W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr V/45/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  r. poz. 559 ze zm.)  oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3854

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia  3 marca 2022 i  Nr  II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.   oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,   Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022,  Nr 40/2022 z dnia 9 maja  2022 r.,  Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 118.069.006,01 zł zmniejsza się o kwotę 805.369,75 zł,  po zmianie 117.263.636,26 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 110.137.940,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  7.125.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 158.156.088,62 zł, zwiększa się o kwotę 296.130,25 zł, po zmianie  158.452.218,87 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości –  108.065.561,87 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 50.386.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 41.188.582,61 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
a) kredyt w kwocie 26.240.000,00 zł,
b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.058.665,61 zł, 
c) wolne środki z lat ubiegłych  13.889.917,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5)  określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a) przychody w wysokości – 49.623.582,61 zł,
b) rozchody w wysokości 8.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
7) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
a) przychody – 22.559.800,00 zł,
b) koszty – 22.239.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
8) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
1) pismem z dnia 29 czerwca  2022 r. Nr WFB.V.1612.152.2022 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność  kwoty  170.000,00 zł,  z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych za czerwiec w wysokości 40 zł za osobę dziennie,
2) pismem z dnia 6 lipca 2022 r. Nr WFB.V.1612.178.2022 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność  kwoty  226.480,00 zł,  z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych za lipiec w wysokości 40 zł za osobę dziennie,
3) pismem z dnia 8 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.88. 2022:
a) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność  kwoty  1.530,00 zł,  na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
b) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  - 6.000,00 zł na zasiłki okresowe,
c) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – 3.924,00 zł na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,
4) pismem z dnia 12 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.92.2022 – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -  6.696,25 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
2. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów w roku 2022 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 1.780.000,00 zł, po zmianie 4.780.000,00 zł – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Dofinansowanie zadania Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z Programu Rządowego Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych planowane jest na rok 2023. Zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu w roku 2022 o kwotę 3.000.000,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki bieżące w klasyfikacji dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 7.000,00 zł.
5. Zwiększa się wydatki na obsługę długu gminy w roku bieżącym o kwotę 600.000 zł, po zmianie 1.042.000 zł, dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
6. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych  dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających m.inn na: 
1) Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej 
w Żołędowie o kwotę 46.200,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac remontowych po wymianie instalacji elektrycznej, w tym 9.000,00 zł ze środków bieżących w ramach działu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo” o kwotę 20.000,00 zł;
2) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń.
7. Ustala się wydatki na zadanie pn. Naprawa piłkochwytów na boisku baseballowym w Osielsku w kwocie 60.000,00 zł – dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Piłkochwyty uległy zniszczeniu w wyniku silnych wiatrów. Wykonawca inwestycji zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej, której celem było zbadanie przyczyny zaistniałej sytuacji, a w szczególności zbadanie zastosowanych fundamentów prefabrykowanych. Ekspertyza wykazała wadę materiałową fundamentów. Nie zmienia to faktu, że zgodnie z umową Wykonawca inwestycji był zobowiązany w ramach gwarancji do naprawy zaistniałej szkody. W wyniku prowadzonej korespondencji Wykonawca podjął prace z dużym opóźnieniem i wykonał tylko nowe fundamenty według projektu zamiennego. Ostateczny termin wykonania prac upłynął 30.06.2022 r. Dokonano rozeznania cenowego na naprawę piłkochwytów.
8. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji  i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały: 
1) Zwiększa się wydatki rok 2022 w pozycji nr 1.1 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku” o kwotę 200.000,00 zł w związku z otwarciem przetargu – do kwoty 1.475.000,00 zł,
2) Zadanie w pozycji 1.2 i 2.2 realizowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO POLSKI ŁAD otrzymuje nazwę: „Budowa w ul. Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej’ – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi. Zmniejsza się wydatki na rok 2022 w pozycji nr 1.2 na zadanie do kwoty 317.000,00 zł, tj. o kwotę 713.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki na to zadanie na rok 2023 o kwotę 2.200.000,00 zł (uchwała w sprawie WPF). Zmniejsza się wydatki na rok 2022 w pozycji nr 2.2 do kwoty 517.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w uchwale w sprawie WPF o kwotę 4.000.000,00 zł na rok 2023 r. 
3) Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku” o kwotę 100.000,00 zł, w związku z otwarciem postępowania przetargowego. Łączna wysokość środków niezbędnych do wykonania zadania 400.000,00 zł. 
4) Zwiększa się wydatki na zadanie „Drobne przebudowy i organizacja ruchu na drogach gminnych, opłaty” o kwotę 18.300,00 zł.
5) Zwiększa się wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 160.500,00 zł w związku z otwarciem przetargu przez GZK. Zmniejsza się o taką kwotę rezerwę celową na zadania w ramach inicjatywy lokalnej - dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym na zadanie: 
a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 – inicjatywa lokalna” o kwotę 10.500,00 zł, po zmianie 55.000,00 zł;
b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ul. Głównej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna” o kwotę 69.500,00 zł, po zmianie 102.000,00 zł;
c) „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 – inicjatywa lokalna” o kwotę 80.500,00 zł– do kwoty 125 000,00 zł. Po zmianie w rezerwie celowej na inwestycje pozostaje 205.000,00 zł, w tym na inicjatywy lokalne – 97.000,00 zł.
6) Zwiększa się wydatki na zadanie "Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych" o kwotę 410.000,00 zł, po zmianie 910.000,00 zł. Zwiększenie środków na wykonanie powyższego zadania związane jest z otwarciem przetargu, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEMINA Agnieszka Nowak ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka, za kwotę 874.044,49 zł. W ramach zadania finansowana jest również dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające. Dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
7) Zwiększa się wydatki "Wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej" o 300.000,00 zł, po zmianie 1.050.000,00 zł. Zwiększenie środków związane jest z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac nieobjętego dokumentacją projektową, a koniecznego z uwagi na właściwą realizację zadania. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zgłosił, że po dokonaniu kontrolnych odkrywek w posadzkach piwnicznych pojawiło się lustro wody. O niniejszym został powiadomiony projektant sporządzający dokumentację. Po wizji lokalnej i analizie dokumentacji archiwalnej oraz konsultacji z geologiem została stwierdzona potrzeba wykonania drenażu podposadzkowego w piwnicach z przejściem na zewnątrz wzdłuż ław fundamentowych wraz z instalacją dwóch przepompowni odpompowujących gromadzącą się wodę. Ponadto w trakcie prowadzonych prac niezbędny okazał się remont instalacji elektrycznej w piwnicach i instalacji uziemienia na zewnątrz budynku oraz remont wentylacji zapewniającej właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach piwnicznych.        
8) Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 365.000,00 zł na zadania:
a) Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Osielsku – o kwotę 20.000,00 zł,
b) Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej w Osielsku – o kwotę 170.000,00 zł,
c) Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5 – o kwotę 90.000,00 zł,
d) Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ul. Bożenkowskiej i Grobla 
w Bożenkowie - o 20.000,00 zł,
e) Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku - o 65.000,00 zł.
9.  Zmiany wydatków w ramach działów.
10. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
11. Dodaje się do uchwały załącznik nr 15 Plan finansowy do rachunku środków z Funduszu  Pomocy Ukrainie. 

Załączniki

Powiadom znajomego