W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/42/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2090

 § 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik 1załącznik 1 do niniejszej uchwały.  
2. Określa się, że Załącznik 2 załącznik 2do niniejszej uchwały stanowi informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. 
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, JPG, ODT, DOC, DOCX;
2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); 
3) deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 4. Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 6712 z dnia 28.12.2020 r.) oraz Uchwała Nr II/12/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 884 z dnia 24.02.2021 r.) tracą moc. 
§ 5. Uchwała Nr III/20/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2141 z dnia 21.04.2020 r.) traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. 

Uzasadnienie
  Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;
2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 
- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
- sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 
        Rada Gminy Osielsko określiła w uchwale wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierający informację o terminach i miejscu składania deklaracji - Załącznik 1 do uchwały. Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowiący informację 
o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Gminy Osielsko. Rada Gminy Osielsko określiła także w uchwale warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, JPG, ODT, DOC, DOCX; 
2) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); 
3) deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. Uchwała Nr III/20/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2141 z dnia 21.04.2020 r.) traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 6712 z dnia 28.12.2020 r.) oraz Uchwała Nr II/12/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 884 z dnia 24.02.2021 r.)  tracą moc ponieważ w załączniku nr 1 i 2 wyżej wymienionych uchwał nie została usunięta rubryka o treści „Imię ojca i imię matki”. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 6m ust. 1b pkt 7) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) ze względu na obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz możliwość zadeklarowania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów rozumianych jako ulegające biodegradacji odpady z ogrodów oraz odpady spożywcze i kuchenne, np. skoszona trawa, opadłe liście i owoce, obierki warzyw i owoców, drobne gałązki, konieczne jest określenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawarte przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte. Gmina Osielsko posiada obecnie zawartą umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osielsko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, której termin obowiązywania upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
W związku z wprowadzeniem nowego wzoru deklaracji właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

     

Załączniki

załącznik 1 doc, 121 kB
załącznik 2 doc, 120 kB

Powiadom znajomego