W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr V/46/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie działek nr 244/8 i 244/12 przy ul. Bydgoskiej i Kolonijnej w Niemczu.
na podstawie Na podstawie art. 7 ust.4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

 § 1.  Odmawia ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, w zabudowie szeregowej z sieciami uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnieniem, oświetleniem), drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, terenami zieleni urządzonej, placem zabaw  oraz inwestycji towarzyszącej - budowie parterowego budynku handlowo-usługowego z parkingiem. na terenie działek nr 244/8 i 244/12 obręb Niemcz , gmina Osielsko.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Przedmiotem regulacji jest odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej z inwestycją towarzyszącą - budynkiem handlowo-usługowym na terenie działek nr 244/8 i 244/12 obręb geodezyjny Niemcz
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219), w przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej, inwestor występuje, za pośrednictwem wójta, z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy. Rada gminy, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy, podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji w terminie  60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, biorąc pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 Przesłanką przystąpienia do ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej z inwestycją towarzyszącą - budynkiem handlowo-usługowym na terenie działek nr 244/8 i 244/12 obręb geodezyjny Niemcz, jest wniosek inwestora, który wpłynął 11 stycznia 2021 r. Na skutek wezwania do jego uzupełnienia, inwestor złożył uzupełnienie do wniosku w dniu 11 lutego 2021 r.  W ocenie Wójta Gminy Osielsko, planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym dla jednostki strukturalnej H, określone zostały kierunki zmian w przeznaczeniu terenu - na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej z towarzyszącymi i nieuciążliwymi usługami oraz nieuciążliwymi działalnościami gospodarczymi. Realizacja inwestycji mieszkaniowej zaspokaja potrzeby mieszkańców oraz ludności napływowej, a tym samym przyczyni się do rozwoju gminy.  
            Planowana inwestycja mieszkaniowa spełnia wymogi uchwały nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko.
Wniosek IQ Sp. z o.o. wraz koncepcją urbanistyczno-architektoniczną oraz jego uzupełnieniem w dniu 23 lutego 2021 r. został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osielsko wraz z informacją o możliwości składania uwag w terminie 21 dni, licząc od dnia zamieszczenia wniosku. Następnie Wójt Gminy Osielsko, zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy wystąpił do Wojewódzkiego Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu oraz do Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie o uzgodnienie wniosku w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia, gdzie nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uznane zostanie za uzgodnienie wniosku. Jednocześnie Wójt Gminy Osielsko zawiadomił  Gminną Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Starostę Bydgoskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Chojnicach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, a także Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego o możliwości przedstawiania opinii dotyczących wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Poinformował też o terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia,  pouczając, że brak opinii uznany zostanie za brak zastrzeżeń. 
W odpowiedzi w dniu 23 marca 2021 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Postanowieniem Nr WZN 356/2021 uzgodnił lokalizację przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej. Pozostałe organy uzgadniające wniosek w wymaganym terminie nie przedstawiły stanowiska. 
Pismami z dnia 9 i 10 marca 2021 r. pozytywne opinie wyraził Starosta Bydgoski. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, pismem z dnia 5 marca 2021 r. poinformował, że właściwym organem w tej sprawie jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, który pismem z dnia 22 marca 2021 r. stwierdził, że planowana inwestycja nie znajduje się w strefie oddziaływania zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego odnosząc się do złożonego do zaopiniowania wniosku, w dniu 15 marca 2021 r. uzgodnił pozytywnie lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z budynkiem handlowo-usługowym na terenie działek nr 244/8 i 244/12 w Niemczu. Pozytywną opinię przedstawił też Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 16 marca 2021 r. stwierdzając, że planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z wymaganiami sanitarnymi. Pozostałe zawiadomione instytucje nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie. W wymaganym terminie 21 dni od zamieszczenia wniosku w biuletynie informacji publicznej nie wpłynęły żadne uwagi. Wszystkie uzgodnienia i opinie Wójt Gminy Osielsko przekazał wnioskodawcy. 
Zgodnie z przepisami ustawy, Wójt przedstawia Radzie Gminy projekt uchwały wraz z opiniami, uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień. Na terenie objętym planowaną inwestycją, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wobec czego Wójt przedłożył Radzie Gminy opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby tego planu. 
         
           W dniu 12 kwietnia 2021 r. na sesji Rady Gminy Osielsko został przedłożony projekt  uchwały w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie działek nr 244/8 i 244/12 przy ul. Bydgoskiej i Kolonijnej w Niemczu, a następnie poddany pod głosowanie. Wynik głosowania był negatywny i przedstawiał się następująco: za - 1, przeciw - 12, wstrzymało się - 2. W związku z tym, że uchwała nie została podjęta, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia  5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz  inwestycji towarzyszących, zostanie wyznaczony nowy termin, nie dłuższy niż 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. Argumentem do nie podjęcia uchwały, wg oceny radnych, jest fakt niespełnienia wymogu zachowania odległości 1500 m od szkoły podstawowej. Warunek ten został zapisany w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w  sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko. Radni zwrócili uwagę na rażąco małą powierzchnię biologicznie czynną (ok. 27 %), znacząco odbiegającą od przyjętej w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wskazali też, że zwiększenie intensywności zabudowy spowoduje nadmierny wzrost ilości poruszających się w tym rejonie pojazdów, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Kolonijną. Radni zaproponowali, aby ewentualnie inwestor rozważył możliwość rozszerzenia zakresu inwestycji o przylegające ulice ze skrzyżowaniem w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i ewentualne złożenie nowego wniosku.
           W związku z powyższym należy odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie działek nr 244/8 i 244/12 przy ul. Bydgoskiej i Kolonijnej w Niemczu.

Powiadom znajomego