W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/70/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018
–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,  Nr V/39/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr VI/50/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr VII/62/2018 z dnia
12 września 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1  >>pobierzdo Uchwały.      
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz do Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków stanowiących załącznik do uchwały budżetowej w roku 2018 i zmian w planie dochodów  i wydatków w roku 2019. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
 
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym:
1)      dochody budżetu na 2018 rok, po zmianie 86 852 480,63 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 81 234 798,73 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł;
2)      wydatki budżetu na 2018 rok, po zmianie 106 219 823,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 65 879 936,83 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  40 339 886,80 zł;
3)      w wyniku analizy możliwości pozyskania dochodów urealnia się prognozowane dochody na rok 2019, dochody przeznacza się na wydatki majątkowe.
 
Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
 
1)        Dodaje się przedsięwzięcia:
a)      Realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
­   Projekt "Klub Seniora" - w dniu 19 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Urząd Marszałkowski w Toruniu dofinansuje zadanie w łącznej kwocie 273 065,05 zł. Z tego w roku 2018 - 13 668,75 zł. Przedsięwzięcie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
­   Projekt "Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu". Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł - działanie:  Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Na realizacje robót ogłoszono
4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o aneksowanie terminu realizacji na rok 2019. Otrzymaliśmy zgodę. Realizacja w latach 2017 -2019. Planowane nakłady - 800 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 790 000,00 zł;
b)      Pozostałe:
­   Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu - z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na działce nr 130/28 przenosi się środki w kwocie 150 000,00 zł na rok 2019. Toczy się postępowanie w sprawie nabycia działki 130/28. Plan na rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 150 000,00 zł;
­   Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa i  Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa -  Starostwo Powiatowe przekazało informację, że z uwagi na szereg nieprzewidzianych trudności na etapie projektowania tych zadań będą one realizowane w roku 2019. Planowane nakłady - 486 000,00 zł, realizacja lata 2018 -2019, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 486 000,00 zł;
­   Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku. Realizacja lata 2018 -2019. Planowane nakłady 200 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 -
200  000,00 zł;

2)      Dokonuje się zmian w zaplanowanych do realizacji zadaniach:

a)      Budowa boiska w Niemczu, ul Matejki. Realizacja zadania w latach 2017-2019 r. Planowane nakłady - 222 500,00 zł, z tego;  rok 2018 r. - 31 000,00 zł, rok 2019 – 191 500,00 zł.
b)      Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku, po zakończeniu zadania nakłady zmniejsza się o 121 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 2 319 000,00 zł; w tym
w roku 2018 po zmianie 1 979 000,00 zł;
c)      Zmienia się nazwę przedsięwzięcia ujętego w zał. 2 do uchwały pod poz. 1.3.2.7 na "Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo
w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej";
d)     Zmienia się nazwę zadania ujętego  w zał. 2 do uchwały pod poz. 1.3.2.37.  Nowa nazwa zadania: „Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko . Okres realizacji - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kolektora
w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej  w Niwach".  Realizacja lata 2017-2021. Planowane nakłady - 2 620 000,00 zł, W tym w roku 2018 - 530 000,00 zł, w roku 2019 - 800 000,00 zł, rok 2020 - 400 000,00 zł, rok 2021 -
850 000,00 zł;
e)      Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach – ustala się nakłady w kwocie 6 000 000,00 zł, z tego rok 2018 - 1 500 000,00 zł, rok 2019 - 4 500 000,00 zł. W związku ze staraniami o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, zadanie musi zostać zakończone w roku 2019;
f)       Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz – w związku z opóźnieniem prac projektowych, ustala się okres realizacji w latach 2017 -2019, z tego rok 2018 - 36 000,00 zł, rok 2019 - 764 000,00 zł;
g)      Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym, projekt ulicy z odwodnieniem – w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym – zwiększenie wysokości środków do 50 000,00 zł; z tego rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 50 000,00 zł;
h)      Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 w Osielsku wraz z pierwszym wyposażeniem, realizacja lata 2017 -2019, planowane nakłady - 1 500 000,00 zł,
z tego - rok 2018 - 960 000,00 zł, rok 2019 - 540 000,00 zł;
i)        Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami;  nakłady całkowite - 255 000,00 zł, limit na rok 2018 - 0,00 zł, Limit na 2019 - 230 000,00 zł.
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.31 MB
>>pobierz pdf, 164 kB

Powiadom znajomego