W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VI/50/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,  Nr V/39/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.  zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierzdo Uchwały.    
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 >>pobierz do Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków w roku 2018 - stanowiących załącznik do uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym:
1)    dochody budżetu na 2018 rok po zmianie wynoszą 86 430 648,78 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 80 871 691,98 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 558 956,80 zł;
2)    wydatki budżetu na 2018 rok po zmianie wynoszą 105 297 991,78 zł, z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości – 64 285 793,98 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  41 012 197,80 zł.
2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1)      Dodaje się przedsięwzięcia:
a)    Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku. Uzasadnieniem jest zakończenie ważności projektu w styczniu 2019 roku. Realizacja lata 2018 - 2019; łączna wartość -
450 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 450 000,00 zł;
b)    Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku.   Realizacja lata 2018 - 2020; łączna wartość -
1 835 000,00 zł, z tego rok 2018 - 20 000,00 zł, rok 2019 - 615 000,00 zł, rok 2020 -
1 200 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu w roku 2018 programu funkcjonalno-użytkowego, w roku 2019 opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie PFU
i  budowie (etap I) odcinek 240 mb. W 2020 roku -  budowa (etap II)  odcinek 420 mb. Uzasadnieniem jest umożliwienie dostępu do terenu przyległego z projektowanej ul. Topolowej;
c)    Przebudowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jeziorańskiej ok. 400m. Realizacja lata 2018 - 2019; łączna wartość - 200 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 200 000,00 zł. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i dokonana zostanie przebudowa. Uzasadnieniem jest zły stan techniczny rurociągu oraz konieczność odprowadzenia wód opadowych z projektowanego punktu przesiadkowego.
d)    Budowa rurociągu odwodnieniowego w ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej
w Osielsku ok. 850 m. Istnieje konieczność odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. Realizacja lata 2018 - 2020; łączna wartość - 850 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 50 000,00 zł, rok 2020 - 800 000,00 zł;
e)    Projekt ul. Sopockiej w Wilczu.   Zakończenie budowy ulicy, odcinek o długości około 220 m.   Realizacja lata 2018 - 2019; łączna wartość - 25 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 25 000,00 zł;
f)    W ramach inicjatywy lokalnej - Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17,  23/18, 23/19, 23/20 w Osielsku przy ul. Słonecznej stanowiących własność osób fizycznych. Szacunkowa wartość zadania
50 000,00 zł. Planowane wydatki - w roku 2018 - 0,00 zł, w roku 2019 - 50 000,00 zł. Wnioskodawcy oferują pokrycie 26 % kosztów budowy;
g)    Projekty planów zagospodarowania, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Osielsko w dniu 14 grudnia 2017 roku, tj.:
­    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych    w Niemczu " Niemcz II ". Przewidywany koszt sporządzenia planu 50 000,00 zł. Planowane środki: rok 2018 r.  - 0,00 zł, rok 2019 r.  - 50 000,00 zł,
­    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu i przy ulicy Ostromeckiej w Niwach. Realizacja lata 2018-2019. Planowane nakłady
21 000,00 zł. Z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 21 000,00 zł;
h)    Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz, uchwalonego Uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. w zakresie działki nr 580/6
w Osielsku. Dotyczy punktu przesiadkowego w Osielsku ul. Jeziorańskiej.  Przewidywany koszt sporządzenia planu 7 000,00 zł. Wydatki - rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 7 000,00 zł.

2)    Dokonuje się zmian w zaplanowanych do realizacji zadaniach:
a)    jest: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu, po zmianie: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej;
b)    jest: Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie, po zmianie: Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie.
c)    Budowa ul. Kasprowicza w Niemczu zwiększenie środków po drugim przetargu o kwotę 470 000,00 zł. Po zmianach: lata 2018 - 2019; łączna wartość - 1 170 000,00 zł, z tego rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 1 170 000,00 zł;
d)    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 ” – planowane nakłady  po zmianach - 1 265 000,00 zł, z tego rok 2018 - 605 000,00 zł;
e)    Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo  ” – planowane nakłady po zmianach 280 000,00 zł, z tego rok 2018 - 270 000,00 zł.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 154 kB
>>pobierz pdf, 154 kB

Powiadom znajomego