W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/75/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 85

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmieni134.991.736,21 onej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia  3 marca 2022 i  Nr  II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/45/2022 z  dnia 14 lipca 2022 r. Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r., Nr VII/54/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr VIII/55/2022 z dnia 25 października 2022 r., Nr IX/69/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022,  Nr 40/2022 z dnia 9 maja  2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 77/2022 z dni 30 września 2022 r., Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022 r., Nr 85/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 86/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Nr 94/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r., Nr 99/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) Dochody budżetu w wysokości 134.950.851,32 zł, zwiększa się o kwotę 765.552,46 zł,  po zmianie 135.716.403,78 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 126.233.847,35 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.482.556,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) Wydatki budżetu w wysokości 168.503.329,46 zł, zwiększa się o kwotę 765.552,46 zł, po zmianie  169.268.881,92 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 116.555.149,92 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 52.713.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) Ustala się dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7; 
5) Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
6) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 11;
7) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
6) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
7)  Określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1. Fundusz Pomocy Ukrainie zwiększa się o: 
1)  57.418,00 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe; ostateczne rozliczenie za m-c listopad i grudzień 2022 r.;
2)  63.320,00 zł – środki  na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność – rozliczenie za listopad 2022 r.; pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia  2022 r. Nr WFB.V.1612.422.2022;
2. Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  przyznał gminie środki na realizację Projektu „Program Asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 3.000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o taką kwotę – dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny;
3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 12 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 zwiększył dotacje celowe o kwotę 507,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny;
4. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminnej Spółce Wodnej; zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne o taką kwotę; 
5. Zwiększa się planowane środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją przez gminę Programu CZYSTE POWIETRZE o kwotę 6.000 zł, po zmianie planowany dochód z tego tytułu wynosi – 21.000 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
6. Zwiększa się planowane dochody z tytułu realizacji projektu Dom Dziennego Pobytu w roku 2022 o kwotę 15.000 zł oraz planowane wydatki o kwotę 6.000 zł, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do aneksu nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Po zmianie planowane dochody i wydatki w roku 2022 wyniosą  42.000 zł; - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność;
7. Dokonuje się zwiększenia kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 416.286,12 zł. Dochody ujmuje się dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Kwoty wprowadza się w oparciu o złożony do  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przez gminę  wniosek na zapotrzebowanie środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednocześnie dostosowuje się klasyfikację budżetową dla wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40095 pozostała działalność. 
8. Dostosowuje się klasyfikację budżetową dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ostatnimi  wytycznymi MF – dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność. 
9. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów własnych zmniejsza się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z różnych dochodów i opłat, z opłaty targowej i od posiadania psów, dochody pobierane przez GOPS o  łączną kwotę 96.021,14 zł,  jednocześnie zwiększa się wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 150.000 zł, podatek od środków transportowych 100.000 zł, wpłaty innych gmin – 40.000 zł;
10. Po dokonaniu analizy wykonania wydatków za okres 11 miesięcy br. zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 441.000 zł;
11. W związku ze wzrostem liczby dzieci z terenu gminy w żłobkach niepublicznych w Osielsku zwiększa się wydatki na dotacje dla tych  żłobków o kwotę 27.000,00 zł, w tym 12.000, 00 zł w ramach działu - 855 Rodzina, rozdział  85516 Żłobki.
12. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst  o 10.000,00  zł,  w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.  
13. Zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 100.000 zł, po zmianie 1.117.000 zł;
14. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków działu 801 Oświata i wychowanie, jednocześnie w rozdziale 80104  Przedszkola  zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 7.846,12 zł, finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
15. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na utrzymanie PSZOK – a w Żołędowie o kwotę 30.000 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, ze środków w ramach działu i rozdziału;
16. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w tym:
1) Zadanie pn. Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C – działka nr 185/9 
w miejscowości Niemcz – inicjatywa lokalna - w związku robotami dodatkowymi zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł, po zmianie 251.000 zł;
2) Dodaje się zadanie pn. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, planowane nakłady – 19.000 zł. 
3) Zwiększa się w roku 2022 wydatki na zadanie pn. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 1.960.000 zł, zmniejsza się o taką kwotę planowane wydatki na to zadanie w roku 2023;
4) Zmniejsza się w roku 2022 wydatki o kwotę 1.445.000 zł na finansowanie zadań:
a) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w  Żołędowie - w związku 
z brakiem ofert w przetargach ogłaszanych w roku 2022 zadanie jest ujęte 
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 – o kwotę 545.000 zł;
b) Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku – trwają procedury formalno – prawne mające na celu uzyskanie zgody Starosty Bydgoskiego na prowadzenie robót budowlanych o kwotę 400.000 zł;
c) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na budowę Posterunku Policji w Niemczu – zmniejsza się wydatki o 500.000 zł – wpłata w takiej kwocie na Fundusz Wsparcia Policji została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023.
17. Zmiany dochodów i wydatków w ramach działów. 

Załączniki

Powiadom znajomego