W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/65/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Nie uwzględnić uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25.10.2021 r. do 25.11.2021 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko, zgodnie z uzasadnieniem. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załącznik do uchwały.
Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ww. ustawy Wójt Gminy Osielsko ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko. Określił także formę, miejsce i termin składania uwag dotyczących planu miejscowego nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Ostateczny termin składania uwag wyznaczono na 10 grudnia 2021 r.
Zarządzeniem nr 85/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Osielsko rozpatrzył wniesione uwagi.
Rada Gminy Osielsko podziela stanowisko organu wykonawczego co do nieuwzględnionych uwag.
Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. rozpatrzyła indywidulanie wszystkie złożone uwagi w następujący sposób:

1. Uwagi złożone przez Mieszkańców i właścicieli działek we wsi Czarnówczyn, reprezentowanych przez (…), data wpływu uwag 09.12.2021 r.

Treść uwag: 

„Informujemy, że Projekt miejscowego planu wraz z prognozą został wyłożony do wglądu na stronie internetowej dopiero 08.11.2021 r, czyli 15 dni po terminie wskazanym w obwieszczeniu. Oznacza to, że projekt zgodnie z obwieszczeniem był dostępny przez okres krótszy niż 21 dni wskazany w art. 17 pkt 9) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717). Przedłużenie powyższego terminu skutkować winno ponownym obwieszczeniem.”…
„Jednocześnie informujemy, że o obwieszczeniu dowiedzieliśmy się poczta pantoflową, gdyż nie było go ani na tablicy ogłoszeń we wsi Osielsko, ani na tablicy w Czarnówczynie, co jest wymagane, jako zwyczajowo przyjęte w Gminie. Inne ogłoszenia wisiały. Przedmiotowe obwieszczenie zostało na tablicach umieszczone w opóźnieniem przez mieszkańca wsi Czarnówczyn.”…
„(…) w czasie debaty publicznej ani przedstawiciel Wójta Gminy Osielsko ani projektant Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nie przedstawił nam żadnych informacji odnośnie powyższych uzgodnień. (…) wnosimy o przekazanie nam do wglądu wszelkich opinii uzgodnień planu, celem umożliwienia nam składania stosownych uwag do projektu MPZT.”

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Złożone uwagi są bezprzedmiotowe zgodnie z art 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Złożone uwagi nie dotyczą ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto informuje się, że obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osielsko, Tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy Osielsko oraz na trzech tablicach zlokalizowanych przy ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn w dniach 13 i 14 października 2021 r.
Tablica informacyjna w Czarnówczynie zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego projektem planu. W ramach złożonych uwag wnoszący zawarli niesprawdzoną i nieprawdziwą informację, że obwieszczenie nie zostało wywieszone w prawidłowym terminie, a z opóźnieniem przez mieszkańca wsi Czarnówczyn. Wątpliwość budzi fakt, że wywieszone obwieszczenie przez "mieszkańca wsi" jest kopią właściwego obwieszczenia, które zostało wywieszone prawidłowo przez pracownika urzędu gminy z odpowiednimi sygnaturami. Wywieszona przez "mieszkańca" kopia, na której widoczne są sygnatury (data i podpis) nie mogła być pobrana z innego źródła jak tylko z tablicy informacyjnej w Czarnówczynie. Pozostałe obwieszczenia wywieszone na tablicach informacyjnych były widoczne do końca terminu składania uwag. Rozpowszechniana przez wnoszących uwagi, działających w imieniu mieszkańców, niesprawdzona i nieprawdziwa informacja podważa rzetelności działań Wójta Gminy Osielsko.


2. Uwagi złożone przez Mieszkańców i właścicieli działek we wsi Czarnówczyn, reprezentowanych przez (…), data wpływu uwag 07.12.2021 r.

Treść uwag:

„Informujemy, że Projekt miejscowego planu wraz z prognozą został wyłożony do wglądu na stronie internetowej dopiero 08.11.2021 r, czyli 15 dni po terminie wskazanym w obwieszczeniu. Oznacza to, że projekt zgodnie z obwieszczeniem był dostępny przez okres krótszy niż 21 dni wskazany w art. 17 pkt 9) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717). Przedłużenie powyższego terminu skutkować winno ponownym obwieszczeniem.”…
„Jednocześnie informujemy, że o obwieszczeniu dowiedzieliśmy się poczta pantoflową, gdyż nie było go ani na tablicy ogłoszeń we wsi Osielsko, ani na tablicy w Czarnówczynie, co jest wymagane, jako zwyczajowo przyjęte w Gminie. Inne ogłoszenia wisiały. Przedmiotowe obwieszczenie zostało na tablicach umieszczone w opóźnieniem przez mieszkańca wsi Czarnówczyn.”…
„(…) w czasie debaty publicznej ani przedstawiciel Wójta Gminy Osielsko ani projektant Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nie przedstawił nam żadnych informacji odnośnie powyższych uzgodnień. (…) wnosimy o przekazanie nam do wglądu wszelkich opinii uzgodnień planu, celem umożliwienia nam składania stosownych uwag do projektu MPZT.”

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Złożone uwagi są bezprzedmiotowe zgodnie z art 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Złożone uwagi nie dotyczą ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto informuje się, że obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osielsko, Tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy Osielsko oraz na trzech tablicach zlokalizowanych przy ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn w dniach 13 i 14 października 2021 r.
Tablica informacyjna w Czarnówczynie zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego projektem planu. W ramach złożonych uwag wnoszący zawarli niesprawdzoną i nieprawdziwą informację, że obwieszczenie nie zostało wywieszone w prawidłowym terminie, a z opóźnieniem przez mieszkańca wsi Czarnówczyn. Wątpliwość budzi fakt, że wywieszone obwieszczenie przez "mieszkańca wsi" jest kopią właściwego obwieszczenia, które zostało wywieszone prawidłowo przez pracownika urzędu gminy z odpowiednimi sygnaturami. Wywieszona przez "mieszkańca" kopia, na której widoczne są sygnatury (data i podpis) nie mogła być pobrana z innego źródła jak tylko z tablicy informacyjnej w Czarnówczynie. Pozostałe obwieszczenia wywieszone na tablicach informacyjnych były widoczne do końca terminu składania uwag. Rozpowszechniana przez wnoszących uwagi, działających w imieniu mieszkańców, niesprawdzona i nieprawdziwa informacja podważa rzetelności działań Wójta Gminy Osielsko.

 
3. Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 19.11.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) jako właściciele działki znajdującego się w sąsiedztwie wnosimy stanowczy sprzeciw wobec planów Gminy dotyczących utworzenia ww. PSZOK w przedmiotowej lokalizacji.
Nie powtarzając, w pełni zgadzamy się z argumentami podniesionymi w piśmie przesłanym do gminy przez pana (…) i oczekujemy zmiany lokalizacji PSZOK-u.”

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


4. Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 09.12.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) jako współwłaściciele działki o nr 262/16 wnosimy stanowczy sprzeciw wobec planów Gminy dotyczących utworzenia ww. PSZOK w przedmiotowej lokalizacji. (…) Dobrze, że taki obiekt ma powstać, ale stanowczo sprzeciwiamy się lokowaniu placu zbiórki śmieci w przedstawionej lokalizacji, wśród istniejących domów i działek pod budowę. (…) Wyrażamy stanowczy sprzeciw i oczekujemy Państwa zrozumienia i dokonania zmiany lokalizacji planowanej inwestycji. Pozwólcie nam realizować swoje życiowe plany. Pozwólcie ludziom spokojnie mieszkać.”

Uwagę rozpatrzono negatywnie 

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.
 

5. Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 09.12.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) wyrażamy swój sprzeciw, który nie jest odosobniony, a wpisuje się w głos protestu wszystkich mieszkańców Czarnówczyna. 
Pragniemy nadmienić, że działki wyżej wymienione, zostały wywłaszczone na mocy komunistycznych dekretów, po czym przeszły na własność Skarbu Państwa, dlatego przygotowywane jest postępowanie spadkowe mające na celu ich odzyskanie. Jesteśmy jedynymi ze spadkobierców, gdyż pierwotnie była to część gospodarstwa, którego jesteśmy właścicielami. 
Co do samej inwestycji, z oczywistych względów, nas dotknęłaby ona szczególnie. Radykalne obniżenie wartości ziemi (działka 263/5) to jedna kwestia. Sąsiedztwo takiego punktu obniża też komfort życia. (...) Mamy nadzieję, że w miejscu obecnie wytyczonym, PSZOK ostatecznie nie powstanie.”

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


6. Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 05.11.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) jako właściciele działki o nr 262/16 wnosimy stanowczy sprzeciw wobec planów Gminy dotyczących utworzenia ww. PSZOK w przedmiotowej lokalizacji. (…) Dobrze, że taki obiekt ma powstać, ale stanowczo sprzeciwiamy się lokowaniu placu zbiórki śmieci w przedstawionej lokalizacji, wśród istniejących domów i działek pod budowę nowych. (…) Wyrażamy stanowczy sprzeciw i oczekujemy zmiany lokalizacji planowanej inwestycji. Pozwólcie nam realizować swoje życiowe plany. Pozwólcie ludziom spokojnie mieszkać.”

Uwagę rozpatrzono negatywnie 

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


7. Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 03.12.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) jako właściciele działki o nr 262/16 wnosimy stanowczy sprzeciw wobec planów Gminy dotyczących utworzenia ww. PSZOK w przedmiotowej lokalizacji. (…) Dobrze, że taki obiekt ma powstać, ale stanowczo sprzeciwiamy się lokowaniu placu zbiórki śmieci w przedstawionej lokalizacji, wśród istniejących domów i działek pod budowę. (…) Wyrażamy stanowczy sprzeciw i oczekujemy Państwa zrozumienia i dokonania zmiany lokalizacji planowanej inwestycji. Pozwólcie nam realizować swoje życiowe plany. Pozwólcie ludziom spokojnie mieszkać.”

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


8. Uwaga złożona przez (…), działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik (…) , data wpływu uwagi 29.10.2021 r.

Treść uwagi: 

„(…) jako współwłaściciel działek o nr 268/2-9, 268/13, 268/15 oraz 262/3-6, 262/8, 262/12, 262/14 wnoszę stanowczy sprzeciw wobec planów Gminy dotyczących utworzenia ww. PSZOK w przedmiotowej lokalizacji. (…) Czy wg odpowiedzialnych za akceptację tego projektu uciążliwość prowadzonej działalności nie będzie wykraczała poza obręb przedmiotowych działek? (…) Wobec powyższego oczekuję zmiany lokalizacji planowanej inwestycji”

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.
 

9. Uwagi złożone przez Mieszkańców i właścicieli działek we wsi Czarnówczyn, reprezentowanych przez (…), data wpływu uwag 09.12.2021 r.

Treść uwag: 

1) „Dla terenu oznaczonego symbolem UT, który wyniesie 3000 m2 wnioskujemy wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objętego tym symbolem na 22%, co daje powierzchnię zabudowy na poziomie 660 m2. Wskaźnik intensywności zabudowy maksymalny można więc ustalić na poziomie 0,44 dla tego terenu.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
2)  „Wnioskujemy o ustanowienie w MPZT ustanowienie linii zabudowy w odległości 30 m id granicy działki o nr 265 oraz o zakaz wycinki drzew w tym obszarze bez obowiązku nasadzeń zastępczych przyjmując dwa drzewa odmiany krajowej za jedno drzewo wycięte a także nakaz dodatkowych nasadzeń w pasie oznaczonym symbolem ZP. Chodzi tu o spowodowanie realizacji pasa zieleni izolacyjnej.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Ponadto należy podkreślić, że ustania dotyczące sposobu realizacji nasadzeni zastępczych nie są ustaleniami planu miejscowego.


3) „Wnioskujemy o zmianę treści w §6 ust 12 pkt 5 na: odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu oraz wód roztopowych z powierzchni utwardzonych do zbiornika szczelnego podziemnego, wybieralnego.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany zasad odprowadzenia wód opadowych z jednoczesnym zachowaniem przepisów odrębnych. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


4) „W §7 pkt 4 wnosimy o zapis obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 30,0 m wzdłuż granic obszaru objętego planem z wyłączeniem terenu niezbędnego dla obsługi komunikacyjnej o szerokości 5,0 przy wjeździe na działkę o nr 265.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Ponadto należy podkreślić, że ustania dotyczące sposobu realizacji nasadzeni zastępczych nie są ustaleniami planu miejscowego. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


5) „W §7 pkt 5 wnosimy o zapis: minimum 75% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


6) „W §7 pkt 6 wnosimy o zapis: powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni działki lub terenu.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


7) Uwagi złożone do prognozy oddziaływania na środowisko zawarte w przedmiotowym piśmie; 

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Złożone uwagi są bezprzedmiotowe zgodnie z art 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Złożone uwagi nie dotyczą ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


10. Uwagi złożone przez Mieszkańców i właścicieli działek we wsi Czarnówczyn, reprezentowanych przez (…), data wpływu uwag 07.12.2021 r.

Treść uwag: 

1) „Dla terenu oznaczonego symbolem UT, który wyniesie 3000 m2 wnioskujemy wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objętego tym symbolem na 22%, co daje powierzchnię zabudowy na poziomie 660 m2. Wskaźnik intensywności zabudowy maksymalny można więc ustalić na poziomie 0,44 dla tego terenu.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2)  „Wnioskujemy o ustanowienie w MPZT ustanowienie linii zabudowy w odległości 30 m id granicy działki o nr 265 oraz o zakaz wycinki drzew w tym obszarze bez obowiązku nasadzeń zastępczych przyjmując dwa drzewa odmiany krajowej za jedno drzewo wycięte a także nakaz dodatkowych nasadzeń w pasie oznaczonym symbolem ZP. Chodzi tu o spowodowanie realizacji pasa zieleni izolacyjnej.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto należy podkreślić, że ustania dotyczące sposobu realizacji nasadzeni zastępczych nie są ustaleniami planu miejscowego.


3) „Wnioskujemy o zmianę treści w §6 ust 12 pkt 5 na: odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu oraz wód roztopowych z powierzchni utwardzonych do zbiornika szczelnego podziemnego, wybieralnego.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany zasad odprowadzenia wód opadowych z jednoczesnym zachowaniem przepisów odrębnych. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


4) „W §7 pkt 4 wnosimy o zapis obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 30,0 m wzdłuż granic obszaru objętego planem z wyłączeniem terenu niezbędnego dla obsługi komunikacyjnej o szerokości 5,0 przy wjeździe na działkę o nr 265.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Ponadto należy podkreślić, że ustania dotyczące sposobu realizacji nasadzeni zastępczych nie są ustaleniami planu miejscowego. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


5) „W §7 pkt 5 wnosimy o zapis: minimum 75% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


6) „W §7 pkt 6 wnosimy o zapis: powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni działki lub terenu.”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


7) Uwagi złożone do prognozy oddziaływania na środowisko zawarte w przedmiotowym piśmie; 

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Złożone uwagi są bezprzedmiotowe zgodnie z art 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Złożone uwagi nie dotyczą ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


11.  Uwaga złożona przez (…), data wpływu uwagi 08.12.2021 r.

Treść uwagi: 

