W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/102/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645, Poz. 1318), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , Poz. 1399) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poz. 98 z dnia 7.01.2013 r.), w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2013 Poz. 4247

Treść

1)   § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpady komunalne wytwarzane w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej:
Rodzaj odpaduZabudowa jednorodzinna (odbiór w workach) Zabudowa wielolokalowa (odbiór w pojemnikach lub workach)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowedo 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3(120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/lokal/jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/jednorazowy odbiór
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku 1 raz na pół roku

 
2)   § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpady komunalne w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”:
Rodzaj odpaduZabudowa jednorodzinna (odbiór w workach) Zabudowa wielolokalowa (odbiór w pojemnikach lub workach)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowedo 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3(120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/lokal/jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/jednorazowy odbiór
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku 1 raz na pół roku Rodzaj odpaduZabudowa jednorodzinna (odbiór w workach) Zabudowa wielolokalowa (odbiór w pojemnikach lub workach)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./nieruchomość/rok 5 szt./lokal/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/nieruchomość/rok 0,5 tony/lokal/rok”

3)   wykreśla się § 2 pkt 4;
2)   § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
Rodzaj odpaduZabudowa jednorodzinna (odbiór w workach) Zabudowa wielolokalowa (odbiór w pojemnikach lub workach)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowedo 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3(120l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 6 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120l)/lokal/jednorazowy odbiór powyżej 6 osób – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/jednorazowy odbiór
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość/ jednorazowy odbiór do 2 osób – 1 worek dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór 3 - 4 osoby – 2 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór powyżej 4 osób – 3 worki dla każdego rodzaju odpadu o pojemności 0,12 m3 (120 l)/lokal/ jednorazowy odbiór
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku 1 raz na pół roku Rodzaj odpaduZabudowa jednorodzinna (odbiór w workach) Zabudowa wielolokalowa (odbiór w pojemnikach lub workach)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w każdej ilości w każdej ilości
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 5 szt./nieruchomość/rok 5 szt./lokal/rok
odpady budowlane i rozbiórkowe 0,5 tony/nieruchomość/rok 0,5 tony/lokal/rok”Rodzaj odpaduCzęstotliwość odbierania odpadów
odpady komunalne nie zbierane selektywnie1 raz na 2 tygodnie
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe w okresie od 1 maja do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – 1 raz w miesiącu
papier, metale, szkło1 raz w miesiącu
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1 raz na pół roku"

    §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
    § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –  
       Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
       Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 1399 ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na terenie gminy Osielsko punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się  przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem w/w punktu zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. Informacja
o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko
i Gminnego Zakładu Komunalnego oraz na tablicach ogłoszeń.
              W wyniku przeprowadzonej analizy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Osielsko stwierdzono, że zasadne jest zmniejszenie częstotliwości odbierania tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, a także opakowań wielomateriałowych w następujący sposób:
              - w okresie od 1 maja do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie,
              - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – 1 raz w miesiącu.
 Zmniejszenie częstotliwości odbierania w/w odpadów poza sezonem powinno przyczynić się do obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jednocześnie gwarantować najwyższą jakość usług dla mieszkańców.
               Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podczas zbiórek z terenów nieruchomości zamieszkałych organizowanych jeden raz na pół roku. Informacje o zbiórkach w/w odpadów będą podawane mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
   
                 Mając powyższe na uwadze podjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 
Wynik głosowania imiennego 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane