W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/81/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3020


§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej  „usługami” z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone na rzecz podopiecznych nieodpłatnie i odpłatnie.
§ 2. Ustala się koszt usługi opiekuńczej w wysokości 13,00 zł brutto za godzinę od dnia 1 stycznia 2016 r.
§ 3.1. Do usług dla podopiecznych w ramach opieki domowej zalicza się w szczególności:
1)      utrzymanie w czystości mieszkania,
2)      utrzymanie higieny osobistej podopiecznego,
3)      dokonywanie zakupów i dostarczanie ich do mieszkania podopiecznego,
4)      przygotowywanie posiłków,
5)      pranie bielizny,
6)      wezwanie lekarza lub służb medycznych,
7)      zapewnienie możliwości kontaktu z otoczeniem,.
8)      pielęgnacja zalecona przez lekarza
2. Szczegółowy zakres usług, ilość usługo-godzin, czas wykonywania tych usług każdorazowo określa pracownik socjalny w porozumieniu z podopiecznym i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
§ 4. Do korzystania z usług kwalifikują się:
1)      osoby samotne, które z tytułu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy osoby drugiej a są jej pozbawione,
2)      osoby w rodzinie, które z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni,  takiej pomocy nie mogą zapewnić.
§ 5. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Odpłatność za usługi reguluje poniższa tabela:
 

Dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium ustawowego w % określonego ustawą o pomocy społecznej Procent odpłatności w stosunku do kosztu usługi dla osoby samotnej Procent odpłatności w stosunku do kosztu usługi dla osoby w rodzinie
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
od 101% do 150% 5 10
od 151% do 200% 10 15
od 201% do 250% 15 20
od 251% do 300% 20 25
od 301% do 351% 50 70
od 351% do 400% 80 100
powyżej 400% 100 100


  
§ 6.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku w decyzji administracyjnej przyznającej w/w usługi.
2. Wpłaty będą dokonywane na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku w terminach określonych decyzją.
W wyjątkowych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, lub na wniosek członka rodziny tej osoby albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony w szczególności z powodu:
      1  ) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,
      2)   konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
            placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-
            rehabilitacyjnej,
3)      wielodzietności,
4)      zdarzenia losowego
5)      innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
3. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8. Traci moc uchwała  Nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 50 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 163) ośrodek pomocy społecznej przyznaje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala ich zakres i miejsce świadczenia, natomiast Rada Gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
Od października 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Zgodnie z rozporządzeniem od października 2015 r.  zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej z kwoty 542,00 zł  na kwotę 634,00 zł natomiast dla osoby w rodzinie z kwoty 456,00 zł na kwotę 514,00 zł.
W związku z powyższym zaistniała konieczność uaktualnienia  kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej. W Uchwale Nr VII/101/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie  ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmienionej uchwałą Nr V/62/2012 Rady Gminy  Osielsko z dnia 23 października 2012 r. w tabeli określającej  procent odpłatności za usługi opiekuńcze powołano  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), które z dniem 1 października 2015 r traci moc. W związku z koniecznością dostosowania obowiązującego prawa do zmieniających się warunków i sytuacji związanych z udzielaniem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, należało podjąć niniejszą uchwałę.
Uchwałą Nr VII/101/2009 r. Rady Gminy Osielsko  z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie  ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalono stawkę w kwocie 10,00 zł brutto za godzinę świadczonych usług opiekuńczych Od 5 lat kwota ta nie uległa zwiększeniu. Obecnie jest ona nieadekwatna do rzeczywistych kosztów w/w usług. W niniejszej uchwale stawkę za godzinę świadczonych usług opiekuńczych podwyższono do kwoty 13,00 zł brutto, która obowiązywać będzie  od dnia 1 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego