W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/68/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz na realizację zadań na drogach miejskich
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr VII/63/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2022 w wysokości 1.450.000,00 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w aneksie do porozumienia z dnia 16.10.2018 r.  zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko. Do jego zawarcia upoważnia się Wójta Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie miast na prawach powiatu są zadaniami własnymi Miasta (art. 4 pkt 6 i art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego). Jednakże, z uwagi na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa poruszających się po ul. Jeździeckiej przylegającej do terenu Gminy Osielsko postanowiono o współfinansowaniu inwestycji. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej." Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest urnowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko postanowiła o udzieleniu pomocy na realizację Inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy w łącznej wysokości 1.450.000,00 zł. W roku 2019 została opracowana koncepcja, w roku 2020 zlecono wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, prace budowlane zostaną zakończone w roku 2022.   

Powiadom znajomego