W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/79/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
na podstawie Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 10.041.086,39 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.041.086,39 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 

Uzasadnienie

Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 10.041.086,39 zł. Są to wydatki na zadania  bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. 
 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.323.124,89 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.254.056,19 zł, w tym:
1) Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku, umowa nr 272.151.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.  i umowa za sprawowanie nadzoru nr 272.53.2018 z dnia 14.03.2018 r. 
W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 314.245,47 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego. Na rachunek wydatków niewygasających przenosi się kwotę 1.052.039,19 zł. 
2) Prace projektowe dot. sieci wodociągowej w ramach umowy nr 272.93.2022 
z dnia 6.05. 2022 r., w tym: Budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki w miejscowości Niemcz, kwota 6.642,00 zł i Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze dz. nr 39/26, kwota 11.070,00 zł.
3) Budowa ul. Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 
w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO POLSKI ŁAD, umowa 272.165.2022 z dnia 
29.09.2022 r. W roku 2022 wydatkowane zostaną środki w kwocie 167.827,50 zł. Na rachunek wydatków niewygasających przenosi się kwotę 148.635,00 zł. 
4) Prace projektowe dot. sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w miejscowościach Maksymilianowo i Żołędowo w ramach umowy nr 272.158.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. kwota 35.670,00 zł. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi do końca czerwca 2023. 

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.069.068,70 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Osielsku, umowa 272.151.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. i umowa za sprawowanie nadzoru nr 272.53.2018 z dnia 14.03.2018 r. 
W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 243.905,58 zł, wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego (242.113,94 zł roboty budowlane +1.791,64 zł inspektor nadzoru). Na środki niewygasające przenosi się kwotę 1.069.068,70 zł. 

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.569.957,29 zł. Są to wydatki na zadania:
1) Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną w tym oświetlenie, umowa Nr 272.151.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 1.113.718,00 zł. Na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022 przenosi się kwotę 3.136.282 zł. 
2) Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku umowa Nr 272.151.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.  Całą kwotę w wysokości 386.309,79 zł umowną przenosi się  na rachunek wydatków niewygasających. Wynika to z odmiennego niż zaplanowany w przetargu harmonogramu prac. Wynika on z potrzeb technologicznych, możliwości dostaw indywidualnie wykonywanych elementów jak studnie odwodnieniowe, separator i piaskownik. Dodatkowo, w ustaleniu z wykonawcą prace przebiegają tak, by w jak najmniejszym stopniu utrudniały życie mieszkańcom;
3) Budowa i rozbudowa ul.  Szczecińskiej w Wilczu  – dokumentacja projektowa. Projekt budowy ulicy, umowa 272.139.2020 z dnia 22.07.2020 r., data zakończenia 30.11.2022 r., kwota 47.365,50 zł. Projektant nie wykonał na czas dokumentacji projektowej, której termin realizacji upłynął 30.11.2022 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków na zapłatę w roku 2023 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69.000,00 zł   
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych, umowa nr 272.72.2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. na kwotę 69.000,00 zł. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe. Istnieje ryzyko niewykonania zadania w 2022 r. 

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – 3.925.705,59 zł.
Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym umowa nr 272.115.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. na kwotę 6.877.891,40 zł – roboty budowlane oraz umowa nr 272.70.2022 o nadzór inwestorski.  W budżecie na rok 2022 zaplanowane środki  na realizację inwestycji ogółem wynoszą  6.680.000,00 zł. Całkowite rozliczenie płatności określonej w umowach dokonane będzie w roku 2023. W związku z powyższym na rachunek wydatków, które nie wygasają w roku 2022 przekazana zostanie kwota 3.925.705,59 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 81.749,12 zł,
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 33.779,12 zł
Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu „Oaza Spokoju” w Jarużynie wg koncepcji (wykonanie) altana, ławki. Zawarto umowę nr 272.207.2022 w dniu 28.11.2022 r. na kwotę 70.779,12 zł, z terminem realizacji do 28.12.2022  r. W roku 2022 wydatkowane zostaną środki w kwocie 37.000 zł, na środki niewygasające przenosi się kwotę 33.779,12 zł. Wykonawca wykona wszystkie prace objęte umową w roku 2022 poza montażem altany, która została zamówiona i Wykonawca czeka na jej dostawę.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 47.970,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektów oświetlenia drogowego, umowa nr 272.139.2022 z dnia 4 lipca 2022 roku - kwota – 47.970,00 zł. 
Z przyczyn niezależnych od projektanta niemożliwe jest wykonanie zadania w umówionym terminie. W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 28 lutego 2023 r. Przesunięcie terminu obejmuje : 
1. Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny, Pomarańczowej, Cytrynowej w Osielsku - 11.070,00 zł
2. Projekt oświetlenia ul. Daktylowej i ścieżki w  Żołędowie - 11.070,00 zł
3. Projekt oświetlenia ul. Forsycjowej w Żołędowie - 8.610,00 zł
4. Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie - 8.610,00 zł
5. Projekt oświetleni ul. Jałowcowej w Osielsku - 8.610,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.394,80 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie. W dniu 25.05.2022 r. została podpisana umowa nr 272.98.2022 
z terminem realizacji do 25.11.2022 r., na kwotę 16.974,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone, do zakończenia przedmiotu umowy brakuje decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony po uregulowaniu spraw formalno-prawnych, związanych z oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 13.579,20 zł. Na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających przenosi się kwotę 3.394,80 zł. Planowane zakończenie całości zadania do końca maja 2023 r.

Dział 926 Kultura fizyczna. Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 68.154,70
1) Prace koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie 
ul. Jeziorańskiej w Osielsku, umowa nr 272.159.2020 z dnia 25.09.2020 r, kwota 17.084,70 zł. Koncepcja została opracowana i uzgodniona w części rysunkowej i wizualizacyjnej. Projektant z przyczyn od siebie niezależnych nie przekazał do tej pory przedmiotu umowy Zamawiającemu i istnieje ryzyko niedotrzymania umownego terminu tj. 21 grudnia 2022 r. Finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2023 r.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu, umowa nr umowa 272.112.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., kwota umowy – 51.070,00 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zadanie nie zostanie zakończone do końca roku 2022. Finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2023 r.


Załączniki

Powiadom znajomego