W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/100/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645 ), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , Poz. 1399) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2013 Poz. 4202

Treść

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 >>pobierz do niniejszej uchwały 
2. Określa się, że Załącznik Nr 2 >>pobierz do niniejszej uchwały stanowi informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób.
 
§ 2.1. Deklaracje można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej  :
1) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP;
2) na adres e-mail: deklaracjeodpady@osielsko.pl, jako pliki załącznika do wiadomości
e-mail w formacie, o którym mowa w ust. 2, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalny jest ich format elektroniczny: doc, docx, odt, pdf, jpg.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/78/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r.
w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie
        Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., Poz. 1399 ) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
        Rada Gminy Osielsko określiła w uchwale wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierający informację o terminach i miejscu składania deklaracji- Załącznik 1 do uchwały. Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła Załącznik 2 do niniejszej uchwały stanowiący informację o współwłaścicielach, którą wypełnia się w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności więcej niż dwóch osób.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Gminy Osielsko.
Rada Gminy Osielsko określiła także w uchwale warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Deklaracje można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej  :
1) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP;
2) na adres e-mail: deklaracjeodpady@osielsko.pl, jako pliki załącznika do wiadomości
e-mail w formacie, o którym mowa poniżej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalny jest ich  format elektroniczny: doc, docx, odt, pdf, jpg.
W uchwale Nr X/79/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
W związku z nowymi stawkami opracowany został również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Na podstawie art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 143 kB
>>pobierz pdf, 179 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane