W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

II/13/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2015 rok
na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 ze zm.) oraz art.11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus” , Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant” Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


    § 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2015 rok, zwany dalej Programem.  
    § 2. Program  obejmuje:
1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)  odławianie bezdomnych zwierząt;
4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)  usypianie ślepych miotów;
7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
     udziałem zwierząt.
    § 3.  Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu 
    art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U.
    z 2013 r., Poz. 856 ze zm.);
2)  zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu   
     art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  Poz. 856 ze zm.);
3)  zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
      w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
      i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.).
Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
    § 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom, miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom oraz Aneksu nr 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
2. Bezdomne zwierzęta, o których mowa w ust. 1, po ich odłowieniu umieszcza się w Schronisku dla Zwierząt znajdującym się przy ul Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
     § 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się  poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno
     żyjące oraz karmicieli tych zwierząt;
2) zapewnienie dokarmiania kotów;
3) zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt przeprowadzane przez lekarza weterynarii;
4) powierzenie koordynacji w/w działań Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt ANIMALS z siedzibą przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/48 w Bydgoszczy.
                                                                   Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
     § 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne.
2. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL z siedzibą przy ul. Wierzbowej 2 w miejscowości Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka, na postawie Umowy Nr  272.206.2014 zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r.
Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
    § 7. Realizację zadania sterylizacji albo kastracji psów w schronisku dla zwierząt powierzono podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
    § 8. 1. Realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w  § 4 ust. 1.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez wywieszanie plakatów oraz umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Osielsko.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
     § 9. 1. Realizację zadania usypiania ślepych miotów bezdomnych psów, które są przewożone do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy powierzono podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie porozumienia, o którym mowa w  § 4 ust. 1.
2.  Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do Schroniska dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 1, zapewnia Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL z siedzibą przy ul. Wierzbowej 2 w miejscowości Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka, na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 
     § 10. Wskazuje się gospodarstwa rolne, w których będzie zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich:
1) Gospodarstwo rolne Maciej Krzywdziński, Przyłęki, ul. Zielone Pola 1, 86-005 Białe Błota;
2) Renata Nowicka, ul. Wierzbowa 2, 86-061 Kobylarnia.
Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
     § 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Gabinet Weterynaryjny ANIMAL PATROL z siedzibą przy ul. Wierzbowej 2 w miejscowości Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka, na podstawi umowy, o której mowa w § 6 ust. 2.
Rozdział 10
Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków
      § 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 113 200,00 zł  określono w Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2015 rok.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w następujący sposób:
1) 45 200,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego Nr 6 zawartego w dniu 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli  dla  bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych  miotów  (dział 900 rozdział 90013 § 2310),
 2) 8 000,00 zł – zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz  sterylizacja albo kastracja zwierząt (dział 900 rozdział 90095 § 4210 – 3 000,00 zł i § 4300 – 5 000,00 zł),
3) 60 000,00 zł – odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  usypianie  ślepych  miotów,  zapewnienie  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  w  gospodarstwach  rolnych,  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej   w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  ( dział 900 rozdział 90095 § 4300 ).
3. W przypadku zmiany uchwały budżetowej polegającej na zmianie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w ust. 1 i 2 nie ma konieczności zmiany niniejszej uchwały.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
      § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
      § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  UZASADNIENIE
 
      Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 856 ze. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
Zgodnie z art. 11a ust. 2 przedmiotowej ustawy program, o którym mowa powyżej, obejmuje:
1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)  odławianie bezdomnych zwierząt;
4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)  usypianie ślepych miotów;
7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
    udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy projekt programu wójt najpóźniej
do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
    działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
     Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2015 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy,  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 11 „Hubertus” , Koła Łowieckiego Nr 13 „Słonka”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 295 „Wrzos”, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 290 „Wiarus” i Koła Łowieckiego „Partyzant”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy w piśmie z dnia 22 stycznia 2015 r. znak: PIWet4270/2/2015 uznał projekt w/w uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, Bydgoski Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koło Łowieckie Nr 11 „Hubertus” , Koło Łowieckie Nr 13 „Słonka”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 295 „Wrzos”, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 „Wiarus” i Koło Łowieckie „Partyzant” nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały.
Zgodnie z art. 11a ust 8 ustawy o ochronie zwierząt w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu programu.
 
       W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2015 rok.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane