W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/85/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6711

 Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 Rozdział 2
Szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
  
§ 2.1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Osielsko świadczyć będzie następujące usługi: 1) odbierania z nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) odbierania z nieruchomości odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i szkła umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 4 lit. a), b), c) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków; 
3) odbierania z nieruchomości bioodpadów umieszczonych w workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 4 lit. d) przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków w ramach ilości przekazanych okresowo do wyposażenia danej nieruchomości; 
4) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (wyłącznie w przypadku nieustawienia pojemników, o których mowa w pkt 5, za wyjątkiem bioodpadów) w worki koloru: 
a) niebieskiego, oznaczonych napisem: Papier, umożliwiających gromadzenie odpadów z papieru, w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, 
b) żółtego, oznaczonych napisem: Metale i tworzywa sztuczne, umożliwiających gromadzenie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów  metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,
c) zielonego, oznaczonych  napisem: Szkło, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła w ilości: 
-  5 worków na każdą ww. frakcję odpadów o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nowego mieszkańca  w ramach pakietu startowego, 
- według zapotrzebowania każdorazowo podczas odbierania odpadów z nieruchomości  w takiej ilości jaka zostanie wystawiona do odebrania, 
- według zapotrzebowania do pobrania w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 
d) brązowego, oznaczonych napisem: Bio, umożliwiających gromadzenie bioodpadów   w ilości 12 worków o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca/6 miesięcy, z uwzględnieniem zapisów ust. 3;
5) wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki typu „dzwon” do selektywnego zbierania odpadów: 
a) papieru,  
b) tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
c) szkła w niezbędnej ilości; 
6) odbierania z nieruchomości jeden raz na pół roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
7) odbierania z nieruchomości choinek powstających w okresie poświątecznym  z częstotliwością jeden  raz w roku; 
8) przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK, z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej: 
a) papier w każdej ilości, 
b) tworzywa sztuczne w każdej ilości,
c) metale w każdej ilości,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe w każdej ilości,
e) bioodpady w każdej ilości,
f) szkło w każdej ilości,
g) odpady niebezpieczne w każdej ilości,
h) przeterminowane leki i chemikalia w każdej ilości,
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, w każdej ilości,
j) zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,
l) odpady tekstyliów i odzieży w każdej ilości,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości,
n) zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 5 sz./mieszkańca/rok,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe- 0,5 tony/mieszkańca/rok.
2. Worki koloru niebieskiego, żółtego, zielonego i brązowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 będą jednorazowo dostarczane nowym mieszkańcom nieruchomości w pakiecie startowym w łącznej ilości 27 worków na jednego mieszkańca, w tym: 5 worków koloru niebieskiego, 
5 worków koloru żółtego, 5 worków koloru zielonego i 12 worków koloru brązowego, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3.Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów nie otrzymują 12 sztuk worków koloru brązowego.
4.Worki koloru brązowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) będą dostarczane mieszkańcom nieruchomości z częstotliwością jeden raz na pół roku, z uwzględnieniem zapisów ust. 3. 
5. Zapotrzebowanie na większą ilość worków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d) właściciel nieruchomości może zrealizować za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale. 
6. W przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości: 
a) w przypadku zwiększenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona  w dodatkowe worki, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
b) w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców – nieruchomość zostanie wyposażona w odpowiednio mniejszą ilość worków, o których mowa w ust. 4 w kolejnym okresie. 
7. Zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości większej niż określona w ust. 1 pkt 8 będą przyjmowane w PSZOK za dodatkową opłatą w ramach usług dodatkowych określonych w odrębnej uchwale.
    
Rozdział 3
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości:
1) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne:
a) zabudowa jednorodzinna - 1 raz na 2 tygodnie,
b) zabudowa wielolokalowa – w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 2 tygodnie,
c) zabudowa wielolokalowa – w 2021 roku 1  raz na 2 tygodnie;
2) papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu.
3) bioodpady ( z wyłączeniem choinek):
a) zabudowa jednorodzinna - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu,
b) zabudowa wielolokalowa - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 2 tygodnie,
c) zabudowa wielolokalowa – w 2021 roku w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz  w miesiącu;
4) szkło - 1 raz w miesiącu.
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz na pół roku.
6) choinki - 1 raz w roku.
2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, określi przedsiębiorca odbierający odpady. 
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
 
Rozdział 4
 Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

§ 4. 1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. 2. Utrzymaniem PSZOK zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. 
3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane selektywnie dwa razy w tygodniu –  w środy w godzinach od 10.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. 
4. PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, dostarczone przez właścicieli nieruchomości.
5. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK zostaną uregulowane na podstawie wewnętrznego regulaminu korzystania z PSZOK.   

Rozdział 5
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 5. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w pierwszej kolejności do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. 2. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl.   

Rozdział 6
Postanowienia końcowe 

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego  z 2017 r., poz. 2758 z dnia 04.07.2017 r.).   
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.   
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 8 lit. i) oraz ust. 3,  § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) i  pkt 3 lit. b), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z art. 6r ust. 3a powyższej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsza uchwała została dostosowana do zapisów art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. 
Zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawarte przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte. Gmina Osielsko posiada obecnie zawartą umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osielsko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, której termin obowiązywania upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.
Wobec powyższego oraz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) §  3 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. b) niniejszej uchwały wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Na podstawie art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt ww. uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach). 
Na terenie gminy Osielsko Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) został utworzony przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem ww. punktu zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021, Żołędowo. PSZOK przyjmuje odpady dwa razy w tygodniu – w środy w godzinach 10.00 – 18.00 i soboty  w godzinach od 8.00 do 16.00. Szczegółowe zasady korzystania  z PSZOK zostaną uregulowane na podstawie wewnętrznego regulaminu korzystania  z PSZOK.  
Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy w pierwszej kolejności kierować do wyłonionego w przetargu wykonawcy usług, a  w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do Urzędu Gminy Osielsko. Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług powinno być dokonywane niezwłocznie: osobiście, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie http://www.bip.osielsko.pl. 
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r. znak: NHK.074.493.2020 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym,  w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 

Powiadom znajomego