W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/61/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, poz. 1629) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3700

Treść

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączenia do sieci;
5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioruwykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8)  standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody  i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.    

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.).

ROZDZIAŁ 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.§ 3.W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1)    dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;
2)    zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;
3)    w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
4)    prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1)    przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;
2)    zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3)    odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 3
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG.

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się  w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu,  przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy
o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
4. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:
1)    imię, nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, numer NIP lub REGON (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2)    wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
3)    oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
4)    oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
5)    oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
6)    oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7.  Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto :
1)    imię, nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, numer NIP lub REGON (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres zamieszkania osoby ( lub siedziby podmiotu) korzystającej  z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;
2)    wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.

§ 8. 1. W przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji, wnioskodawca wraz  z wnioskiem o zawarcie umowy przedstawia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.
2. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości.

ROZDZIAŁ 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE
W TARYFACH.

§ 9. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią:
1)    wskazania wodomierza głównego;
2)    wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;
3)    przeciętne normy zużycia wody;
4)    oszacowane wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych  w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn stojących po stronie odbiorcy usług.
3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy Osielsko, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 10.  1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody
i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

ROZDZIAŁ 5
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI.

§ 11. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się  o przyłączenie.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1)    imię i nazwisko ( lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy;
2)    adres do korespondencji;
3)    odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu  (w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji );
4)    adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci;
5)    rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne);
6)    planowaną wielkość poboru wody i jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.
3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości  do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.  W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.
4. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1)    lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;
2)    miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej   lub kanalizacyjnej;
3)    zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się  o przyłączenie nieruchomości do sieci;
4)    termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.
5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

ROZDZIAŁ 6
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

§ 12. 1.Ustala się warunki techniczne  określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE PN16;
2) w miejscu włączenia do sieci zamontować opaskę z zasuwą samo nawiercającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować, w miejsce zamontowania zasuwy oznakować tabliczką na słupku;
3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;
5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.
2.   Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uwzględnić:
1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem  lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;
3) unikać lokalizacji przyłączy w wjazdach, pod utwardzeniami, pod krzewami  i drzewami, w wyjątkowych sytuacjach przyłącza ułożyć w rurze osłonowej PE umożliwiającej wymianę przyłącza bezrozkopowo;
4) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

ROZDZIAŁ 7
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

§ 13. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza  z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi przyłączenia, w tym kontroli:
1)    ułożenia rur w otwartym wykopie;
2)    funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej;
3)    wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodomierzowym;
4)    wykonania studni kanalizacyjnej na przyłączu kanalizacyjnym.
2. Odbiór przyłącza odbywa się w umówionym terminie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wniosku   o odbiór.
3. Odbiór przyłącza jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Wynik odbioru wykonanego przyłącza jest potwierdzany protokołem odbioru.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1)    datę odbioru;
2)    przedmiot odbioru z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza (wodociągowe,    kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaju    odprowadzanych    ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;
3)    skład komisji, w tym: wykonawcę i osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
4)    adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze;
5)    podpisy członków komisji.
6. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania  i upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie  w wodę i odprowadzanie ścieków.
ROZDZIAŁ 8
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW.

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach  lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej
12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

ROZDZIAŁ 9
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG,  W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1)    prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2)    występujących zakłóceń w dostawach wody lub  odprowadzaniu ścieków, w tym  o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
3)    występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 16. 1.  Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w formie pisemnej lub e-mail, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji  w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 17. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1)    aktualnie obowiązujące na terenie gminy Osielsko taryfy;
2)    tekst jednolity Regulaminu;
3)    wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.


ROZDZIAŁ 10
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE.

