W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

I/5/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w powiązaniu z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 poz. 1007) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 983


§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 
  Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest niezbędna w celu zabezpieczenia potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców Osielska.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, które określone jest w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. To kryterium od dnia 1 października 2018 r. stanowią odpowiednio kwoty 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358).
Natomiast Rada Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) przewidziała udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa  w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Aby Gmina Osielsko mogła korzystać ze środków rządowych w ramach ww. programu musi przyjąć i skierować do wdrożenia program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Pomoc w zakresie dożywiania mogą otrzymać: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
Uchwała wywołuje skutki finansowe. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2019 w wysokości 95.000 zł. Przystąpienie do programu pozwoli na pozyskanie środków rządowych w wysokości 120.000 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie podejmował stosowne działania w celu pozyskania środków z budżetu Gminy Osielsko i środków rządowych
w porównywalnej wysokości na realizację tego zadania w kolejnych latach.
Wobec powyższego zasadne jest uchwalenie przez Radę Gminy w Osielsku nowej uchwały z mocą wsteczną, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1523) ponieważ, pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa.Załącznik
                                                                                    do uchwały Nr I/5//2019
  Rady Gminy Osielsko
                                                                                            z dnia 5 lutego 2019 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko
 
1. Podstawa prawna programu: art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 oraz ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Program utworzono w związku z realizacją przez gminę  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów ( M.P. z 2018 r. poz. 1007). Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmować będzie mieszkańców Gminy Osielsko.

2. Cel programu:
Głównym celem programu jest wyeliminowanie zjawiska niedożywienia dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy Osielsko w zakresie:
1. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3. Diagnoza:
W 2018 r. z bezpłatnych obiadów skorzystało łącznie 128 dzieci i 21 osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy. Dotąd w gminie nie było przypadku przyznania bezpłatnego posiłku dziecku lub uczniowi na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli bez decyzji administracyjnej i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jednakże zawsze istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia takiego przypadku. Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na natychmiastowe objęcie dziecka lub ucznia pomocą w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku.

4. Podmioty realizujące program:
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz podmiotami prowadzącymi szkoły, przedszkola lub żłobki niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu Gminy Osielsko.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:
W ramach programu udziela się wsparcia:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.
Dzieciom i uczniom w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola można przyznać bezpłatny posiłek bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w sposób określony wyżej nie może przekroczyć 20 %   liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy , w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

6. Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Monitoring programu.
Z realizacji programu sporządza się roczną informację, będącą elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów ( M.P. z 2018 r. poz. 1007).
 


 

Powiadom znajomego