W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/22/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2016 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus” , Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant” Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

   § 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2016 rok, zwany dalej Programem.  
    § 2. Program  obejmuje:
1)  zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)  odławianie bezdomnych zwierząt;
4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację psów w schronisku dla zwierząt;
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)  usypianie ślepych miotów;
7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
     udziałem zwierząt.
    § 3.  Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)  schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu 

     art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U.
     z 2013 r., poz. 856 ze zm.);
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu         art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 856 ze zm.);
3)  zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
      w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
      i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.).
Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt
    § 4. 1. Zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom oraz Aneksu nr 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
2. Bezdomne psy, o których mowa w ust. 1, po ich odłowieniu umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
     § 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się  poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolnożyjące oraz karmicieli tych zwierząt;
2) zapewnienie dokarmiania kotów;
3) zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt przeprowadzane przez lekarza weterynarii;
4) powierzenie koordynacji w/w działań Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt ANIMALS z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 16/58 w Bydgoszczy.
                                                                   Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
     § 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne.
2. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii. K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Cynowej 29 w Białych Błotach, gmina Białe Błota na podstawie Umowy Nr  272.210.2015 zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r.
Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów w schronisku dla zwierząt.
    § 7. Realizację zadania sterylizacji albo kastracji psów w schronisku dla zwierząt powierzono podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
    § 8. 1. Realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych psów, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w  § 4 ust. 1.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez wywieszanie plakatów oraz umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Osielsko.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
     § 9. 1. Realizację zadania usypiania ślepych miotów bezdomnych psów, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w  § 4 ust. 1.
2.  Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii. K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Cynowej 29 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 
     § 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne, w którym będzie zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich:
Gospodarstwo Zielona Polana Dariusz Zieliński, Podlaski 3, 89-200 Szubin, Nr gospodarstwa: 057817316
Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
     § 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynarii. K. Żywna i Partnerzy z siedzibą przy ul. Cynowej 29 w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
Rozdział 10
Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków
      § 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 112 200,00 zł określono w Uchwale Nr XII/121/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2016 rok.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w następujący sposób:
1) 46 200,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom - zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja psów w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli  dla  bezdomnych psów, usypianie ślepych  miotów  (dział 900 rozdział 90013 § 2310),
 2) 8 000,00 zł – zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz  sterylizacja albo kastracja zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4210 – 3 000,00 zł i § 4300 – 5 000,00 zł),
3) 58 000,00 zł – odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  usypianie  ślepych  miotów,  zapewnienie  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  w  gospodarstwie  rolnym,  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej   w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  ( dział 900 rozdział 90095 § 4300 ).
3. W przypadku zmiany uchwały budżetowej polegającej na zmianie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w ust. 1 i 2 nie ma konieczności zmiany niniejszej uchwały.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
      § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
      § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
      Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
Zgodnie z art. 11a ust. 2 przedmiotowej ustawy program, o którym mowa powyżej, obejmuje:
1)  zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)  odławianie bezdomnych zwierząt;
4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację psów w schronisku dla zwierząt;
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)  usypianie ślepych miotów;
7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
    udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy projekt programu wójt najpóźniej
do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
    działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
     Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2016 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy,  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus” , Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy w piśmie z dnia 3 lutego 2016 r. znak:     PIWet 4270/5/2016 uznał projekt w/w uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy pismem z dnia                         4 lutego 2016 r. wyraziło pozytywną opinię o projekcie w/w uchwały z następującą uwagą: „w treści projektu każdorazowo, o ile dotyczy to umowy o opiekę schroniska nad psami należy uściślić gatunek zwierząt (np. „bezdomnym psom” a nie „zwierzętom”), ponieważ zapewnienie opieki przez schronisko dla zwierząt dotyczy jedynie psów.”
Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koło Łowieckie Nr 11 „Hubertus”, Koło Łowieckie Nr 13 „Słonka”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 295 „Wrzos”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 „Wiarus” i Koło Łowieckie „Partyzant” nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały.
Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu programu.
 
       W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2016 rok.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane