W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/98/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5187

 § 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w odrębnej uchwale, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 6,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obowiązywać będzie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację, że właściciel nieruchomości posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648) wprowadziła do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  art. 6k ust. 4a, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie zachęty ekonomicznej, dzięki której bioodpady zagospodarowane będą przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i nie zwiększą tym samym strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego zagospodarowania. Po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Osielsko ustaliła w odrębnej uchwale stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 33,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Jednocześnie Rada Gminy Osielsko określiła zwolnienie w części powyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 6,00 zł  za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Obliczenie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
ilość odebranych bioodpadów w 2020 r. x stawka z oferty przetargowej za bioodpady z terenów nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-u : szacowana liczba mieszkańców kompostujących bioodpady (bez mieszkańców budynków wielolokalowych, bo nie kompostują bioodpadów w kompostownikach) : 3 (60% kosztów transportu przy pracy 3 osób) : 12 miesięcy, czyli:

2 174,02 Mg x 669,60 zł (za 1 Mg) : 6 750 osób : 3 : 12 miesięcy = 5,99 zł = 6,00 zł

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela  nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zawrze informację, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
W art. 6k ust. 4b ww. ustawy wymienione zostały przesłanki, które powodują utratę ulgi, która następuje w drodze decyzji administracyjnej. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Utrata zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest odwracalna. Musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna. Ponadto właściciel nieruchomości musi złożyć ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informując, że posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 

Powiadom znajomego