„Do przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) należy wyrazić sprzeciw wobec tego planu, który dopuszcza powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W ocenie mojego klienta planowana lokalizacja punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenach sąsiadujących w zabudową mieszkalną jest niezwykle szkodliwa. (…) Wobec powyższego istnieje również zagrożenie, że do PSZOK-u będą mogły być przekazywane niemal wszystkie rodzaje odpadów, które są wytwarzane w gospodarstwach domowych. 
(…) Konieczne jest zwrócenie uwagi, że wśród wyżej wymienionych rodzajów odpadów znajdują się również odpady zielone, w związku ze składowaniem których występuje realna obawa powstawania duszącego fetoru. Stworzenie więc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spowoduje wytworzenie szkodliwego odoru, emitowanie uciążliwego hałasu oraz wzmożony ruch samochodowy, w tym samochodów ciężarowych, co bezpośrednio przełoży się pogorszenie czystości powietrza, a także zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie hałasu, a także przez powodowanie emisji odoru, przyciąganie insektów i gryzoni, a także możliwe wycieki substancji niebezpiecznych. 
Skutkiem lokalizacji planowanej inwestycji będzie również obniżenie wartości nieruchomości położonych w okolicy PSZOK-u i zmiana ich rekreacyjnego charakteru, co narazi mieszkańców na gigantyczne straty.
Lokalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinna być odpowiednio dobrana, tak aby nie wyrządziła szkód mieszkańcom. Lokalizacja powinna zostać wybrana jak najdalej od miejsc zamieszkania. Zgodnie zaś z zasadami współżycia społecznego powszechnie stosowanymi lokalizacja PSZOK musi być akceptowana przez lokalną społeczność, z uwagi na chociażby realną możliwość powstawania immisji. (…) W niniejszej sprawie bez wątpienia lokalizacja została błędnie wybrana. (…) 
Wobec powyższego bez wątpienia uzasadniony jest wniosek o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego z uwzględnieniem zgłoszonych uwag do projektu planu i zmiana lokalizacji PSZOK-u.”

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


12.  Uwaga złożona przez (…)data wpływu uwagi 16.12.2021 r.

Treść uwagi: 

1) „Przede wszystkim należy wskazać, iż planowane przez Gminę umiejscowienie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych znacznie zmniejszy wartość działek sąsiadujących z terenami na którym ma zostać on wybudowany. (…) Powyższe zostało całkowicie pominięte przy wyborze przedmiotowej działki na lokalizację PSZOK. Po drugie, podkreślenia wymaga fakt, iż umiejscowienie PSZOK na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz de facto w centrum miejscowoa.ści jest niewłaściwym rozstrzygnięciem. (…) Z uwagi na niewielką ilość mieszkańców, funkcjonowanie innych Punktów w Bydgoszczy oraz okolicach (np. w Żołędowie) powoduje, iż wątpliwa jest konieczność wybudowania tak dużego Punktu, w tak niewielkiej miejscowości. Z całą pewnością negatywnie wpłynie to na walor krajobrazowy otoczenia.

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym bezpośrednio z obowiązku określonego w zapisach ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Z uwagi na fakt, że teren działki 265 objęty projektem planu miejscowego bezpośrednio graniczy wyłącznie z terenami rolnymi, a istniejąca zabudowa mieszkaniowa jest zabudową oddaloną, rozproszoną i zrealizowaną wśród terenów rolnych należy uznać, że treść uwagi nie stanowi odzwierciedlenia stanu faktycznego.
Ponadto należy podkreślić, że teren objęty projektem planu jest terenem istniejącej infrastruktury technicznej gdzie znajduje się wieża nadawcza, a jej uciążliwość jest znacznie większa niż uciążliwość PSZOK, który nie jest zaliczony do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wskazać należy również na fakt, że ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko uwzględniając wysoką bonitację gruntów, chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyznaczają dla terenów sąsiednich z terenem projektu planu obszary o zagospodarowaniu rolniczym bez możliwości zmiany przekształcenia w tereny inwestycji z zakresu zabudowy mieszkaniowej.


2) „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada 90% powierzchni działki (…)

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Z uwagi na niemożność wprowadzenia zmian w projekcie planu w pełnym zakresie wskazanym w uwadze, rozpatrzenie uwagi traktuje się jako negatywne. Należy jednak podkreślić, że ponownie przygotowany projekt planu będzie częściowo uwzględniał zwarte w uwadze postulaty zmiany wybranych parametrów zabudowy. Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony ponownie do publicznego wglądu oraz ponownie zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


3) Uwagi złożone do prognozy oddziaływania na środowisko zawarte w przedmiotowym piśmie; 

Uwagi rozpatrzono negatywnie 

Złożone uwagi są bezprzedmiotowe zgodnie z art 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Złożone uwagi nie dotyczą ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powiadom znajomego