§ 18. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem,  przede wszystkim  z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych.
2.W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.
3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr I/13/06 Rady Gminy Osielsko z dnia z dnia 23 marca 2006 r.  w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


UZASADNIENIE

         Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1152 ze zm.) rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
          Gminny Zakład Komunalny w dniu 11 czerwca 2018 r. złożył wniosek z dnia 11 czerwca 2018 r. L.dz. 2363/2018 do Rady Gminy Osielsko dotyczący projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z Gminy Osielsko.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. w dniu 14 czerwca 2018 r. złożyła wniosek z dnia 12 czerwca 2018 r. znak: EO/5958/2018 przedstawiający projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
        Rada Gminy Osielsko, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko oraz przekazała ją Uchwałą Nr VI/52/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa.
Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 19 listopada 2018 r. ) znak: GD.RET.070/183/P/2018.KR zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osielsko. Powyższy organ podał następujące uzasadnienie swojej opinii:
    „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 19 ust. 5 u.z.z.w., gdyż regulacja ta ma charakter wyczerpujący. Wskazując zakres zagadnień, które mogą być objęte regulaminem, ustawodawca  w skonstruowaniu delegacji ustawowej posłużył się sformułowaniem „regulamin określa”, co oznacza, że treść tego regulaminu musi bezwzględnie odpowiadać zakresowi delegacji ustawowej.
     §7 pkt. 3 i 4 regulaminu określa, że wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto: oświadczenie wnioskodawcy  o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających  z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenie oraz schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich urządzeń pomiarowych w budynku wielolokalowym. Z przepisów u.z.z.w. nie wynika obowiązek dołączania do wniosku oświadczenia wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat, choć sam obowiązek informowania o ww. kwestiach osób korzystających z lokali przez właściciela lub zarządcę wynika wprost z art. 6 ust. 6a u.z.z.w. Żaden przepis art. 6 u.z.z.w. nie zawiera także obowiązku dołączania do wniosku o zawarcie ww. umowy schematu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym. W związku  z powyższym żądanie spełnienia pozaustawowych warunków należy uznać za działanie nieuprawnione (por. wyrok II SA/Łd 212/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. ).
      Uregulowanie zawarte w §17 ust. 1 regulaminu określa, że zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Osielsko, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej. Zapewnienie wody na cele przeciwpożarowe nie może być uzależnione od zawarcia umowy pomiędzy wymienionymi podmiotami. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy. (por. wyrok III SA/Lu 77/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.)
       Uregulowanie zawarte w §17 ust. 2 regulaminu określa, ze uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Ograniczenie takie nie znajduje dostatecznego normatywnego umocowania i nie mieści się w warunkach dostarczania wody na cele przeciwpożarowe w rozumieniu art. 19 ust. 5 pkt 9 u.z.z.w. (por. wyrok II SA/GI 123/18  z dnia 20 kwietnia 2018 r.).
        Zdaniem organu regulacyjnego wadliwie sformułowany jest §21 regulaminu. W przepisie tym zawarte zostało zastrzeżenie, że „w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie”. Powyższy zapis uchwały narusza art. 87 Konstytucji RP. Uchwała zastrzega bowiem, że w pierwszym rzędzie zastosowanie znajduje regulamin, a dopiero w sprawach  w nim nieuregulowanych – ustawa. Tym samym przyznano pierwszeństwo przepisom regulaminu nad ustawą naruszając konstytucyjną hierarchię źródeł prawa. Przepis  w kwestiach nieuregulowanych może odsyłać wyłącznie do aktu tego samego, bądź niższego rzędu. (por. wyrok II SA/Sz 24/18 z 14 marca 2018 r.).”
        Rada Gminy Osielsko przygotowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko, uwzgledniający w/w uwagi Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarte w postanowieniu z dnia 9 listopada 2018 r. znak: GD.RET.070/183/P/2018.KR oraz przekazała ją Uchwałą Nr I/12/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa.
         Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku postanowieniem z dnia  11 kwietnia 2019 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 23 kwietnia 2019 r. ) znak: GD.RZT.070/287/P/2019.KR stwierdził zgodność przedłożonego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Osielsko, z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

         Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe  i zasadne.

 
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane