W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/83/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji
na podstawie Na podstawie art. 10f ust. 1 w zw. z art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ) oraz art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4610

§  1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


ZAŁĄCZNIK
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030

§  1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030, zwanej dalej Strategią:
1) przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w  art. 10a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Osielsko, opracowanie wniosków z diagnozy;
3) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w trybie o którym mowa w § 2;
5) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy;
6) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;
7) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
8) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii. 
§  2.Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:
1) z mieszkańcami – zgodnie z uchwałą Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079);
2) z innymi podmiotami:
a) poprzez ogłoszenie o konsultacjach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osielsko oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Osielsko, udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osielsko, stronie internetowej Urzędu Gminy Osielsko oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Osielsko do wglądu dla zainteresowanych podmiotów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
b) poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym, informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu ewentualnych spotkań konsultacyjnych wraz z informacją o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,
c) w przypadku sąsiednich gmin i ich związków oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie–poprzez zawiadomienie o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu wraz z informacją o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt.

L.p. Zadanie Termin realizacji
1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w  art. 10a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  VI kwartał 2021r.
2. Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej Gminy Osielsko, opracowanie wniosków 
z diagnozy
do 1 miesiąca od zakończenia przeprowadzania badań ankietowych
3. Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) do 3 miesięcy od opracowania wniosków 
z diagnozy
4. Ogłoszenie o konsultacjach do 14 dni od przygotowania projektu Strategii
5. Przeprowadzenie konsultacji minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach
6. Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy; do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
7. Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
8. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do 30 dni od zakończenia opracowania projektu uwzględniającego wynik konsultacji
9. Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego przedłożenie do 30 dni od zakończenia przeprowadzenia uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii
10 Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa

Uzasadnienie
 Na podstawie art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 )Gmina może opracować strategię jej rozwoju, która jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę. Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”
Art. 10 e ustawy o samorządzie gminnym określa elementy strategii rozwoju gminy. „art.10e.3. Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa w szczególności:
1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), wraz z zakresem planowanych działań;
7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9) ramy finansowe i źródła finansowania.
4. Strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w ust. 3 pkt 4, 6 i 7.”
Na podstawie art. 10 a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych. 
Przed przyjęciem strategii rozwoju podmiot opracowujący jej projekt przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju (art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).
Przywołany w podstawie prawnej uchwały art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi:„Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin - 
w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy - w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.”
Tryb konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko określa uchwała Nr III/23/2015Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079).§  4 uchwały stanowi: „Konsultacje prowadzi się w co najmniej jednej z form: 1) spotkań i debat z mieszkańcami na zebraniach wiejskich; 2) poprzez ankiety.
Zgodnie z art. 10f ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym:
„2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.”

Powiadom znajomego