W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

III/20/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.: z 2013r. Poz. 645, Poz. 1318; z 2014r. Poz. 379, Poz. 1072) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1055
§ 1.   Służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest konieczna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
 
§ 2. 1. Służebność przesyłu  ustanawiana będzie za wynagrodzeniem z zastrzeżeniem ust. 5.
 
2. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ustala się w wysokości nie niższej niż wartości służebności przesyłu, którą określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.
 
3. Przedsiębiorca przesyłowy ponosi koszty ustanowienia służebności przesyłu w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie  służebności przesyłu, umowy w formie aktu notarialnego, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej oraz koszty aktu notarialnego.
 
4. Wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, przed dniem zawarcia aktu notarialnego.
 
5. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu może być ustanowione nieodpłatnie
w następujących przypadkach:
1)  inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Osielsko,
2) na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego jeżeli z ustanowionej służebności będzie korzystać Urząd Gminy Osielsko lub inne gminne jednostki organizacyjne.
 
§ 3. 1. Umowa o ustanowienie służebności przesyłu, zawierana w formie aktu notarialnego każdorazowo będzie określać przebieg i treść służebności.
2. Informacja o ustanowieniu służebności przesyłu zostanie podana do publiczne wiadomości w formie stosownego zarządzenia Wójta Gminy Osielsko przed zawarciem aktu notarialnego.
 
§ 4. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej Uchwały Rady Gminy Osielsko.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
             Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 518 ze zm.) dla wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu wymagana jest uchwała Rady Gminy.
            Ustanowienie służebności przesyłu zgodnie z  art. 49 § 1 i art. 3051 - 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy realizującego inwestycję infrastrukturalną  na cudzym gruncie powinno gwarantować status prawny urządzeń przesyłowych (nie stają się one własnością właściciela gruntu, lecz stanowią własność przedsiębiorstwa jako jego część składowa). Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej  nieruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych (art. 3051 Kc). Będzie to oznaczać możliwość wejścia przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje służebność (a w praktyce jego pracownikom, podwykonawcom), na grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kc, usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji czy modernizacji urządzeń przesyłowych.
            Ustanowienie służebności nie mieści się w zakresie sprawowania zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dlatego też ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić poprzez jednorazową skonkretyzowaną zgodę organu stanowiącego (Radę Gminy) lub wielokrotnie w oparciu o ustalone przez ten organ zasady. W tym ostatnim przypadku organ wykonawczy – Wójt Gminy Osielsko – ustanawia służebność na podstawie uchwalonych zasad. Jeżeli zaistnieje przypadek obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na zasadach odmiennych, wymagana będzie wówczas odrębna Uchwała Rady Gminy.
      Podjęcie przedmiotowej uchwały skróci przedsiębiorcy okres oczekiwania na ustanowienie służebności przesyłu. Z powyższych względów uznano za zasadne podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Osielsko służebnościami przesyłu.

 
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego