W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IV/61/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2759

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów jako usługi polegające na:
1) odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
2) odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  w  ilości  większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK w ilości większej niż określona w odrębnej uchwale.
 
§ 2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w § 1, wynosi:
1) 25,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
2) 5,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l)
z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) 3,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon przyjętą przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
4) 30,00 zł brutto za każdą przyjętą 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych (0,03 zł brutto za każdy przyjęty 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych) przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale.
 
§ 3. 1.Określa się sposób świadczenia dodatkowych usług, o których mowa w § 1:
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę,
w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
3) usługa przyjmowania zużytych opon świadczona jest wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę w dniach, w których jest czynny PSZOK;
4) usługa przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych świadczona jest po złożeniu wypełnionego formularza udostępnionego na PSZOK przez właściciela nieruchomości,  zawierającego dane właściciela oraz ilość i rodzaj przekazanych odpadów.
2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/42/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r., poz. 2057 z dnia  21.06. 2016 r.).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Uzasadnienie  


           Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) rada gminy określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Rada Gminy Osielsko określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale, a także przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) w ilości większej, niż określona w odrębnej uchwale.  Wysokość ceny za wyżej wymienione usługi wynosi:
1) 25,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
2) 5,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l)
z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
3) 3,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon przyjętą przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale;
4) 30,00 zł brutto za każdą przyjętą 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych (0,03 zł brutto za każdy przyjęty 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych) przez PSZOK w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale.
           Na terenie gminy Osielsko został określony sposób świadczenia w/w usług następująco:
1) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z pojemników  świadczona jest wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w terminach  zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
2) usługa odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie świadczona jest wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Osielsko, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę,
w terminach zgodnych z ogłoszonym harmonogramem;
3) usługa przyjęcia zużytych opon świadczona jest wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Osielsko oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę w dniach, w których jest czynny PSZOK;
4) usługa przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych świadczona jest po złożeniu wypełnionego formularza udostępnionego na PSZOK przez właściciela nieruchomości,  zawierającego dane właściciela oraz ilość i rodzaj przekazanych odpadów.
Harmonogramy, o których mowa powyżej, zostaną podane do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.

 
           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe
i zasadne.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego