W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VI/69/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 423, Dz.U. z 2015 r. poz. 337 i 1505, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3591

§ 1.W załączniku Nr 1 do Statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku nadanego uchwałą Nr IX/80/08 z dnia 27 listopada 2008r. Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 174, poz. 3044 z dnia 22 grudnia 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)  § 10 ust.1. otrzymuje brzmienie:      
 „ 1. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalno - rekreacyjnej”;
2) W § 11 ust. 1. dodaje się punkt 3 o brzmieniu:
„3) prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej”;
3)  w 11 ust. 2 pkt 2 i pkt 8 otrzymują brzmienie:        
„2) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularnonaukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-turystycznym, koordynacja działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”;
 „8) utrzymywanie w należytym stanie obiektów rekreacyjnych, których wykaz ustalono umowami przekazania w użytkowanie oraz koordynowanie wykorzystania tych obiektów”;
4) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„ 2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji udzielonej z budżetu gminy Osielsko”;
 „3. Plan finansowy Ośrodka zawiera”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   Uzasadnienie:
 

Uchwałą Nr IX/80/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27listopada 2008 przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Obecnie zaistniały przesłanki do dokonania zmian w przedmiocie działalności GOK, który zaprzestał wykonywania zadań w zakresie sportu, a jednocześnie wystąpiła potrzeba wskazania nowego zadania w przedmiocie prowadzenia spraw  z zakresu polityki senioralnej. Zadania te wynikają z założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020. Kształtowania warunków umożliwiających seniorom prowadzenie aktywnego trybu życia, ze specjalnym uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze i jej upowszechnianiu pozwala na wykorzystanie ich intelektualnych zasobów twórczych.
Ponadto ustawa o osobach starszych wprowadziła pojęcie polityki senioralnej, do której niewątpliwie zaliczają się realizowanie dotąd działania GOK-u na rzecz seniorów.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego