju gminy podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju ponadlokalnego lub strategią rozwoju województwa. Do aktualizacji strategii rozwoju gminy stosuje się ust. 1-4.” Oznacza to, że dla procesu aktualizacji Strategii zagwarantowano ustawowo takie same zasady, jak dla opracowania Strategii. Przyjęte w Strategii zasady ewaluacji on-going (w tym monitoring i ocena realizacji) w pełni zapewniają dynamiczny jej charakter i umożliwiają reagowanie na zmieniające się uwarunkowania otoczenia i potrzeby mieszkańców Gminy Osielsko.  
 W związku z powyższym Rada Gminy uznaje Strategię Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 za właściwie określającą kierunki rozwoju i odpowiadającą potrzebom mieszkańców Gminy Osielsko.
 

Załączniki

Powiadom znajomego