W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

II/34/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 83f ust. 1a pkt 5 lit. c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1166

§ 1. Określa się, że przepisów art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) nie stosuje się do wszystkich gatunków drzew    
i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego      
      i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
 
Uzasadnienie
 

     Zgodnie z art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących                w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
b) wpisany do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Stosownie do art. 83f ust. 1b w/w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia         3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 Na podstawie art. 83f  ust. 1a pkt 5 lit. c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ) rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określiła, że przepisów art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm. ) nie stosuje się do wszystkich gatunków drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
  Oznacza to, że wszystkie gatunki drzew i krzewów rosnące w pasach drogowych dróg publicznych zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie projektu niniejszej uchwały, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. )
   Przygotowano i podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko oraz umieszczenie na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl obwieszczenie Wójta Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
  W terminie od 10 lutego 2017 r. do 06 marca 2017 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
          Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego