W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/21/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Uchwala się „Aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały >>pobierz
mapa
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
UZASADNIENIE
 
„Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” stanowi aktualizację „Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla gminy Osielsko” przyjętego Uchwałą Nr I/4/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011 r.
Celem aktualizacji programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata umożliwiających ochronę i poprawę stanu środowiska na terenie gminy Osielsko.
Zakładane w programie zadania nie zmieniają w sposób istotny przyjętych wcześniej założeń programowych. Przedmiotowy dokument przedstawia cele i kierunki działań , jakie powinny być podejmowane w zakresie ochrony poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy, jednakże nie niesie za sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć.
Program dotyczy obszarów w granicach jednej gminy i realizacja założeń tego programu nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ działania w nim zawarte nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przewidziane w programie działania nie spowodują zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Poprawna realizacja ustaleń programu wpłynie pozytywnie na jakość środowiska  na terenie gminy Osielsko.
        Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 3)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. ) projekt gminnego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.          
        Na podstawie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1  w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt powyższego dokumentu może, po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnego i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.  
Stosownie do art. 48 ust. 4 powyższej ustawy informację o odstąpieniu od przeprowadzeniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący dokument podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.
Dane o projekcie gminnego programu ochrony środowiska oraz o informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie ( art. 21 ust. 2 pkt 3 i 23 ppkt a  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ).
          Projekt „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” został opublikowany na stronie www.bip.osielsko.pl.
Projekt przedmiotowego dokumentu został uzgodniony z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: WOO.410.595.2015.AG uzgadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu z uwagą, że w przedmiotowym dokumencie w wykazie użytków należy uwzględnić użytek ekologiczny powołany Uchwałą Nr I/12/2000 Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny „Uroczysko Prodnia”,
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy – pismo z dnia 18 grudnia 2015 r. znak: NNZ.9022.3.708.2015 uzgadniające możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.
        Ponadto projekt w/w dokumentu został  pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego – Uchwała Nr 113/2016 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 stycznia 2016 r.
          Obwieszczenie Wójta Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2015 r. znak: OŚ.7610-1/04 o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz obwieszczenie Wójta Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2015 r. znak: OŚ.7610-1/04 informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu zostały opublikowane na stronie www.bip.osielsko.pl, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko.
         Dane o projekcie dokumentu pn. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz o informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej EKOPORTALU
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?stl=1&unit=106890
           Do Urzędu Gminy Osielsko nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.
 
        Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
          
 
         
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 1.13 MB
mapa pdf, 2.41 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane