W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

III/24/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885, zm. poz. 938, poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2962

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 65 849 180,40 zł zwiększa się o kwotę
761 299,23 zł, po  zmianach 66 610 479,63 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 61 985 279,63 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 625 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz.
2)      Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 68 549 180,40 zł zwiększa  się o kwotę 
975 299,23 zł, po zmianach 69 524 479,63 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 47 556 679,63  zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 21 967 800,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 250 000,00 zł;
b)      kredytów w kwocie – 1 450 000,00 zł;
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości  10 422 411,00  zł
b)      rozchody w wysokości  7 508 411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.>>pobierz
6)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 30 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, >>pobierz
7)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 5 101 884,63 zł,
b) wydatki - 5 100 106,63 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz.
8)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody - 973 700,00 zł,
b)      wydatki  –2 699 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. >>pobierz
9)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 825 890,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. >>pobierz
10)  Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 10 378 200,00 zł;
b)      koszty – 10 270 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.>>pobierz


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1)      Ministerstwo Finansów przekazało informację o wynikającej  z ustawy budżetowej na rok 2016[1] kwocie  subwencji ogólnej - części oświatowej dla gminy Osielsko na rok 2016. Subwencja oświatowa wyniesie 12 636 250,00 zł i będzie mniejsza o 391 976,00 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej.  
2)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski Decyzją z dnia 16.03.2016 r. Nr WFB.I. 3120.1.2016 ustalił wielkość dochodów związanych z realizacją przez gminę w roku 2016 zadań zleconych - 30 700,00 zł ponadto zwiększył  plan dotacji na 2016, w tym:
a)      Decyzją z dnia 23.03.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.7.2016 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 31 464,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
b)      Decyzją z dnia 06.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.15.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna; rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 231,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
c)      Decyzją z dnia 22.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.20.2016 w dziale 750 Administracja
 publiczna; rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 1 778,00 zł, środki są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminie na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Rozliczenia dokonano na podstawie ilości spraw faktycznie zrealizowanych w 2015 roku.
d)     Decyzją z dnia 25.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.21.2016 w dziale 750 Administracja publiczna; rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 815,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich; zwiększono dotację na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016 roku.
e)      W dniu 26.04.2016 r. Wojewoda dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w dziale 852 Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie w rozdziale 85295 pozostała działalność § 2010 o kwotę 2 722 488,00 zł i zwiększenie w nowo utworzonym rozdziale  85211 świadczenie wychowawcze § 2010 o kwotę
2 722 488,00 zł;
f)       Decyzją z dnia 28.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.25.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna;
-          rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 100 732,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
-          rozdział 85216 - zasiłki stałe § 2030 o kwotę 48 778,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
f) Ponadto Wojewoda dokonał korekty swojej decyzji z dnia 14.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.18.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 22 931,00 zł. i w rozdziale  85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 13 632,00 zł.
3)      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w 2016 roku dwa zadania dotyczące gminy Osielsko:
a)      Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielsko - w kwocie 10 000,00 zł,
b)      Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko - w kwocie 67 750,00 zł.
Zwiększa się dochody i wydatki z tego tytułu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 67 750,00 zł, rozdział  90095 pozostała działalność o 10 000,00 zł;
4)      Urząd Marszałkowski w Toruniu zakwalifikował do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej drogę dojazdową do gruntów rolnych o dł. 0,7 km w obrębie Maksymilianowo, działka 284/1. Planowany koszt realizacji zadania 150 000,00 zł, planowane dofinansowanie 75 000,00 zł, środki własne gminy 75 000,00 zł;
5)      W dniu 29.02.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Osielsko o dofinansowanie w formie refundacji projektu; "Budowa ulicy Jana Pawła II w Osielsku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej działania 1.1. Infrastruktura drogowa RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2013 - 2020. Planowane dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 642 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku ubiegłym.
6)      Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38 994,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.  Wójt gminy Osielsko zawarł w br. dwie umowy z Prezydentem miasta Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 3 osoby bezrobotne na stanowisku pomoc administracyjna. W dniu 12.02.2016 r. umowę w sprawie wykonania robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne w okresie od 15.02.2016 r. – 14.08.2016 r. oraz w dniu 1.03.2016 r. przez 1 osobę w okresie od 1.03.2016 - 31.08.2016 r. Pracownicy zostali zatrudnieni w referatach - finansowym, podatków i opłat oraz ochrony środowiska Urzędu Gminy Osielsko. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi - minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1 850,00 zł)  + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.
7)      Ustala sie dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym przez GZK w Żołędowie w kwocie 138 100,00 zł.
8)      Ustala się  dotację celową na pomoc finansową w roku 2016 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km";
9)      Ustala się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na współdziałanie z gminami sąsiednimi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ze środków w ramach działu;
10)  Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 8 400,00 zł, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801, ustala sie wydatki na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Osielsko 100 000,00 zł w ramach zaplanowanych kwot wydatków.
11)  Zwiększa się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 żłobki o kwotę 40 500,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem
w wieku do 3 lat w żłobkach na terenie Bydgoszczy. Po zmianie plan wydatków wynosi
56 500,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia z miastem zawartego w roku 2010. Dotacja na 1 dziecko wynosi obecnie 1 176,00 zł na miesiąc;
12)  Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia - dotyczy Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 i w dziale 852 Pomoc społeczna;
13)  Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 124 066,00 zł z przeznaczeniem na:
a)      rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2 200,00 zł,
 z przeznaczeniem na zakup ławek na skwer w Bożenkowie ul. Osiedlowa;
b)      rozdział 90015 oświetlenie uliczne o kwotę 121 866,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności  oświetlenia ulicznego na terenie gminy;  po zmianie wydatki w rozdziale wynoszą 1 141 866,00 zł;
14)  Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki jednostki o 33 496,00 zł, w tym:
a)      Dochody z tytułu darowizn o 1 000,00 zł i wydatki o taką samą kwotę
z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych;
b)      O kwotę 32 496,00 zł z tyt. refundacji z PUP w Bydgoszczy. W dniu 1.04.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy i Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osielsku w sprawie wykonania robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne w okresie od 1.04.2016 r. – 30.09.2016 r. W dniu 11.04.2016 r. w sprawie wykonania robót publicznych przez
1 bezrobotnego w okresie od 12.04.2016 r. – 11.10.2016 r. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 850,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Pracownicy są zatrudnieni na stanowisku pracownik zaplecza sportowego.
c)       Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki,  w tym ustala się wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiłek regeneracyjny i wodę oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych w kwocie 8 000,00 zł, ze środków w ramach działu i rozdziału;
15)  W zakresie wydatków na inwestycje na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych, m. inn:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dodaje się zadania m.inn:
-          dokumentacja projektowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Niemczu rejon ul. Matejki - 26 000,00 zł;
-           dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Maksymilianowie ul. Stolarska - 15 000,00 zł;
-          budowa sieci wodociągowej w Jagodowie w  rejonie ul. Letniej - 50 000,00 zł,
-          budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku w rejonie ul. Kolonijnej - 150 000,00 zł,
Finansowanie ze środków w ramach  rozdziału.
b)      W zakresie budowy dróg w gminie, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych  ustala się wydatki na zadania:
-          "Budowa  ul. Letniej w Jagodowie, obręb Maksymilianowo" na odcinku ok. 0,7 km, droga dojazdowa do gruntów rolnych, wartość szacunkowa 150 000,00 zł, w tym udział środków budżetu województwa kujawsko pomorskiego z tyt. wyłączeń gruntów rolnych 75 000,00 zł; środki w ramach działu 75 000,00 zł,
-          "Budowa ulicy Ks. Henryka Mrossa na odcinku od ul. Reymonta do Słowackiego", wartość szacunkowa 90 000,00 zł ze środków w ramach rozdziału,
-          W nazwie zadania "Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie I etap od Głównej" dodaje sie "wraz z dokumentacją projektową ul. Wiśniowej
i Miodowej",
-          zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa ul. Wiązowej w Osielsku" o
160 000,00 zł ze środków w ramach działu;
c)      Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 350 000,00 zł,
d)     Ustala się środki w kwocie 10 000,00 zł na "Termomodernizację budynków przy ul. Centralnej 6 w Osielsku";
e)      Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Niemczu ul. Konopnicka o kwotę 4 000,00 zł, ze środków w ramach rozdziału;
f)       Ustala się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na urządzenie  zaplecza techniczno - socjalnego i biurowo - magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku użytkowanym przez UKS Dęby Osielsko z przeznaczeniem na zakup  kontenerów;
g)      Zwiększa się wydatki na doposażenie placu zabaw w Jarużynie o 3 100,00 zł, po zmianie 16 100,00 zł;
16)  Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 422 411,00 zł, rozchody w kwocie
7 508 411,00 zł.
17)  Zmiany wydatków w ramach działów.


[1]ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278 )

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 177 kB
>>pobierz pdf, 245 kB
>>pobierz pdf, 533 kB
>>pobierz pdf, 167 kB
>>pobierz pdf, 213 kB
>>pobierz pdf, 138 kB
>>pobierz pdf, 150 kB
>>pobierz pdf, 221 kB
>>pobierz pdf, 246 kB
>>pobierz pdf, 215 kB

Powiadom znajomego